Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGroven, Berit
dc.contributor.authorWang Fallang, Marianne
dc.date.accessioned2018-09-20T10:42:39Z
dc.date.available2018-09-20T10:42:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563621
dc.description.abstractTittel Svaksynt i ungdomsskolen Bakgrunn Elever med synshemming er en liten elevgruppe. På grunn av synsvansker kan disse elevene møte på ekstra utfordringer i skolen, da svikt i synsfunksjonen kan gjøre at det er vanskeligere å få oversikt, som igjen er utfordrende med tanke på deltakelse i skolehverdagen. Fordi elevgruppen er liten, er det naturlig å anta at skoler har liten kompetanse på undervisning for elevgruppen. Å få mer kunnskap om synsutfordringene som elever kan møte på, er derfor en forutsetning med tanke på at skoler skal gi alle elever en likeverdig og inkluderende opplæring. For å nå målet om inkluderende skoler for alle, må skoler også tilrettelegge for læringsmiljø som ivaretar den enkelte eleven sin opplevelse av og mulighet til å være inkludert i skolen. Da opplevelsen av å være inkludert er subjektiv, trenger vi forskning som fremmer "elevenes stemme". Hva er viktig for at elever med synsvansker skal oppleve seg inkludert i skolen? Problemstilling Hva vektlegger en tidligere ungdomsskoleelev med synsvansker i sine fortellinger om opplevelse av inkludering i skolen? Metode Studien tar utgangspunkt i kvalitativ forskningsmetode, og problemstillingen ble undersøkt ved hjelp et semistrukturert forskningsintervju. Det endelige utvalget besto av en tidligere ungdomsskoleelev med en synshemming, der visus var 0.1 eller mindre. Intervjuet ble tatt opp på lyd og senere transkribert. Analysen har vært inspirert av Malterud (2003) sin fenomeno-logiske tilnærmingsmåte til kvalitative intervju som består av de fire fasene: Helhetsinntrykk, meningsbærende enheter, konsedering og sammenfatning. Presentasjonen av analysen og resultatene er gjort med utgangspunkt i Kvale og Brinkmann (2015) sine tre fortolknings-kontekster: Selvforståelse, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse. Hovedfunn Ikke skille seg ut I fortellingene om inkludering vektlegger deltakeren en opplevelse av og et behov for å ikke skille seg ut. Å bruke kompenserende hjelpemidler kunne styrke følelsen av "annerledeshet". Å oppleve seg som "lik de andre", fremsto som viktig for hans opplevelse av å være inkludert. Fortellingene får frem betydningen av at skoler tilpasser seg mangfoldet, og ikke omvendt. Opplevelse av å delta Deltakeren forteller at hans opplevelse av å være inkludert, var avhengig av en opplevelse av å få deltatt i skolens faglige aktiviteter. Han forteller også om hvordan en mangel på faglig tilrettelegging med tanke på synshemmingen, reduserte hans muligheter til deltakelse. Dette kan ha redusert hans opplevelse av å være inkludert, da han hadde et ønske om å delta. I fortellingene vektlegger han derfor betydningen av at lærere kurses tidlig, slik at de kan gi elever med synsvansker tidlig tilgang til en inkluderende opplæring på lik linje som de andre. Holdninger hos lærere At lærere kurses tidlig mener han også er viktig, da det kan påvirke holdningene som sendes til elevene. Han forteller flere ganger om hvordan læreres holdninger kan påvirke opplevelsen av å være inkludert. Han sier negative holdninger kan svekke motivasjonen. En opplevelse av positive holdninger til synsvansken, kan da ha vært viktig for hans opplevelse av inkludering. iv Selvstendighet I fortellingene vektlegges "selvstendighet". Deltakeren mente det var viktig å oppleve seg som selvstendig for å oppleve seg inkludert. Han forteller om hvordan praktisk faglig støtte i timen av sekretærer kunne frarøve han opplevelsen av selvstendighet, og slik svekke opplevelsen av inkludering. Han mente samtidig at faglig praktisk støtte var viktig for å opptre selvstendig. I fortellingene kom derfor betydningen av at lærere har et godt samarbeid med eleven frem, da praktisk støtte i timen og synsmessig tilrettelegging før timen også var viktig for inkludering. Sosial aksept, vennskap og selvverd Betydningen av jevnaldrende og å oppleve sosial aksept, å ha venner og et positiv selvverd er elementer deltakeren vektlegger i sine fortellinger om inkludering. Disse fremstår derfor alle som viktige elementer for hans opplevelse av å være sosialt inkludert i skolen. Det viser seg at sosial aksept og et positivt selvverd kan fremmes ved å redusere prestasjonsfokuset i skolen. Elevens stemme Å bli sett, hørt, få medvirke og at lærere ser skolesituasjonen fra elevens ståsted, fremtrer som noen av de viktigste elementene deltakeren mener kan bidra til å ivareta elevers opplevelse av å være inkludert. Å oppleve seg inkludert, mener deltakeren forutsetter at skolen hører på eleven, og lar eleven få være med på å medvirke i avgjørelser som angår elevens egen skole-hverdag. Deltakeren mener også at skoler bør informere elevene tidlig om sine rettigheter. Uheldige forhold Det fortelles også om forhold som kan ha redusert hans opplevelse av å være inkludert. Noen av forholdene som nevntes var fysiske hindringer, at medelever glemmer av synshemmingen, å bli tatt ut av klasserommet og mangel på muligheter for deltakelse og selvstendighet i fag. I fortellingene vektlegges derfor betydningen av at skoler gjør gode fysiske tilrettelegginger med tanke på synshemmingen, i tillegg at de satser på en universell utforming av skolebygg, iverksetter tiltak som bidrar til at elever tar hensyn til mangfoldet i skolen og har et større fokus på en helhetlig skoleutvikling. Dette er elementer som i denne undersøkelsen fremstår som viktig for å ivareta elever med synsvansker sin opplevelse av å være inkludert i skolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSvaksynt i ungdomsskolen - En kvalitativ studie av hva en tidligere elev med en synshemming vektlegger i sine fortellinger om opplevelser av inkludering i ungdomsskolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel