Show simple item record

dc.contributor.advisorAbrahamsen, Jardar Eggesbø
dc.contributor.advisorOlafsdottir, Halldis
dc.contributor.advisorEricson, Pål
dc.contributor.authorOpedal, Hanne
dc.date.accessioned2018-11-08T12:24:31Z
dc.date.available2018-11-08T12:24:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571630
dc.description.abstractBakgrunn og formål Læreryrket er et stemmekrevende yrke. Stemmen er et viktig redskap for at lærerne skal kunne utføre yrket sitt. I oppgaven vil jeg kartlegge hvilke stemmevansker lærerne opplever å ha, og hvilke faktorer som påvirket dette. Jeg spør og om hvilke strategier de bruker for å skåne stemmen sin. Problemstilling Hva er arten og omfanget av stemmevansker blant lærere, og hvilke faktorer påvirker dette? Problemstillingen operasjonaliseres i følgende forskningsspørsmål: -Hvilken type symptomer på stemmetretthet opplever lærere? -Hva påvirker lærernes symptomer på stemmetretthet? -Hvilke forebyggende strategier bruker lærerne for å ta vare på stemmen? Metode Jeg har valgt spørreskjema som metode. Det er en metode som egner seg godt når en har store respondentgrupper. Undersøkelsen er gjennomført blant lærere i barne- og ungdomsskoler i en kommune på Vestlandet. Det var to ungdomskoler og fire barneskoler med på undersøkelsen. Antall lærere som deltok var 69. Dataanalyse Jeg har brukt programvaren SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, for å behandle, og analysere resultatene. Resultatene vil bli presentert og beskrevet i form av tekst, ulike tabeller og grafisk fremstilling. Resultater Utfra tallene kan man se at flertallet av lærerne har symptomer på stemmetretthet sjelden og av og til. Resultatene fra undersøkelsen viser at flere kvinner enn menn har symptomer på stemmetretthet. Tre av ti lærere i undersøkelsen føler ofte trang til å kremte. Dette var det symptomet som lå høyest. Undersøkelsen viser at det ikke er en signifikant sammenheng mellom symptomer på stemmetretthet, og hvor mye man underviser. Det kan og se ut til at de som opplever stress som en negativ faktor, ofte har anspenthet i nakke og skuldre. Det ble rapportert at cirka 70% av respondentene drikker for lite vann i løpet av arbeidsdagen. Vi vet fra teorien at det er viktig for stemmen å drikke vann i løpet av arbeidsdagen (Martin & Darnley, 2004). Ingen av lærerne tar hensyn til stemmen, og ingen legger om undervisningen, når de er sår i halsen, forkjølet eller er hese. Cirka tre av ti er i stor grad bevisst på å ha passe styrke på stemmen når de underviser. Lærerne rapporterte at 1. – 4 trinn er det trinnet som er mest krevende å undervise på, og at kroppsøving er det mest stemmekrevende faget etterfulgt av norsk og engelsk. Støy fra elevene, og at en må heve stemmen for å få oppmerksomhet, oppleves som mest stemmebelastende i undervisningssituasjonen.nb_NO
dc.description.abstract- Background and purpose The teaching profession is a voice demanding profession. The voice is an important tool for teachers to be able to do their profession. In this thesis, I will map the voice problems experienced by teachers and what factors that affects this. I ask what strategies they use to protect their voice. Research question What is the nature and extent of voice problems among teachers, and what factors affect this? The issue is operationalized through the following research questions: -What type of symptoms of voice fatigue do teachers experience? -What affects teachers' symptoms of voice fatigue? -What preventive strategies do teachers use to protect their voice? Method I have chosen the questionnaire as a method. This method is well suited for large respondent groups. The survey is conducted among teachers in children's and youth schools in a municipality in western Norway. There were two youth schools and four primary schools in the survey. The number of teachers attended was 69. Data Analysis I used the SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, to process and analyse the results. The results are presented and described in the form of text, different tables and charts. Results The results show that the majority of teachers only rarely and occasionally have symptoms of voice fatigue. The results of the study show that more women than men have symptoms of voice fatigue. Three out of ten teachers in the survey often feel the urge to clear their throat. This was the most frequent symptom. The study shows that there is no significant connection between the symptoms of voice fatigue and the level of teaching. It may seem that those who experience stress as a negative symptom often have tension in the neck and shoulders. It is reported that about 70% of the respondents drink too little water during the working day. We know from theory that it is important to drink water during the working day to protect the voice (Martin & Darnley, 2004) . None of the teachers considers voice issues and adjusts the way of teaching even when they have a sore throat, cold or hoarse. About three out of ten are largely conscious of having the optimal voice level when they teach. The teachers reported that level 1 - 4 are the most challenging grades to teach, and that physical education is the most vocal subject, followed by Norwegian and English. Noise from the students, and that teachers must raise the voice to get attention, is giving the most vocal strain in the teaching situation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectLogopedinb_NO
dc.titleMed stemmen som arbeidsredskap – lærere i grunnskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record