Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnardal, Per Ståle
dc.contributor.authorStrønstad, Maria Grindevoll
dc.contributor.authorAndersen, Marie Henden
dc.date.accessioned2018-12-06T15:30:42Z
dc.date.available2018-12-06T15:30:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576519
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er en profesjonalisering av festivalbransjen. Denne bransjen blir ofte kritisert i media for å ha dårlig styring, likevel er det flere aktører som har stor suksess. Dette gjør det spennende å forske på hvorfor noen gjør det så bra i en bransje som preges av høy konkurranse og usikkerhet. Derfor valgte vi å se på Roskilde-festivalen, som er en internasjonal festival med stor suksess. Vi ønsket å forske på hva som er deres kritiske suksessfaktorer, og hvordan disse integreres i økonomistyringen. Derfor har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan er kritiske suksessfaktorer integrert i økonomistyringen i en festival? For å svare på problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i integrasjons-rammeverket til Gond et al. (2012), som viser til integrasjon langs tre dimensjoner: teknisk, organisatorisk og kognitiv. Vi valgte å kombinere dette rammeverket med mer kjente økonomisk teorier, for å øke relevansen av rammeverket. I tillegg har vi undersøkt hvordan kontekstuelle faktorer legger føringer for hvorfor suksessfaktorene er integrert slik som de er. Dette ble gjort med utgangspunkt i en bred definisjon av kontekst, hvor vi ser på både intern og ekstern kontekst. I studien brukte vi en kvalitativ tilnærming, hvor vi har samlet inn data gjennom dybdeintervjuer og dokumentstudier. Basert på resultatene våre identifiserte vi følgende kritiske suksessfaktorer for Roskildefestivalen: profesjonalisering, allmennyttig formål, frivilligheten, kultur, erfaring og kunstnerisk uttrykk. Videre fant vi at samtlige var integrert langs de tre dimensjonene. Likevel står den tekniske og organisatoriske integrasjonen av faktorene sterkest. Det fremstår som at den organisatoriske integrasjonen forsterker den tekniske, fordi den legger til rette for ansvarliggjøring av instrumenter og praksiser i Roskilde-festivalen. I tillegg kan integreringen forklares ut fra usikkerheten i det eksterne miljøet, den teknologiske utviklingen og veksten i størrelse. Samtidig påvirker fellesskaps-logikken i festivalen hvorfor integrasjonen er som den er. Basert på dette konkluderer vi med at Roskilde-festivalen har integrert de kritiske suksessfaktorene langs alle de tre dimensjonene, samtidig som integreringen er påvirket av konteksten de er en del av.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The background for this master thesis is a professionalization of the festival industry. The festival industry is often criticized in the media for poor management. Yet, there are several festivals which have great success. This makes it interesting to study why some festivals does it so well in an industry that is characterized by high competition and uncertainty. We chose to look at the Roskilde Festival, which is a well-known international festival with great success. We wanted to find out what their critical success factors are, and how these are integrated into the management control system. As a result, the following research question was chosen: How are critical success factors integrated into the management control systems of a festival? To answer the research question, we have used the integration framework by Gond et al. (2012), which refers to integration along three dimensions: technical, organizational and cognitive. In order to increase the relevance of the framework, we chose to combine it with more established economic theories. In addition, we have studied why the critical success factors are integrated as they are based on the context Roskilde Festival are a part of. This was done based on a broad definition of context, where we looked at both internal and external context. We used a qualitative approach and collected data through in-depth interviews and document studies. Based on our results, we identified the following critical success factors for the Roskilde Festival: professionalization, non-profit purpose, volunteers, culture, experience and artistic expression. We found that all factors were integrated along the three dimensions They were strongest integrated in a technical and organizational way. It appears that the organizational integration enhances the technical, because it facilitates the accountability of instruments and practices in Roskilde Festival. In addition, the integration can be explained by the uncertainty of the external environment, technological development and the increase in size. The community logic at the festival, also influences the integration. Based on our findings, we conclude that Roskilde Festival has integrated the critical success factors along all three dimensions. However, the integration is influenced by the context of the Roskilde Festival.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIntegrering av kritiske suksessfaktorer i festivaler - En casestudie av Roskilde-festivalen / Integration of critical success factors in festivals - A case study of the Roskilde Festivalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel