Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKiik, Riina
dc.contributor.authorTonstad, Ragnhild Anne
dc.date.accessioned2018-01-19T14:04:38Z
dc.date.available2018-01-19T14:04:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478411
dc.description.abstractBarn med sammensatte hjelpebehov trenger bistand fra flere ulike tjenester. Hjelpebehovet krever at tjenestene klarer å samarbeide for å gi barnet et godt og helhetlig tjenestetilbud. Å samarbeide på tvers av tjenester, etater og ulike yrkesgrupper kan være utfordrende. Masteroppgaven konsentrerer seg om fire tjenester som ofte jobber med barn med sammensatte hjelpebehov. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for de fire tjenestene og skal sørge for at de følger sin lovpålagte plikt om å gi bistand til barn. Oppgaven presenterer ansatte ved Fylkesmannen i Troms og Nord-Trøndelag sine erfaringer om samarbeidet mellom disse tjenestene. Målet med oppgaven er å se på hvilke faktorer som fremmer og hemmer tverretatlig samarbeid. Kvalitativ metode ble anvendt for å undersøke dette temaet. Det ble gjennomført 11 semistrukturerte intervjuer med 11 ansatte, fem i Nord-Trøndelag og seks i Troms. Oppgaven fokuserer på hva som inngår i et tverretatlig samarbeid, hvor tema som kunnskap og kompetanse, organisatoriske forhold og det lovpålagte aspektet er sentralt. Teori, tidligere forskning og informantenes erfaringer om hemmende og fremmende faktorer innen samarbeid, tverrfaglighet, kunnskap, kompetanse, organisatoriske forhold og lovpålagt samarbeid presenteres og drøftes. Empirien viser at mye av informantenes erfaringer er gjenkjennbart fra tidligere forskning. Tre faktorer ble fremhevet av informantene og tidligere forskning som hemmende for samarbeidet. Den første faktoren er kommunikasjon. Dersom den er manglende, ustrukturert eller det er ulike «språk» i kommunikasjonen mellom tjenestene, er dette hemmende for samarbeidet. Kunnskap og kompetanse var neste faktor. At tjenestene er veldig homogent sammensatt som yrkesgruppe, trenger kompetanseheving eller har liten kunnskap om andre tjenester er hemmende. Den siste faktoren som ble vektlagt er organisatoriske forhold. Når tjenestene er veldig ulikt organisert, mangler struktur eller utvikler enhetsegoisme er dette hemmende. Oppgaven drøfter også tre faktorer som informantene og tidligere forskning mener fremmer et samarbeid. Organisatoriske forhold kan også være en fremmende faktor. Hvis tjenestene har tydelige roller, rutiner, struktur og klare ansvarsforhold kan bidra til et godt tverretatlig samarbeid. Kunnskap og kompetanse, er fremmende faktorer for et samarbeid hvis tjenestene klarer å utfylle hverandres kompetanse, klarer å respektere hverandre og klarer å bygge en felles forståelse. Kommunikasjon og relasjon er de siste fremmende faktorene. Informantene og tidligere forskning vektlegger en felles forståelse, tillit og jevnlig kontakt mellom tjenestene i arbeidet med å få til et godt tverretatlig samarbeid. I analyseprosessen ble det også avgjort å inkludere ett par andre perspektiver. Blant perspektivene drøftes rollen barnehagen og skolen har i dette samarbeidet, samt et prosjekt som fokuserer på tverretatlig samarbeid som heter Sjumilssteget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHemmende og fremmende faktorer i tverretatlig samarbeid - En kvalitativ studie av tverretatlig samarbeid mellom tjenester for barn med sammensatte hjelpebehovnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel