Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSundt, George
dc.contributor.authorHalvorsen, Bjørnar Leet
dc.date.accessioned2018-10-24T09:18:44Z
dc.date.available2018-10-24T09:18:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569292
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan og hvorfor man bør søke å gjøre bruk av IKT (PC eller iPad) til en naturlig og integrert del av naturfagundervisningen. Bakgrunnen for oppgaven har vært forskningsrapporten Monitor, som viser at bruk av IKT i undervisningen er mindre i naturfag enn i andre fag. I den sammenhengen blir det drøftet hvordan læreplanen i naturfag legger opp til bruk av IKT. Her kommer det frem at selv om kompetansemålene skal sørge for at digitale ferdigheter blir ivaretatt, er ikke dette en garanti for at IKT blir tatt i bruk. Hvorfor man bør søke å øke integreringen, blir videre sett i lys av hva bruk av IKT kan bety for motivasjon og læring hos elevene. I denne studien kom det frem at elevene er veldig motivert for å bruke IKT i undervisningen. Hvordan man kan arbeide med integreringen blir vist gjennom didaktiske relasjonsmodeller, som er basert på teori om hva som må til for å få til en vellykket integrering. Studien er en kvalitativ studie, hvor forskeren selv har testet ut inkludering av PC og iPad på elever i 5. trinn på en barneskole. Her ble det også foretatt en spørreundersøkelse av elevene og lærerne ved skolen, om ulike forhold ved bruk av IKT i undervisningen. Her kom det blant annet frem, i likhet med Monitorrapporten, at bruk av IKT i naturfagundervisningen er lav. Denne studien er derfor et forsøk på å gi et eksempel, basert på teori, i hvordan man kan arbeide med IKT for at det skal bli en integrert del av naturfaget. Samtidig er det undersøkt hvilken form for IKT, PC eller iPad, som kan egne seg bedre i å bli en naturlig og integrert del av undervisningen. Svar fra spørreundersøkelsen, samt egne erfaringer i gjennomføringen av studien, viser at arbeid med PC gir mange tekniske og logistiske problemer. For at IKT skal bli en naturlig og integrert del av naturfagundervisningen, argumenteres det derfor om at iPad kan egne seg bedre enn PC.nb_NO
dc.description.abstractThis study examines how and why one should seek to make use of ICT (PC or iPad) as a natural and integrated part of science education. The reason for this study has been the research report Monitor, which shows that use of ICT in science clasroom is less than for other subjects. In this context, it is discussed how the curriculum in science provides for the use of ICT. Here it emerges that although the curricula aims to ensure that digital skills are preserved, this is not a guarantee that ICT is being applied. Why one should seek to improve integration, is also seen in the light of what the use of ICT can do for motivation and learning for the students. This study revealed that students are very motivated to use ICT in teaching. How to work with the integration is being shown through didactic relational models, which are based on theory of what is needed to achieve a successful integration. The study is a qualitative study, the researcher has tested the inclusion of PC and iPad on students in 5th grade at an elementary school. It was also undertaken a survey of the students in 5th grade and the teachers at school, on various aspects of the use of ICT in teaching. This showed, like the Monitor report, that the use of ICT in science education is low. This study is an attempt to give an example, based on theory, on how to work with ICT for it to be an integrated part of the natural sciences in the classroom. It is also examined which type of ICT, PC or iPad, that may be better suited to be a natural and integrated part of teaching. Answer from the survey, and my own experiences from the study, shows that work with PC provides many technical and logistical problems. For ICT to become a natural and integrated part in science education, it is argued, that the iPad can be better suited than PC.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleIntegrering av IKT i naturfagundervisningennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel