• Atherogenic Lipid Ratios Related to Myeloperoxidase and C-Reactive Protein Levels in Psychotic Disorders 

   Reponen, Elina Johanna; Dieset, Ingrid; Tesli, Martin Steen; Mørch, Ragni Helene; Aas, Monica; Vedal, Trude Seselie Jahr; Haug, Elisabeth; Drange, Ole Kristian; Steen, Nils Eiel; Hope, Sigrun; Szabo, Attila; Gohar, Sherif Mostafa Mohamed Ahmed; Wedervang-Resell, Kirsten; Djurovic, Srdjan; Melle, Ingrid; Aukrust, Pål; Andreassen, Ole Andreas; Ueland, Thor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Cardiovascular disease (CVD) is a major cause of premature death in patients with psychotic disorders, where dyslipidemia occurs frequently. In the pathogenesis of these serious mental disorders, a low-grade ...
  • Autisme og emosjonsregulering 

   Blø, Tonje (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: I menneskelig fungering og utvikling er emosjonsregulering et grunnfenomen. Personer med autisme har vansker med å uttrykke, identifisere og kontrollere egne følelser, samt å forstå tanker og følelser ...
  • Automated pupillometry to detect command following in neurological patients: a proof-of-concept study 

   Vassilieva, Alexandra; Olsen, Markus Harboe; Peinkhofer, Costanza; Knudsen, Gitte M; Kondziella, Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Levels of consciousness in patients with acute and chronic brain injury are notoriously underestimated. Paradigms based on electroencephalography (EEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI) may detect ...
  • Bacheloroppgave i vernepleie HVER 3007: Hvilke faktorer kan gjøre elever med Asperger syndrom ekstra utsatt for mobbing i skolen? 

   Thorkildsen, Sofie (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Det er gjort mye forskning knyttet til autismespekterforstyrrelser og mobbing. Det viser seg at personer med Asperger syndrom er ekstra utsatt for å bli mobbet. Hensikt: Hensikten med denne studien ...
  • Bare for idag! 

   Bjørn, Aron Ellensønn (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Hensikt: Denne studien skal belyse effekten av deltakelse i tolvtrinnsbaserte selvhjelpsgrupper. Metode: Fem relevante forskningsartikler ble funnet gjennom strukturerte og ustrukturerte søk. Artiklene ble nøye ...
  • Barn med reguleringsvansker i barnehagen 

   Fikke, Hege (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel Barn med reguleringsvansker i barnehagen Problemstilling Hvordan møtes reguleringsvansker hos barn i barnehagen? Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av barnehageansattes forståelse og arbeid ...
  • Barn og unge som begår seksuelle overgrep 

   Bakke, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn og unge som begår seksuelle overgrep. Introduksjon: Overgrep mot barn har lenge blitt forstått som overgrep begått av voksne. Forskning viser at mellom 30 – 50 % av alle seksuelle overgrep mot barn, begås av ...
  • Barn som pårørende av psykisk syke foreldre 

   Berg, Marie Hepsø (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Barn kan oppleve å være pårørende av en eller to foreldre med psykiske lidelser. Når noe skjer med foreldre eller søsken, vil barnas hverdag påvirkes. Barn har tidligere fått lite eller ingen oppfølging når en ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Reve, Caroline Sandaker (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Psykiske lidelser har en lang tid vært stigmatisert og tabu i samfunnet. I nyere tid har ikke bare ivaretagelsen av pasienten blitt lovpålagt, men også ivaretagelsen av pasientens barn. Barn som lever med psykisk ...
  • Barn som pårørende i akuttpsykiatrien 

   Larsen, Nora Holm (Bachelor thesis, 2021)
   Barn av psykisk syke foreldre kan utvikle egne psykiske helseproblemer. Kunnskap om dette bidro til en lovendring i 2010 som ga mer fokus på barn som pårørende. Dersom psykisk syke foreldrene blir innlagt på akuttpsykiatrisk ...
  • Barn som pårørende i psykisk helsevern 

   Hårstad, Kaja (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Tittel: Barn som pårørende i psykisk helsevern Introduksjon/bakgrunn: Tidligere har det tilhørt sjeldenhetene at barn som er pårørende til foreldre med en psykisk lidelse har blitt inkludert i foreldrenes ...
  • Barn, traumer og omsorg 

   Rømo, Stine Danielsen (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Barn, traumer og omsorg Introduksjon/bakgrunn: Vernepleiere jobber på barnevernsinstitusjoner. Barna som bor på barnevernsinstitusjonene har ofte opplevd traumatiske hendelser. Gjennom denne oppgaven skal jeg se ...
  • Barn, ungdom, seksualitet og psykisk helse 

   Johansen, Geir Magne (Master thesis, 2017)
   Det norske Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lagt føringer for hvordan samfunnet på best mulig måte kan bidra til ivaretakelse av den enkeltes seksuelle helse som del av helhetlig psykisk helse. Ved ...
  • Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres rolle og status i skolen 

   Gjertsen, Per Åge; Hansen, May Brit; Juberg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolen har både rollen som velferdsinstitusjon og en yrkesforberedende rolle. Den skal være for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Det eksisterer et dokumentert behov for å supplere lærerrollen med yrkesgrupper som ...
  • Barns aggressive atferd etter foreldretrening 

   Fossum, Sturla; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy Tore (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De utrolige årene (DUÅ) er et veldokumentert behandlingsprogram for utagerende barn. Det har positive resultater for mange, men ikke alle. Blant annet har barn som har mødre med liten utdanning, dårligere fremgang på Eyberg ...
  • Barrierer for gjennomføring av brukermedvirkning i psykisk helsevern. 

   Vassmyr, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: På tross av flerfoldige politiske føringer og lovverk som sikrer rettighetene til personer i psykisk helsevern, er gjennomføring av reell brukermedvirkning en utfordring. Dette tilsier at det fortsatt foreligger ...
  • Barriers and Facilitators for Implementing Motivational Interviewing as a Return to Work Intervention in a Norwegian Social Insurance Setting: A Mixed Methods Process Evaluation 

   Foldal, Vegard; Solbjør, Marit; Standal, Martin Inge; Fors, Egil Andreas; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Johnsen, Roar; Hara, Karen Walseth; Fossen, Heidi; Løchting, Ida; Eik, Hedda; Grotle, Margreth; Aasdahl, Lene (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose The aim of this study was to evaluate potential barriers and facilitators for implementing motivational interviewing (MI) as a return to work (RTW) intervention in a Norwegian social insurance setting. Methods A ...
  • Barriers and facilitators for seeking and receiving help for psychosocial problems among adolescent males: A focus group interview study 

   Slotte, Sebastian (Master thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: Forskning viser at menn er overrepresentert i statistikk om ulike psykososiale problemer, og underrepresentert i statistikk om hjelpesøking og mottagelse av hjelp fra hjelpetjenester. Det foreligger ...
  • Barriers toward help-seeking among young men prior to suicide 

   Rasmussen, Mette Lyberg; Hjelmeland, Heidi Marie; Dieserud, Gudrun Klemetsdal (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study explores barriers to help-seeking among young men prior to suicide. We analyzed 61 in-depth interviews with parents, siblings, friends, and ex-partners of 10 young men (aged 18–30) with no record of mental ...
  • Bedre omsorg, færre selvmord? 

   Hagen, Julia; Hjelmeland, Heidi Marie; Espeland, Kristin; Knizek, Birthe Loa (Journal article; Peer reviewed, 2018)