Show simple item record

dc.contributor.authorWollan, Anders K.
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.contributor.authorBjureke, Kristina
dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorHalvorsen, Rune
dc.date.accessioned2017-04-19T07:19:54Z
dc.date.available2017-04-19T07:19:54Z
dc.date.created2012-03-15T12:27:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2300-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437667
dc.description.abstractArbeidet i ARKO-delprosjektet ’Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet’ har i henhold til mandatet bestått i å beskrive, kartlegge og undersøke naturtypefigurer (polygoner) av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet med bruk av en arealrepresentativ datainnsamlings-metode, samt å vurdere kombinasjonen av arealrepresentativ datainnsamling og romlig utbre-delsesmodellering som verktøy for kartlegging og overvåking av naturmangfold. Artsinventaret av karplanter i naturtypefigurene er dokumentert og trusselfaktorer og tilstandsvariabler er re-gistrert i henhold til NiN-systemet. Forekomster av lav, sopp og insekter er registrert med ho-vedvekt på rødlistearter og utvalgte grupper i et utvalg av naturtypefigurene. Trusselbildet er vurdert, og et forslag til overvåking er utarbeidet. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området Undersøkelsene bekrefter valget av naturtypen som hotspot-habitat. Et hundretalls (93) rød-listearter fra de undersøkte organismegruppene er registrert i naturtypen åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet under feltarbeidet (til tross for at ikke alt materialet er ferdig arts-bestemt). For mange arter er disse de eneste registrerte forekomstene i Norge. Undersøkelse-ne av insektinventaret i grunnlendt kalkrik mark i Oslofjorden underbygger påstanden om at dette er svært viktige områder for biologisk mangfold både nasjonalt og internasjonalt. Halvpar-ten av de registrerte rødlisteartene er insekter, i tillegg til at noen er registrert i Norge for første gang. 21 rødlistede lavarter er kjent fra habitatet (Norsk lavdatabase (NLD). Tallet på rødliste-de sopp er 14 (foreløpig). I alt 445 karplantearter er registrert, hvorav 28 er oppført på Rødlista fra 2010 (5 CR, 4 EN, 5 VU og 14 NT). Arealrepresentativ sampling i et heterogent univers Naturtypen åpen grunnlendt kalkmark finnes i Oslofjordområdet med svært variabel tilstedevæ-relsesfrekvens. Den forekommer hyppig på berggrunn av kambrosilurisk opprinnelse, mer spredt på andre, dog fortsatt rikere, bergarter. I områder med silikatrik berggrunn finnes natur-typen svært spredt og da oftest i tilknytning til skjellsandbanker. Utfordringene ved å samle arealrepresentativ informasjon i et heterogent univers ble håndtert ved inndeling i ruter, tilfeldig trekking av (mange) ruter for feltundersøkelser, utelatelse av ruter til feltundersøkelse etter fastlagte forhåndkriterier, og intensiv feltarbeidsinnsats. Den arealrepresentative innsamlingen av data gjør det mulig å estimere aggregerte artsmengdemål for rødlistearter og egner seg godt for å dokumentere endringer, både for selve naturtypen og for artsforekomster innenfor naturtypen. Modellering av hotspot-habitatet på finskala; 5 × 5 m gridruter Presise tilstedeværelse/fraværsdata samlet inn i felt under innsamling av arealrepresentative data, både for en naturtype og for arter i naturtypefigurer av naturtypen, ble brukt for å teste potensialet for romlig prediksjonsmodellering av naturtypen på fin lokal skala for undersøkel-sesområdene i indre Oslofjord og midtre Oslofjord/Breiangen. Utbredelsesmodelleringen av naturtypen ble gjort på to ulike måter: (1) direkte på grunnlag av naturtypedatasettene, det vil si med tilstedeværelsesobservasjonene for åpen grunnlendt kalkmark som responsvariabel; og (2) indirekte på grunnlag av et artsdatasett (for karplanter), hvor separate prediksjonsmodeller for hver av de utvalgte karplanteartene, med tilstedeværelse av arten som responsvariabel, ble brukt til å lage en felles prediksjon for naturtypen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;713
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/713.pdf
dc.titleÅpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode IInb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO
dc.source.issue713nb_NO
dc.identifier.cristin915192
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO
cristin.unitcode194,0,0,0
cristin.unitnameNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record