Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Linda
dc.contributor.authorLangeland, Johanne Kråkenes
dc.contributor.authorLunde, Maja Tofsrud
dc.contributor.authorVestbø, Vilde
dc.date.accessioned2018-08-23T11:43:43Z
dc.date.available2018-08-23T11:43:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559062
dc.description.abstractBakgrunn: Psykiske plager og lidelser er en økende utfordring. Ergoterapeuter har i mange år arbeidet innenfor psykisk helse, men det finnes lite forskning på området. Formålet med oppgaven er å undersøke ergoterapeutenes tanker og erfaringer rundt bruken av aktivitet innenfor psykisk helsearbeid. Metode: Kvalitativ metode er benyttet for å svare på problemstillingen. Det ble utført to fokusgruppeintervjuer med til sammen fem ergoterapeuter som arbeidet innen psykisk helse. En kvalitativ innholdsanalyse ble benyttet i analysearbeidet. Resultat: Resultatene avdekker tre hovedtemaer; "aktivitet er alt vi gjør i løpet av en dag", aktivitet er sentralt i ergoterapeutenes utøvelse og kartlegging ved bruk av aktivitet. Det kommer frem at observasjon er mye brukt som metode for kartlegging av pasienter. Resultatene viser også et fokus på hverdagsmestring og at pasientene skal fungere i hverdagen etter utskrivelse. Konklusjon: Aktivitet er en stor del av ergoterapeuters arbeidshverdag. Ut fra ergoterapeutenes erfaringer og kompetanse, blir aktivitet mye brukt for å kartlegge pasientene for å legge til rette for et godt behandlingstilbud.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Mental issues and disorder are increasingly challenging. Occupational Therapists have been working with mental health for years, but little research has been done. The aim of the thesis is to investigate Occupational Therapists' thoughts and experiences regarding the use of activity within mental health. Method: Qualitative method has been used to explain the issue. Two focus group interviews were executed with a total of five Occupational Therapists who are working with mental health. To analyse the work qualitative content analysis was used. Results: The results show three main topics; “Activity is everything we do during the day”, Activity is essential for Occupational Therapy practice and Assessment of use of activity. It emerges that observation is mainly used as method for assessing patients. The results also shows that the focus is on everyday coping and that the patients are fully capable following discharge. Conclusion: Activity plays a substantial part in the work of Occupational Therapists. According to the Occupational Therapists experience and competence, activity is used considerably to assess patients to facilitate a suitable treatment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectergoterapinb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectaktivitetnb_NO
dc.titleBetydningen av aktivitet: ergoterapeuters erfaringer med bruk av aktivitet innen psykisk helsenb_NO
dc.title.alternativeThe significance of activity: Occupational Therapists experience in use of activity within mental healthnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record