Now showing items 363-382 of 735

  • Konkursprediksjon for norske selskaper – en analyse ved maskinlæringsteknikker og tradisjonelle statistiske metoder 

   Wahlstrøm, Ranik Raaen; Helland, Fredrik Forbord (Master thesis, 2016-09-22)
   Temaet for denne oppgaven er konkursprediksjon. Formålet er å undersøke hvorvidt statistiske modellers evne til å predikere selskapskonkurs kan forbedres. Det blir undersøkt om modellers uavhengige variabler har innvirkning ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Konstruering av porteføljer med fokus på bedrifters lønnsomhet 

   Hornæs, Ida Kaarbø (Master thesis, 2019)
   I denne masteroppgaven blir det gjort en empirisk analyse av hvordan forskjellige prisingsmodeller beskriver det norske aksjemarkedet i perioden fra 1990 til 2018. Oppgaven er inspirert av Novy-Marx (2013) og fokuserer på ...
  • Kostnadsfordeling under usikkerhet og risiko eksemplifisert med aktivitetsbasert kalkulasjon 

   Becker, Denis; Berg, Terje (Chapter, 2017)
   Artikkelen ser på kostnadsfordeling og utarbeidelse av kalkyler under usikkerhet og risiko. Konkret benyttes et eksempel basert på aktivitetsbasert kalkulasjon. Først beregnes aktivitetssatser og produktkostnader under ...
  • Kostnadskalkulasjon i helsesektoren 

   Bakken, Mona; Kristiansen, Merethe B. (Master thesis, 2019)
   Norges befolkning blir stadig flere, samtidig som levealderen øker. Dette medfører en “eldrebølge” som vil kreve mer effektiv ressursutnyttelse enn vi har i dag. For å gjøre dette samtidig som pleietilbudet opprettholdes, ...
  • KPP som et internt styringssytem - en casestudie av St. Olavs hospital 

   Skrove, Marius Strømsvik; Utnes, Irene Kraakmo (Master thesis, 2019)
   Denne casestudien er et studium av St. Olavs hospital, og har som formål å beskrive hvordan de planlegger å benytte KPP-modellen, en modell som kobler informasjon om en pasients medisinske behandling opp mot dens ...
  • Kreativitet - magisk moteord eller nøkkel til en bedre verden? 

   Oddane, Torild A Wathne (Chapter, 2017)
   Dette kapittelet handler om kreativitet – et av de mest populære moteordene siden årtusenskiftet. Kreativitet er nøkkelen til en bedre verden og fremtidens kjernekompetanse. Begeistringen for kreativitet har imidlertid ...
  • Kreativitet og innovasjon - Fem sider av nesten samme sak 

   Oddane, Torild A Wathne (Book, 2017)
  • Kreativitet og styring. Er festivalbudsjett motpoler eller komplementære verktøy? 

   Knardal, Per Ståle (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen undersøker hvordan et budsjett kan fungere som et verktøy for å balansere kontroll og kreativitet. Artikkelen bygger på en case-studie av en av de største norske festivalene, Olavsfestdagene i Trondheim, ...
  • Kroppen som postmoderne talisman: et evig prosjekt 

   Huse, Håvard; Krekvik, Odd Kjetil (Master thesis, 2007-05-30)
   Er kroppsprosjekter en meningsskapende strukturell kutyme, til forskjell fra (eller i tillegg til) et tegnøkonomisk symbol i metenarrativenes vakum? Vi tar for oss kropp og trening, og da som syssel og prosjekt, fortolket ...
  • Kultur som økonomisk aktør - kunstnerisk forræderi, hobbygreier eller kreativt ensemble? 

   Oddane, Torild A Wathne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen belyses kultur som økonomisk aktør med utgangspunkt i Kulturrådets nye kontor Kreativt Norge. Formålet er å vise at hovedutfordringen for Kreativt Norge er å erstatte den tradisjonstunge nyskapingsfiendtlige ...
  • Kulturskolen og korpset er én "greie" - En studie av samarbeidet mellom en kulturskole og et skolekorps 

   Landrø, Karsten Selseth (Master thesis, 2018)
   Masteroppgaven "Kulturskolen og korpset er én greie" – En studie av samarbeidet mellom en kulturskole og et skolekorps» setter fokus på samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor innenfor kulturfeltet. Hensikten med ...
  • Kundelønnsomhetsanalyse i IT-konsulentselskap 

   Carlsen, Anna (Master thesis, 2019)
   Hovedtema for oppgaven er kundelønnsomhetsanalyse i IT-konsulentselskap. Jeg har forsøkt å besvare problemstillingen: Hvordan praktiseres kundelønnsomhetsanalyse i Acando AS? I samsvar med problemstillingen, ble det ...
  • Kundelønnsomhetsanalyser i store norske virksomheter 

   Mohagen Hansen, Maren; Antonsen Kjos, Marthe (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan store norske virksomheter arbeider med kundelønnsomhetsanalyser, samt undersøke hvilke faktorer som påvirker bruk av de ulike analysemetodene for kundelønnsomhet. Dataene ...
  • Kunnskapsarbeiderens hverdag : Til tross for, ikke på grunn av 

   Story, Erik (Master thesis, 2013-10-21)
   Kunnskapsdeling regnes av mange som organisasjonens fremste utfordring når det kommer til bærekraftig konkurransedyktighet. Denne oppgavens aktualitet relateres til moderne studier av arbeidsplassen som belyser hvordan de ...
  • Kunnskapsdelingsbarrierer og digitale kanaler i et internasjonalt høyteknologisk selskap 

   Golitsyna, Ekaterina (Master thesis, 2019)
   I de siste årene har påvirkning av digitalisering økt i alle områder i næringslivet. Digitalisering har ikke bare blitt en kilde av konkurransefortrinn for en organisasjon, men et krav for å opprettholde konkurransedyktighet. ...
  • Kunnskapsledelse i offentlige virksomheter 

   Wennes, Grete (TØH-serien;2012: 2, Research report, 2012-05-30)
   Trondheim Økonomiske Høgskole fikk i januar tildelt prosjektet “Forskning og innovasjon i offentlig sektor” fra Regionalt Forskingsfond Midt Norge. Formålet var å undersøke hvilke forskningsbaserte innovasjonsmuligheter ...
  • Kupping av auksjoner i det norske boligmarkedet 

   Aune, Kamilla Krohg; Midthun, Truls (Master thesis, 2017)
   I de seneste årene har kupping av budrunder blitt et voksende fenomen i et allerede hett norsk boligmarked (Eiendomsverdi, 2016). Kuppbud innebærer å legge inn bud direkte til selger før ordinære budrunder, noe som dermed ...
  • Kupping i det norske boligmarkedet 

   Schjelderup, Sindre; Nilsen, Thomas Johan (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven tar for seg fenomenet boligkupping, og ser på hvilken effekt kuppbud har på boligens salgspris. Boligkupping innebærer at en kjøper får akseptert et kuppbud før første annonserte visning, slik at ...
  • Kvalitetssikring av doktorgradsutdanning i Norge 

   Todoroska, Maja (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan kvalitetssikring for doktorgradsutdanning blir gjennomført. For å besvare dette, var det nødvendig å foreta en analyse av hvordan kvalitet defineres og hva som ...