Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLædre, Ola
dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.advisorHaddadi, Amin
dc.contributor.authorBremdal, Jon Harald
dc.date.accessioned2017-10-19T14:01:52Z
dc.date.available2017-10-19T14:01:52Z
dc.date.created2017-08-07
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:17954
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461111
dc.description.abstractFlere sentrale byggherrer i norsk bygg- og anleggsbransje prioriterer totalentreprise i sine prosjektgjennomføringer, samtidig som bransjen viser til årlig omsetningsvekst og nye investeringer. I kjølvannet av denne utviklingen følger det en tilspisset konkurransesituasjon for spesielt entreprenører, grunnet en økende internasjonal interesse for det norske byggemarkedet. Sett i sammenheng med at de prosjekterende er underlagt totalentreprenøren i totalentrepriser, påvirkes også de prosjekterende i lys av entreprenørenes tilspissede konkurransesituasjon. For å undersøke hvilke konsekvenser dette har for verdiskapingsbidraget til de prosjekterende i totalentrepriser, har følgende tre forskningsspørsmål blitt formulert: 1) Hvordan bidrar de prosjekterende til verdiskaping i totalentrepriser? 2) Hvilke kontekstuelle begrensninger hindrer de prosjekterende i å maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser? 3) Hvordan kan de prosjekterende maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser? Forskningsmetoden anvendt for å besvare disse forskningsspørsmålene har en kvalitativ tilnærming, bestående av en litteraturstudie i kombinasjon med tre individuelle casestudier av norske byggeprosjekt gjennomført som totalentrepriser. Hver casestudie omfatter både dokumentstudier og flere case-spesifikke semistrukturerte intervju. Litteraturstudiet kartla underbyggende litteratur, eksempelvis hva som kan vurderes som verdiskaping for prosjekteier og brukere av byggeprosjekter, men ingen besvarende argumenter direkte tilknyttet problemstillingen. Det ble totalt gjennomført ti semistrukturerte intervju, med til sammen tolv nøkkelpersoner fra de ulike casestudiene som intervjuobjekt. I hver casestudie er meningene fra de prosjekterende, totalentreprenør og byggherre representert ved intervjuene. Funn indikerer at verdiskapingsbidraget til de prosjekterende heller rettes mot totalentreprenøren selv. Dette underbygges av totalentreprenørens mulighet til å trimme byggets kvaliteter etter ønske om billigere løsninger, gitt at byggherrens funksjonsbeskrivelser i konkurransegrunnlaget er dekket. Masteroppgaven konkluderer med at totalentreprenørens mulighet for trimming kan reduseres etter graden av detalj i konkurransegrunnlaget. Tiltak foreslått for å påvirke dette og for at de prosjekterende skal kunne maksimere sitt bidrag til verdiskaping i totalentrepriser, inkluderer 1) tidliginvolvering av prosjekterende underlagt totalentreprenrøren, 2) samspillsmodell og 3) samlokalisering. For videre arbeid vil det være hensiktsmessig å utvide forskningsmetoden med flere casestudier og intervju med nøkkelpersoner, samt dekke ulike brukerperspektiv i disse casestudiene. I tillegg, anbefales kvantitative undersøkelser for å måle og deretter evaluere opplevd kvalitet i studerte caser.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektledelse
dc.titleVerdiskaping i totalentrepriser - Rollen til de prosjekterende
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel