Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrogsæter, Bjørn Erik
dc.date.accessioned2017-05-23T11:52:14Z
dc.date.available2017-05-23T11:52:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443309
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er lærebøkers rolle i skolen, i lys av utviklingen av det abstrakte, men viktige temaet elektrisitet. Hovedformålet er å belyse hvordan temaet elektrisitet har endret seg i naturfaglærebøker for ungdomstrinnet, i et historisk perspektiv. Utvalget består av lærebøker som er skrevet i tidsrommet 1921-2015. Dokumentanalyse er metoden som benyttes, og oppgavens data er generert og analysert basert på et utvalg av fem lærebøker. Disse er kjent for å være mye brukt og har preget skolen. De fem lærebøkene er: 1. Fysikk for middelskolen av Havig, Holmsen & Strøm fra 1921 2. Fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset av Bruun & Devik fra 1943 3. FYSIKK/KJEMI 7 og 8 av Brandt & Frøshaug fra 1976 4. Tellus 9 av Ekeland, Johansen, Rygh & Strand fra 1998 5. Nova 10 av Steineger & Wahl fra 2015 For å undersøke endringen er det to fokusområder i oppgaven. For det første ses det nærmere på hvilket fagstoff og begreper som står sentralt. For det andre analyseres bøkene ut ifra hvilke vinklinger fagstoffet har, basert på et rammeverk av Roberts (1982). Rammeverket tar for seg sju vinklinger fagstoffet kan ha, som viser til ulike orienteringer og hensikter i naturfaget. Studien viser at det har vært enkelte endringer med tanke på vektlegging av fagstoffet og begreper i bøkene. Ofte ser det ut som disse endringene henger sammen med både kulturelle, faglige, pedagogiske og didaktiske ideer som har vært rådende gjennom tiden. Det viser seg også at det er en bred dekning av vinklinger på fagstoffet i bøkene. Seks av vinklingene er synlige i hele utvalget. Dette betyr nødvendigvis ikke at den siste ikke er tilstede i andre kapitler i bøkene. Det er noen endringer i forhold til hvilke som i størst grad er representert, og hvordan de kommer til uttrykk i bøkene. Det ser ut som at det er mer fokus på fagstoffets bidrag til en hverdagsmestring og nytteverdi jo nærmere vi kommer vår tid. Samtidig ser man en endring mot at naturvitenskapens egenart kommer mer eksplisitt frem i nyere bøker. Studien viser til tross for dette, at det er en overraskende stabilitet i lærebøkene, foruten de «åpenbare» endringene man kan forvente å se. Til tross for at lærebøkene er et uttrykk for fagets tenkning og utvikling, samt pedagogiske og didaktiske ideologier, kan det se ut som at fagtradisjoner har stått og fortsatt står sterkt.nb_NO
dc.description.abstractThis study is based on textbooks role in school, in light of the developments in the abstract, but important topic electricity. The main purpose is to illustrate how electricity has changed in science textbooks for lower secondary school, in an historical perspective. The selection of textbooks consists of books written in the period 1921-2015. Document analysis is the method used and the data are generated, and analyzed based on the selection of five textbooks, which are known to be widely used and that have characterized the art. The five textbooks are: 1. Fysikk for middelskolen by Havig, Holmsen & Strøm from 1921 2. Fysikk for realskolen og de to første klassene i gymnaset by Bruun & Devik from 1943 3. FYSIKK/KJEMI 7 og 8 by Brandt & Frøshaug from 1976 4. Tellus 9 by Ekeland, Johansen, Rygh & Strand from 1998 5. Nova 10 by Steineger & Wahl from 2015 To answer the question, there are two focus areas in the study. Firstly, it is focus on what subject matter and concepts that are central. Second, it analyzes the books, based on which approaches the subject matter has, based on a framework of Roberts (1982). The framework focuses on seven approaches the subject matter may be referring to, and they represent different orientations and purposes in science education. The study shows that there have been some changes in the books, in terms of the first focus. Often it seems that these changes are connected with the cultural, academic, pedagogical and didactic ideas that has prevailed through time. It also proves that there is a wide coverage of approaches on the subject matter in the books. Six of the approaches are visible in the whole selection. This does not necessarily mean that the latter is not present in other chapters in the books. There are some changes in terms of which approaches that are represented, and how they are expressed in the books. It looks like there is more focus on the subject matter contributions to everyday coping, and the usefulness of science the closer we get to our time. Meanwhile, you can also see a change towards that nature of science is more explicit represented in recent books. Despite this the study shows a surprising stability in the textbooks, besides the "obvious" changes we can expect to see. Despite that textbooks are an expression of the subject's thinking and development, as well as educational and didactic ideologies, it may look like that traditions have stood and still possibly stands strong.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTemaet elektrisitet i et historisk perspektiv - En analyse av lærebøker i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel