Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTafjord, Randi
dc.contributor.authorFinstad, Marielle
dc.contributor.authorHagehaugen, Caroline
dc.date.accessioned2017-10-24T13:21:27Z
dc.date.available2017-10-24T13:21:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461902
dc.description.abstractBakgrunn Cancer mammae er den hyppigste kreftformen både nasjonalt og internasjonalt hos kvinner. Ca. 2800 nye tilfeller av denne sykdommen oppdages årlig i Norge. Mange kvinner opplever at kreftdiagnosen gjør noe med deres identitet og verdighet, og at den derfor kan oppleves som en trussel. Sykdom kan også oppleves som en krise, hvor psykososiale behov har sitt utgangspunkt i sykdom som opplevd fenomen, altså hvordan pasienten opplever å være syk. For å kunne gi god sykepleie bør sykepleieren ha innsikt i, og en forståelse for, det sykdomsforløpet som brystkreftpasienter går igjennom på hver sin spesielle måte, og kvinnenes opplevelse av dette. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å kunne identifisere kvinners psykososiale reaksjoner etter de har gjennomgått en mastektomi, for å finne ut av ulike utfordringer og forandringer dette kan medføre i kvinnenes liv. Vi ønsker også å diskutere hvordan man som sykepleier kan møte disse kvinnene som er i en sårbar posisjon. Metode Det er en systematisk litteraturstudie der åtte kvalitative forskningsartikler har blitt analysert. Resultater Kvinnene kan erfare en rekke psykososiale reaksjoner etter en mastektomi. De mest fremtredende funnene var endringer i kroppsbildet, at overlevelse var en prioritet og hvordan de opplevde den sosiale hverdagen. Konklusjon Kvinnene kunne erfare psykososiale reaksjoner etter mastektomi forskjellig. Hos de fleste ble kroppsbildet negativt påvirket i form av at de kunne føle de mistet sin kvinnelighet og seksuelle identitet. Kvinnenes intime forhold og det å være i sosiale sammenhenger der det manglende brystet kunne komme til syne kunne være en utfordring. Andre hadde fokuset på å overleve og brydde seg ikke om å måtte leve uten et bryst så lenge kreften var borte.nb_NO
dc.description.abstractBackground Breast cancer is the most common form of cancer both nationally and internationally among women. Ca. 2800 new cases of this disease are detected anually in Norway. Many women feel like the cancer diagnosis does something to their identity and dignity and that it can be percieved as a threat. Illness can be percieved as a crisis in wich psychosocial needs are based on the disease as an experienced pneomenon, wich means how the patient experiences being sick. In order to provide good nursing care, the nurse should have insight and an understanding of the course of the illness wich breast cancer patients go thorugh in their own way, and the women's experience of this. Objective The purpose of this assignment is to identify women's psychosocial reactions after they've undergone a mastectomy to find out about the various challenges and changes that this can lead to in the women's lives. We also want to discuss how a nurse can meet these women who are in a vulnerable position. Methods It is a systematic literature study where eight qualitative research articles have been analyzed. Results The women can experience a variety of psychosocial reactions after a mastectomy. The most prominent findings were changes in the body image, that survival was a priority and how they experienced social life. Conclusion The women could experience psychosocial reactions after a mastectomy differently. At most, the body image was adversely affected in that they could feel they lost their femininity and sexual identity. The women's intimate relationship and being in social settings where the missing breast could be seen could be a challenge. Others had the focus on surviving and did not care about living without a breast as long as the cancer was gone.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBrystkreftnb_NO
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.subjectPsykososialnb_NO
dc.titleKvinners erfaringer med psykososiale reaksjoner etter en mastektominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal