Now showing items 61-80 of 987

  • Bidding behaviour in the housing market under different market regimes 

   Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are; Sønstebø, Ole Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this paper is to investigate whether different market regimes affect bidding behavior in housing auctions. Taking advantage of special circumstances in the Norwegian housing market in 2015 and 2016, we conduct ...
  • Bilingvalitet på digitale kommunikasjonsplattformer: en funksjonell tilnærming 

   Hætta, Klemet Mathis Klemetsen (Master thesis, 2017)
   Når teknologi ble innført ved mange arbeidsplasser medførte dette utfordringer for det samiske samfunnet. I starten eksisterte det i teknologien ikke noe støtte for de samiske tegnene, og dette resulterte i at samisk ...
  • Bitcoin - En aktivaboble? 

   Stokke, Eirik; Otre, Tarje Størksen (Master thesis, 2014-05-22)
   I denne utredningen ønsker vi å belyse det økonomisk innovative fenomenet bitcoin. Målet med oppgaven er å få klarhet i hva bitcoin er, og med grunnlag i dette undersøke om det er en boble. I første del av utredningen ...
  • Bitcoin, ravare eller valuta? 

   Lund, Øyvind Harald Nordang (Master thesis, 2017)
   Bitcoin is a 100% digital asset, only backed by the trust of the users. The crypto-currency was created as an entirely decentralized currency with no regulatory body to adjust the bitcoin market. This study argues that ...
  • Blockchain i forsyningskjeder for norsk fisk - En kvalitativ studie av hvordan blockchain gir sporingsfordeler 

   Woldseth, Markus; Kvernelv, Regine Berg (Master thesis, 2021)
   Denne avhandlingen utforsker hvordan blockchain kan gi sporingsfordeler i forsyningskjeder for norsk fisk. Teknologien representerer en ny tilnærming til forsyningsledelse, og har muligheten til å skape kontinuerlig sporing ...
  • Blockchain-based Finance: How Asset Tokenization can transform the Financial Industry 

   Gjelstad-Ditlevsen, Philip Emil; Mydske, Mathias; Skånlund, Albert Holten (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven utforsker anvendelsen av blokkjedeteknologi i finans med utgangspunkt i tokenisering av eiendeler. Den første delen av oppgaven gir en oversikt over fundamentale konsepter, som blokkjede, tokenisering av ...
  • Bolig i en investeringsportefølje 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her vil bolig ...
  • Bolig i en investeringsportefølje - En analyse av perioden mellom 1970-2018 

   Yayan, Adem (Master thesis, 2020)
   Sammendrag: Hensikten med denne oppgaven er å analysere om bolig bør være med i en investeringsportefølje ved å bruke den målbaserte tilnærmingen til porteføljeoptimalisering med aktivaklassene aksjer og obligasjoner. Her ...
  • Boligmarkedet i Norge - «Kan den sterke prisveksten rettferdiggjøres av fundamentale faktorer, eller er det en boble i det norske boligmarkedet?» 

   Gele, Mohamed; Haddeland, Preben (Master thesis, 2018)
   De siste årene har boligmarkedet i Norge vært preget av høy boligprisvekst hvor boligprisene i 2017 var på sitt høyeste noensinne. Generelt viser historiske boligbobler en dramatisk økning i boligprisene etterfulgt av et ...
  • Boligprisens påvirkning på nyetableringer 

   Bø, Ingrid Vikan; Romstad, Ingrid Melhus (Master thesis, 2021)
   Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av økonomien i Norge. I løpet av livet vil 90% av nordmenn bo i en selveid bolig og dette kan være en kilde til kapital for gründere. Det vil derfor være verdifullt å ...
  • Bortfall av revisjonsplikt og utsatte bransjer 

   Fallan, Even; Antonsen, Stein; Fallan, Lars; Olsen, Tor-Eirik (Chapter, 2017)
   Formålet med studien var å avdekke om selskaper i bransjer som Økokrim og Skatteetaten har erfart er mer tilbøyelig til å unndra skatter og avgifter (utsatte bransjer), benytter muligheten til å velge bort revisjon i større ...
  • Bounds of reason : Exploring behavioral public policy interventions 

   Knutsson, Mikael (Doctoral theses at NTNU;2018:376, Doctoral thesis, 2018)
   Policymakers regularly use the price mechanism to influence individual behavior, as prescribed by standard economic theory. While useful, there are situations where these traditional policy interventions are surprisingly ...
  • Bridging divides - En studie av hvordan Norge og Spania har implementert Legemiddeldirektivet forskjellig 

   Hammer, Mari Berg; Sund, Tone Susegg (Master thesis, 2019)
   SAMMENDRAG Norge som EFTA/EØS medlem og Spania som EU/EØS-medlem er to selvstendige og uavhengige nasjoner, tilknyttet et europeisk fellesskap som bidrar til å gi oss et felles sett med regler. EUs legemiddeldirektiv ...
  • Bruk av Audit Data Analytics i små- og mellomstore revisjonsselskaper 

   Berg, Maren Alice; Galta, Line (Master thesis, 2020)
   International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) hevder at Audit Data Analytics (ADA) kan effektivisere revisjonen, forbedre risikovurderinger og muliggjøre kontroll av samtlige transaksjoner gjennom regnskapsåret. ...
  • Bruk av driftsregnskapet i norske industribedrifter - En kvantitativ studie av praksis og hvilke faktorer som påvirker bruken av driftsregnskapet 

   Nornes, Anja Brekke (Master thesis, 2018)
   Siden Relevance Lost-debatten på slutten av 1980-tallet har det blitt rettet kritikk mot tradisjonell økonomistyring, og som svar på debatten har ulike nye økonomiske styringsverktøy, som eksempelvis aktivitetsbasert ...
  • Bruk av formell styringsinformasjon i helseforetak: en kvantitativ studie 

   Bidtnes, Marianne; Hojem, Ingunn (Master thesis, 2010-12-14)
   I ”Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene” fremgår det at det har vært en sterk vekst i helseforetakenes driftskostnader i perioden 2002 til 2008, og at de pr 31.12.07 hadde et samlet regnskapsmessig ...
  • Bruk av innovatitve styringsverktøy i norske kommuner 

   Moum, Aurora (Master thesis, 2016-09-23)
   Økonomistyringen i offentlig sektor har i lang tid blitt kritisert fra flere hold. I løpet av de siste tjue årene har man derfor sett en rekke endringsprosesser i tråd med New Public Management litteratur, hvor fellesnevneren ...
  • Bruk av kjendis i reklame 

   Arnesen, Madelen; Ellingsen, Eirik André; Johnsen, Kristian Venås (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er en kvantitativ studie som har hovedfokus på bruk av kjente personer versus mindre kjente personer i markedsføring, og hvilken effekt det har for holdning til reklamen og holdning til merkevaren. ...
  • Bruk av Statlige Regnskapsstandarder ved NTNU og HiST 

   Bruvoll, Kari; Sjøthun, Kaja Fjærli (Master thesis, 2010-12-13)
   Ulike regnskapsprinsipper i staten har lenge vært under debatt både nasjonalt og internasjonalt. I 2004 ble det i Norge gjennomført et periodiseringsprosjekt som innebar utprøving av periodiseringsprinsippet i en rekke ...
  • Bruk av styringssystemer for å implementere strategi 

   Mogstad, Olav; Trondsen, Christoffer (Master thesis, 2019)
   Sammenhengen mellom strategi og økonomistyring har vært et sentralt tema innen forskningen (Langfield-Smith, 1997). Forskningen har fokusert på hvordan økonomistyringssystemer bidrar til strategiimplementering. Likevel ...