• Dagaktivitetstilbud til yngre personer med demenssykdom. Evalueringsrapport: Lavollen aktivitetssenter 

   Kvam, Sissel; Dypaune, Tone; Saga, Susan (Rapportserie;9/2016, Research report, 2016)
   Å få demenssykdom før fylte 65 år innebærer en ekstra belastning for den som rammes ved at man må tre ut av arbeidsliv og ved at mange fortsatt har omsorg for hjemmeboende barn. Å være pårørende til en partner eller forelder ...
  • Daglig vekking: hvilke kunnskap trenger intensivsykepleier for å utføre daglig vekking av sedert respiratorpasient? 

   Strand, Siv; Storengen, Eli (Student paper, others, 2013)
   NORSK: Hensikten med oppgaven er å belyse forskningsresultater angående kunnskap som intensivsykepleier trenger for å utføre daglig vekking av sedert respiratorpasient. Metoden vi har valgt er litteraturstudie. Pensum, ...
  • De' bli itj humør uten kulør! 

   Christina Edelsteen (Bachelor thesis, 2019)
  • The death of dignity is greatly exaggerated: Reflections 15 years after the declaration of dignity as a useless concept 

   Hofmann, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Fifteen years ago, Ruth Macklin shook the medical community with her claim in the BMJ that dignity is a useless concept. Her essay provoked a storm of reactions. What have we learned from the debate? In this article I ...
  • Debriefing in simulation conducted in small and large groups - nursing students’ experiences 

   Tosterud, Randi; Hall-Lord, Marie Louise; Petzäll, Kerstin; Hedelin, Birgitta (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The debriefing phase in human patient simulation is considered to be crucial for learning. To ensure good learning conditions, the use of small groups is recommended, which poses a major challenge when the student count ...
  • Delirium i et tidlig palliativt forløp 

   Nyhagen, Annette; Røine, Nina; Saue, Renate (Student paper, others, 2015)
   NORSK: Bakgrunn: Delirium er en av de hyppigste psykiatriske tilstandene i et palliativt forløp. Tilstanden er underkjent, og blir i mange tilfeller oversett av klinikere grunnet feiltolking av symptomer og sammenlikninger ...
  • Delirium – kan vi klare å screene for dette i en hektisk hverdag? 

   Hjartnes, Margit Kristine; Kristiansen, Anne (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Forskning forteller at delirium er den mest utbrede psykiatriske diagnosen på tvers av helsetjenesten og rammer mellom 30 -50% av eldre pasienter innlagt på sykehus. I kommunehelsetjenesten er forekomsten av ...
  • Deltakelse i meningsfulle aktiviteter: Norske ergoterapeuters arbeid med meningsfulle aktiviteter innen psykisk helsevern 

   Gran, Karine; Stølen, Marthe Gjerde; Kåseth, Thea (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning Tidligere forskning fra andre land omhandler effekten av ergoterapiintervensjoner, samt barrierer knyttet til meningsfulle aktiviteter for mennesker med psykisk uhelse. Denne studien tar for seg hvordan norske ...
  • Demensomsorg i hjemmesykepleien 

   Bjerknes, Mari; Brukveen, Marte; Sanden, Gro Anita (Bachelor thesis, 2020)
   Innledning: Mange eldre i Norge lever med demens og økt levealder resulterer i flere. Det er grunn til å tro at kompetanse og holdningsendring vil fremme forståelsen for demens og samtidig styrke et kollegialt samhold blant ...
  • Demensomsorg: Betydningen av kommunikasjon 

   Shabani, Shkurte; Skogstad, Karen Kristine; Stangnæs, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: Hvert år får rundt 10 000 mennesker i Norge diagnosen demens. Mye av helsevesenets ressurser går til omsorg for pasienter med demens. Antallet personer med demens som forventes å få sykehjemsplass er i økning, ...
  • Demensomsorgen i sykehjem – Metodebok 

   Mjanger, Irene; Krokeide, Anita; Bergflødt, Trond Eirik (Book, 2020)
   Metodeboken samler kunnskap om demens til nytte for dem som arbeider med pasientgruppen. Den beskriver prinsipper for miljøbehandling som skal være praksis i Bergen kommunes sykehjem. Det er en demensomsorg preget av ...
  • Demokratisering og dialog på Instagram 

   Gjervan, Tale Selstad (Bachelor thesis, 2019)
  • Den Medfølende Sykepleieren 

   Arnesen, Jonas Gjerde; Rannem, Ola Brosveet; Rimer, Erlend Sørlie (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Medfølelse er en viktig for at sykepleieren skal gi god omsorg. Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan medfølelsene påvirker sykepleieren, og hvordan dette henger sammen med sykepleierens arbeidssituasjon. Metode: ...
  • Den nye hverdagen - Livet med stomi 

   Gjerdrum, Martine Ouren; Jacobsen, Stine Nordseth; Østli, Anne (Bachelor thesis, 2017)
   Innledning: Det å få stomi er et tabubelagt tema. Det kan være nedverdigende å miste kontrollen over avføringen, og dette kan være med å påvirke selvbildet. Hensikt: Oppgaven er en litteraturstudie. Hensikten er å ...
  • Den nødvendige samtalen: legers og sykepleieres erfaringer med samarbeid om medbestemmelse hos pasienter med langtkommet kreft 

   Romann-Aas, Knut Are (Master thesis, 2018)
   Introduksjon: Mange pasienter med langtkommet kreft får cytostatika- eller strålebehandling i livsforlengende eller palliativ hensikt. Noen av disse pasientene dør under eller like etter behandlingen og ville kanskje vært ...
  • Den trakeostomerte intensivpasientens opplevelse av kommunikasjon 

   Flinterud, Stine Irene (Master thesis, 2014)
   NORSK: Introduksjon: Vanskeligheter med kommunikasjon i perioden man er intubert eller trakeostomert og har behov for respiratorbehandling belyses både av teori og forskning. Trakeostomerte intensivpasienter er ofte helt ...
  • Den vanskelige samtalen - kommunikasjon med kreftpasienter 

   Øiom, Silje Elisabeth; Hårstadsveen, Caroline (Bachelor thesis, 2010)
   Vi vil begynne denne oppgaven med en påstand om at de fleste pasienter som får en kreftdiagnose tenker på døden. Mange kjenner eller vet om andre som har fått kreft, og vi blir stadig minnet på at en kreftdiagnose for mange ...
  • Den vanskelige samtalen med den palliative pasienten 

   Holter, Anine; Erdal, Kaja Langlo; Johansson, Tonje Haustveit (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Kommunikasjon er en grunnleggende ferdighet hos en sykepleier. Blant samtalene en sykepleier skal gjennomføre er noen mer utfordrende enn andre, og dette kan gjøre at man unngår å ta de. Slike samtaler kan for ...
  • Depresjon etter hjerneslag: et oversett fenomen 

   Enger, Gunhild; Finsrud, Marianne Sortnes; Hansen, Camilla Bjørneseth (Bachelor thesis, 2015)
   NORSK: Bakgrunn: Depresjon er et alvorlig og oversett fenomen etter et hjerneslag, som kan få konsekvenser for livskvalitet. Depresjon forekommer hos ca. 20-40% hos personer etter et hjerneslag. Antall hjerneslag de neste ...
  • Depresjon etter slag – en undervurdert diagnose? - hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge depresjon hos pasient som har hatt apoplexia cerebri? 

   Bye, Terje; Skotte, Kjetil (Bachelor thesis, 2010)
   Oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan bidra til å forebygge depresjon hos pasienter som har hatt apoplexia cerebri, en sykdom som for mange endrer livet radikalt. Vi ønsker med oppgaven å sette fokus på helhetlig ...