Show simple item record

dc.contributor.authorDavidsen, Jan Grimsrud
dc.contributor.authorSjursen, Aslak Darre
dc.contributor.authorRønning, Lars
dc.contributor.authorDavidsen, Anette Sophie Grimsrud
dc.contributor.authorDaverdin, Marc
dc.date.accessioned2017-06-07T08:26:24Z
dc.date.available2017-06-07T08:26:24Z
dc.date.created2017-06-04T12:54:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444512
dc.description.abstractAvinor ønsker å ta i bruk Langøra Sør (Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag) og vannmiljøet rundt for flyplass-formål. Området omfatter det meste av gjenværende elvedelta og strandområder i Stjørdalsvassdraget, dvs. utløpet av Stjørdalselva. I forbindelse med det pågående planarbeid er det foreslått tre utfyllingsalternativer (T1, T2, T3; figur 1), som alle må kunne forventes å påvirke sjøørreten i området. Det ble derfor gjennomført kartlegging for å få tilstrekkelig kunnskap om habitatbruken til førstegangsvand-rende sjøørret (smolt) og flergangsvandrende sjøørret (veteraner) i området rundt utløpet av Stjørdalselva gjennom alle årstider. Ved hjelp av elektronisk merking (akustisk telemetri) med individuelt kodede sendere ble det dokumentert når og hvor 70 merkede sjøørret oppholdt seg i områdene rundt Langøra. Videre ble nivåene av vanntemperatur og salinitet målt for å kunne beskrive habitatet i de ulike sonene som vurderes å fylles ut. Resultatene viser tydelig at området sørøst for Langøra (aktuelt for tiltak T1 og T3) er et viktig habitat for sjøørret. Habitatet i denne sonen skiller seg klart fra de andre gruntvannsområdene rundt rullebanen ved å ha langt høyere innslag av ferskvann og brakkvann grunnet dynamikken mellom vannmassene fra utløpet til Stjørdalselva og tidevannet fra Trondheimsfjorden. Slike overgangssoner mellom ferskvann og sjøvann er viktige beitehabitat for sjøørret, samtidig som sjøørreten i slike områder ikke trenger å bruke så mye energi på å regulere den fysiologiske saltbalansen (osmoregulering). Sistnevnte er viktig for spesielt mindre sjøørret ved lav vanntemperaturer om vinteren og tidlig på våren. Området Langøra sørøst har derfor stor verdi for sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Resultatene viser at også området Langøra sørvest (aktuelt for T2 og T3) benyttes av sjøørreten gjennom store deler av året. Langøra sørvest er et eksponert grunt marint habitat med bløtbunn og slike områder nær utløp fra vassdrag med sjøørret er under sterkt press for utbygging mange steder i Norge. Slike gjenværende områder er derfor ekstra viktige å ta vare på. Samlet vurdering av området Langøra sørvest er at det er av middels verdi for sjøørreten i Stjørdalsvassdraget. Gjennomføringen av tiltakene T1 og T3 vil medføre at habitatet til sjøørret i området Langøra sørøst forsvin-ner. Området har stor verdi for sjøørret og tiltaket vil ha stor negativ virkning. Bestanden av sjøørret i Norge, og spesielt på Vestlandet og i Trøndelag, er i kraftig tilbakegang og det er derfor av stor viktighet å ta vare på eksisterende populasjoner og leveområder med høy verdi. Konsekvensene av gjennomføringen av et av disse to foreslåtte tiltak hvor et viktig leveområde fjernes vurderes derfor til å ha svært stor negativ betydning for sjøørreten. Tiltaket T2 vil medføre at habitatet til sjøørret i Langøra sørvest forsvinner. Området har middels verdi for sjøørret og tiltaket vil ha middels negativ virkning. Konsekvensen av gjennomføringen av dette tiltaket vurde-res derfor til å ha middels negativ betydning for sjøørreten. Det er ikke funnet noen forslag til tiltak som reelt vil kunne kompensere for det tapte brakkvannsområde ved Langøra sørøst i forbindelse med eventuell gjennomførelse av tiltakene T1 og T3. Gjennomføringen av det foreslåtte tiltak T2 medfører at et eksponert marint bløtbunnshabitat forsvinner. Et eventuelt kompensasjons-tiltak måtte her være å etablere en ny tilsvarende eksponert grunn bløtbunnssone på yttersiden av utfyllingennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU Vitenskapsmuseetnb_NO
dc.relation.ispartofNTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport
dc.relation.ispartofseriesNTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;
dc.relation.urihttp://www.ntnu.no/documents/10476/1274510205/2017-4+-+Rapport+sj%C3%B8%C3%B8rret+utl%C3%B8pet+Stj%C3%B8rdalselva.pdf/cc8c113c-41b1-41cf-a1b1-1d1cd9b29ca8
dc.titleKartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin1474022
cristin.unitcode194,31,10,0
cristin.unitnameSeksjon for naturhistorie
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record