Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvind
dc.contributor.authorHassel, Marte
dc.date.accessioned2018-06-27T14:00:26Z
dc.date.available2018-06-27T14:00:26Z
dc.date.created2018-06-05
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18392
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503400
dc.description.abstractI forbindelse med en utvidelse av en lokal båthavn tilknyttet Nausthylla hyttefelt ved Haldorhamn i Bjugn er det nødvendig med en vurdering av forurensingssituasjonen i sedimentet i havneområdet. Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i dette prosjektet, og vil ha som hovedformål å studere grad av spesielt uorganiske forurensinger i sediment og sjøvann i området. Flere av tungmetallene og metalloidene regnes som miljøgifter på grunn av deres toksiske effekter, som gjør at det knyttes en stor bekymring til forurensning av disse stoffene (Nagajyoti mfl., 2010). I denne masteren er det lagt hovedvekt på As, Pb, Cd, Cr, Hg, Sn, Zn, Cu og Ni på grunn av deres helse- og miljøskadelige effekt. Alle disse tungmetallene og metalloidene ble analysert i sedimentprøvene. Det samme gjelder for sjøvannsprøvene, bortsett fra kvikksølv. For å stille med en bredere miljøkartlegging ble noen sedimentprøver i tillegg analysert for PAHer. PAH er en gruppe menneskeskapte stoffer som karakteriseres som miljøgifter, der flere av de er giftige, mutagene og/eller karsinogene (Anyakora mfl., 2005). Det ble samlet inn totalt 22 sedimentprøver og 16 vannprøver, både i havnen og utenfor moloen. Alle sediment- og sjøvannsprøver ble testet for metall(oid)er og fem sedimentprøver ble testet for 16 PAHer. Sedimentprøvene ble preparert for HR-ICP-MS analyse via dekomponering i UltraCLAVE (50% v/v HNO3). Før HPLC ble sedimentprøvene ekstrahert gjennom akselerert løsningsekstraksjon med aceton:diklormetan (1:1, v/v) som løsningsmiddel. I tillegg ble vannprøvene analysert med HR-ICP-MS. Miljøstatusen i havnen ble vurdert i henhold til klassifiseringssystemet fra Miljødirektoratet. Sedimentprøvene hadde relativt lave konsentrasjoner av tungmetaller, metalloider og organiske miljøgifter, sammenlignet med bakgrunnsverdier og klassifiseringer av forurensning i sediment, hvor de fleste sedimentprøver falt innen tilstandsklasse I, «Bakgrunn». Dette kan tyde på at det meste av tungmetallene og metalloidene som befinner seg i sedimentet kommer fra naturlige kilder. Sjøvannsprøvene viste forhøyede verdier, der spesielt Cu og Zn hadde høye konsentrasjoner som falt hovedsakelig innen tilstandsklasse IV «Dårlig». Cu hadde i tillegg tre prøver som ble klassifisert som tilstandsklasse V «Svært dårlig». Cu og Zn viste en sterk positiv korrelasjon, som kan tyde på en felles kilde. PAH analysen viste generelt lave konsentrasjoner, bortsett fra noe få forbindelser. Kun antracen og fluoranten viste tilstandsklasse III «Moderat» ved ett prøvepunkt, ellers ble resten av forbindelser fordelt innen tilstandsklasse I og tilstandsklasse II «God».
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Kjemi og biologi
dc.titleStudie av sedimentforurensing i lokal båthavn ved Nausthylla hyttefelt ved Haldorhamn i Bjugn.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record