Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhre, Monica
dc.date.accessioned2017-11-16T09:19:13Z
dc.date.available2017-11-16T09:19:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466597
dc.description.abstractDenne studien er en aksjonsforsknings- og casestudie som handler om hvordan yrkeselevene opplever å begynne i videregående trinn 1 i en klasse på en skole. Gjennom aksjonen forsøker kontaktlærer å få frem betydningen av å ha en omsorgsholdning som lærer, slik at elevene lærer å opptre omsorgsfullt mot hverandre for å skape et klassemiljø det er trygt å være i. Fravær og avvik fra aldersgruppen oppleves stigmatiserende for elevene ut i skoleåret, noe som har betydning for praksisfellesskapet. Formålet med studien er å finne ut hvordan elevene opplever egen identitetsendring gjennom utdanningen i det praksisfellesskapet de begynner. Det er utarbeidet to forskningsspørsmål til problemstillingen for å kunne belyse problemstillingen bedre. Hvordan opplever Vg1 elevene egen identitetsendring i praksisfellesskapet gjennom utdanning? 1. Hvordan påvirker yrkesfaglæreren praksisfellesskapet? 2. Hvordan påvirker yrkeseleven praksisfellesskapet? 14 elever i en Vg1 klasse er med i denne aksjonsforskningen og case studien. Kvalitativ metode med to individuelle dybdeintervju og en fokusgruppe bestående av tre deltagere er anvendt, samt observasjon som kontaktlærer har gjennomført fra skolestart i 2015 og frem til mai i 2016. Datamaterialet i studien er fra de individuelle intervjuene, fokusgruppeintervjuet og fra forskerdagboken. I studien viser datamaterialet behovet for vektlegging av trygghet til elevene i oppstarten av Vg1, der yrkesfaglærere er med å påvirke fellesskapet i klassen gjennom holdningsskapende arbeid. Videre viser funn i studien at fravær og avvik fra aldersgruppa oppleves som stigmatiserende faktorer. Yrkesfagelever som er deltagende og elever som er ikke-deltagende i skolen påvirkes av dette. Yrkeselevenes opplevelse av ensomhet ved å føle seg stigmatisert av praksisfellesskapet påvirker lysten å gå på skolen. På tross av elevenes opplevelse av ensomhet viser deltagerne i praksisfellesskapet økt ansvar for fellesskapet gjennom omsorgsfulle handlinger mot hverandre. Deltagere som har vekslet mellom å være perifer, ikke-deltagende og blitt marginalisert av fellesskapet, har tilegnet seg kunnskap og erfaringer gjennom vekslingen mellom ulike plasseringer i praksisfellesskapet. Det viser seg å ha styrket det lærende fellesskapet ved at elevene har blitt tryggere i seg selv.nb_NO
dc.description.abstractThis study is an action research and case study that revolves around vocational students and their feelings of their first year in high school. Through this action, the tutor tries to bring forward the meaning of a teachers caring attitude towards the students so that they can learn how to appropriately behave in a caring manner towards each other. In doing so they will create a stable and safe learning environment. Absence and deviation from the set age group will lead to a stigmatizing experience for the students well into the school year, and this will influence the communities of practice. The objective of this study is to determine how the students experience the establishment of self-awareness, and how their identity change throughout their high school years. Two research questions have been compiled to further highlight the issue. How does the students experience their own identity change throughout their years of education? 1. How does the teacher affect the communities of practice? 2. How does the student affect the communities of practice? There are fourteen participants in this case study, and they consist of students from their first year in high school. Two individual in- depth interviews and a focus group consisting of three participants used together with the qualitative research method, in addition to the teacher’s observations from the start in August 2015 until May 2016. The computer material comes from the individual interviews, the focus group interview and that of the research journal. From the data material, safety is emphasized to the students during their first year, moreover the study reveals that the teachers are highly influential in the state of the learning community through their approach to attitude improving work. Furthermore, the study shows that the students are experiencing being stigmatized due to factors such as absence and deviation from the appropriate age group, both attending and non- attending vocational students are affected by these factors. The student’s desire to come to school are also affected by experiencing loneliness brought forward by being stigmatized by the communities of practice. Despite the students experience regarding loneliness, the participants of the communities of practice show an amplified feeling of responsibility for the learning community through performing kindhearted actions towards each other. The students who have alternated between peripheral, 4 non- attending and the marginalization of the community have acquired knowledge and experience through their alternating placement inside the communities of practice. This alternation has resulted in a strengthening of the learning community and the students have become more confident than before.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan opplever Vg1 elevene egen identitetsendring i praksisfellesskapet gjennom utdanning? - Et aksjoneringsprosjekt med en casestudie om yrkeselevenes og yrkesfaglærerens påvirkning av praksisfellesskapet i yrkesfaglig utdanningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel