• Hvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling? 

   Forseth, Janne; Skage, Siv Annette Hansen; Meyer, Håkon Skjervold (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven vår er å se på områder i organisasjonen som ikke tilrettelegger for læring og endring. Basert på våre konklusjoner skal vi presentere et sett med anbefalinger for hvordan dette kan bedres. Vårt subjekt ...
  • Hvordan sikre fremtidig kompetanseutvikling? 

   Forseth, Janne; Skage, Siv Annette Hansen; Meyer, Håkon Skjervold (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med oppgaven vår er å se på områder i organisasjonen som ikke tilrettelegger for læring og endring. Basert på våre konklusjoner skal vi presentere et sett med anbefalinger for hvordan dette kan bedres. Vårt subjekt ...
  • Hvordan skape endringsvillige medarbeidere i et fremtidsperspektiv? 

   Røhnebæk, Anders Gjølstad; Gresseth, Tonje Brobak; Åsgard, Eirin (Bachelor thesis, 2019)
   Endrings- og omstillingsprosesser er sentrale forskningsområder i et stadig mer dynamisk samfunn. Konjunkturer, det grønne skiftet og teknologiutvikling gjør at aktører må omstille seg for å være konkurransedyktige. Med ...
  • Hvordan skape et samarbeid 

   Lockertsen, Ida Kristiansen; Østgård, Merete (Master thesis, 2016-09-23)
   Riksrevisjonen utleverte i 2015 en rapport om styring av pleieressurser i helseforetak. Ett av funnene var at «samarbeid kan føre til mer effektiv bruk av pleieressursene» (Riksrevisjonen, 2015). Rapporten sa imidlertid ...
  • Hvordan utvikle et godt arbeidsmiljø i Bama Sverre Johnsen? 

   Beales, Ellen Johanne; Haugan, Helena Edvardsen; Lea, Susanne Gudmundsen (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med vår oppgave er å komme opp med tiltak for hvordan Bama Storkjøkken avdeling Sverre Johnsen kan utvikle et godt arbeidsmiljø. Disse tiltakene formuleres med utgangspunkt i teori innen temaene ledelse, kommunikasjon, ...
  • Hvordan utvikles bærekraftige oppstartsbedrifter? 

   Tangen, Håvard; Stokke, Sine Brynestad (Master thesis, 2021)
   Vi står i dag ovenfor store bærekraftsutfordringer. Da oppstartsbedrifter spiller en sentral rolle i utviklingen av nye løsninger, er det viktig at vi bygger en kultur som støtter opp og legger til rette for gründervirksomhet. ...
  • Hvordan utøves selvledelse og hvordan påvirkes motivasjonen i en flat organisasjon som Ducky? 

   Mørner, Pauline Sofie; Berntsen, Ingrid Skorge; Johansen, Ingrid (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å finne ut av hvordan selvledelse fungerer og hvordan motivasjon påvirkes i en flat organisasjon som Ducky. Selvledelse har vært en del av vårt pensum, men i liten grad. Vi ...
  • Hvordan virker det grønne skiftet inn på norske forbrukeres kjøpsintensjon av elbil i 2021? 

   Andersen, Saskia Helene Wilde; Shanmugam, Mauran; Vikhammer, Andreas Saulda (Bachelor thesis, 2021)
   De aller fleste er enige om at klimaendringene er en av de største utfordringene verden står opp mot i dag. For å stanse disse endringene må vi redusere utslippet av klimafiendtlige gasser. Biler med forbrenningsmotor er ...
  • I hvilken grad fører håndball-EM 2020 til økonomisk tilførsel for Trondheimsregionen? 

   Wangen, Bendik; Løvås, Tobias Eid; Helgestad, Ole Martin; Sletner, Hadrian Mjøsund (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi analysert den økonomiske tilførselen til Trondheimsregionen som kom av håndball-EM for herrer 2020. Fokuset er utelukkende på inntektssiden av arrangementet hvor målsettingen har vært å kartlegge ...
  • I hvilken grad kan studentenes arbeidsinnsats påvirkes? 

   Opstad, Leiv; Bonesrønning, Hans; Fallan, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Kvalitetsreformen har ikke ført til at gjennomsnittsstudenten har økt arbeidsinnsatsen. Mange studenter har en tendens til å utsette innsatsen til dagene før eksamen. Erfaringer fra Handelshøyskolen i Trondheim (TØH) viser ...
  • Identitet, sosial status, og jeans 

   Heimsvik, Andreas; Johnsen, Tove (Master thesis, 2009-08-25)
   Denne masteravhandlingen har prøvd å kartlegge hvilke motiver unge kvinner har for å kjøpe dyre jeans. Jeans er et klassisk og tidløst plagg som alle bruker. Avhandlingen omhandler hovedtemaene identitet og sosial status, ...
  • Idrettens Økonomiske Utfordringer – et prinsipal-agent perspektiv 

   Solberg, Harry Arne; Storm, Rasmus K. (Chapter, 2019)
  • IDRÆTTENS ØKONOMI I GRØNLAND: Et overblik over status og udvikling i de økonomiske midler på idrætsområdet i Grønland 

   Storm, Rasmus K.; Rask, Steffen (Research report, 2019)
   Denne rapport søger at tegne et billede af idrættens økonomi i Grønland. Der fokuseres primært på udviklingen i perioden 2012-2017 for såvel bredde- som eliteidrætten. Desuden indeholder rapporten en opdateret oversigt ...
  • The impact of historic preservation policies on housing values 

   Nesset, Ida Qvenild; Oust, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Historic preservation dwellings offer qualities that benefit both owners and society. At the same time, preservation policies might include some costs and restrictions. Although many studies have aimed to assess the impact ...
  • The impact of strategic jump bidding in residential English auctions 

   Khazal, Aras; Sønstebø, Ole Jakob; Olaussen, Jon Olaf; Oust, Are (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the Norwegian real estate market, used dwellings are normally sold through an auction process similar to the standard English (open ascending-bid) auction. Using survey results (N = 1,803), we define jump bids and ...
  • Implementering av hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i et strategisk perspektiv - en suksesshistorie? 

   Holvik, Eva Gunnhild (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse hva som hemmer eller fremmer ved implementering av hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i omsorgstjenestene i Sarpsborg kommune. Problemstillingen er utledet i syv forskningsspørsmål ...
  • Implementering av lean som en sunn omstillingsprosess 

   Foss, Sebastian; Ihle, Thor Sollied (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ casestudie basert på dybde- og fokusgruppeintervju, og undersøker implementeringen av lean som en sunn omstillingsprosess i Furnes Jernstøperi og Hapro Electronics gjennom deres ...
  • Implementering av Midt-Norsk ringen 

   Olfot, Andreas (Master thesis, 2021)
   Fiskeoppdrettsbransjen har utviklet seg til å bli en bransje preget av mye innovativt teknologisk utstyr. Implementering av nytt utstyr er en krevende prosess i alle bedrifter. Det er gjort lite forskning på implementering ...
  • Implementering av robotisk prosessautomatisering (RPA) i et regnskaps- og revisjonsselskap: En casestudie 

   Lilletvedt, Espen; Lomahaug, Mats Bohlin (Master thesis, 2020)
   Digitalisering har i det siste tiåret fått stadig større oppmerksomhet i akademia og næringslivet. Robotisk prosessautomatisering (RPA) er én av teknologiene som i denne sammenheng har blitt viet stor oppmerksomhet. RPA ...
  • Implementering av RPA i compliancearbeid - En casestudie av SpareBank 1 Østlandet 

   Løkken, Arne Johannes; Tveit, Espen (Master thesis, 2020)
   Denne studien er en casestudie av SpareBank 1 Østlandet, og har som formål å beskrive hva som kjennetegner bankens implementering av robotisert prosessautomatisering i compliancearbeidet, samt hvorfor akkurat slik teknologi ...