Now showing items 366-385 of 701

  • Isolasjon; Trefiber vs mineralull Sammenlikning og vurdering av måleresultater fra test-hus på Huntonstranda samt livsløpsvurderinger 

   Alm, Kristin; Carlsen, Øyvind; Høystad, Dag Arne (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgaven undersøker om trefiberisolasjonens hygrotermiske egenskaper vil påvirke varmegjennomgangen og redusere energibehov i bygg. Dette er gjort gjennom litteraturstudie og analyse av måleresultater fra testhus etablert ...
  • Joining of dissimilar materials 

   Martinsen, Kristian; Hu, SJ; Carlson, B.E. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Emerging trends in manufacturing such as light weighting, increased performance and functionality increases the use of multi-material, hybrid structures and thus the need for joining of dissimilar materials. The properties ...
  • Kalksteinsmel som delvis sementsubstitutt i betong 

   Hodzic, Amina; Røberg, Nicklas (Bachelor thesis, 2014)
   NORSK: Oppgaven omhandler betongens egenskaper i trykk og temperaturømfintlighet når 0 %, 5 % og 10 % sement blir substituert med kalksteinsmel. Oppgaven baserer seg på ni forskjellige blandinger basert på Anlegg FA, ...
  • Kalsinert leire som sementerstatning 

   Bakken, Markus Sebastian Haugen - Rahimi, Mostafa - Alizadeh, Jalil (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å vurdere hvorvidt forskjellige typer leire er egnet til å erstatte sement i en viss prosentandel. Problemstilling: Er kalsinert leire et egnet supplementerende sementmateriale og pozzolan ...
  • Kan bruk av GML utvekslingsformat legge til rette for å effektivisere stikningen i samferdselsprosjekter? 

   Thorsen, Jonas; Olavesen, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   I digitale samferdselsprosjekter leveres data mellom ulike aktører, der utvekslingen foregår på mange ulike formater. En direkte konsekvens av dette er data- og informasjonstap, noe som medfører mye ekstraarbeid. Bygg- og ...
  • Kan CPOS-målinger brukes til å anlegge fastmerker, og hvilke metoder for innmåling og analyse vil gi det mest pålitelige resultatet. 

   Kjeldsberg, Per Oscar; Aspheim, Janne Cathrin Hetle (Bachelor thesis, 2016-09-08)
   RTK-målinger er i dag den målemetoden som kanskje er det mest tidseffektiv og enkel i bruk, og av den grunn vil denne oppgaven være av interesse for mesteparten av de som til det daglige jobber med landmåling. Av grunner ...
  • Karakterisiering av materialer med DMA for additiv form produksjon 

   Hagen, Marius"; "Almaas, Kristoffer (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven ville gruppen undersøke effekten av repeterende varmesykluser på materialer brukt innen additiv tilvirkning til formlaging. Formålet vårt var å identifisere hvilket materiale som er minst påvirket av ...
  • Kartlegge og sammenligne metoder for driving av loddsjakt i dårlig bergmassekvalitet - valg av metode til Rendalen 2 Kraftverk 

   Steinsvoll, Emil; Sætren, Thomas; Seigerud, Erik (Bachelor thesis, 2010)
   Rendalen 2 er et vannkraftverk som bygges i fjell, parallelt med eksisterende Rendalen Kraftverk.I Rendalen 2 skal det drives en loddsjakt i fjell. Sjakten skal drives mellom kote 399 og 245, en lengde på ca 150 meter med ...
  • Kartlegging av reservevann for Vestre Toten kommune 

   Fjellheim, Øyvind (Bachelor thesis, 2016-09-27)
   Reservevann blir et mer og mer aktuelt tema for vannverkseiere da de hele tiden må kunne levere tilstrekkelig mengde og sikkert drikkevann til abonnentene sine. Problemstillingen i oppgaven dreier seg i hovedsak om ...
  • Kartlegging av SF6 i høyspentsektoren, samt miljøvennlige alternativer. 

   Olsen, Aasne Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven er å se på SF6 gass sine bruksområder innenfor høyspentsektoren i Norge, samt nye teknologier som kan erstatte SF6 gass. I dagens samfunn har vi blitt nødt til å ha et større fokus på forurensing ...
  • Kartlegging og varmetapsberegninger av et fjernvarmenett 

   van Dam, Henrik; Pareli Nilsen, Magnus; Øverby, Kristoffer Ballantine (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg varmetapsanalyser og kartleggingen av et industrielt fjernvarmenett. Formålet med oppgaven var å danne en teknisk tegning av anleggets rørgater, undersøke varmelekkasjer i nettet, samt analysering ...
  • Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen 

   Amlien, Yngvar; Gilde, Terje Omtveit (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Med bakgrunn i oppdragsgivers erfaring med lite bruk av kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen er det undersøkt i hvilken grad NTM brukes i bransjen i dag og om bransjen har behov for at NTM benyttes som ...
  • Kjemisk nedbrytning av betong: valg av testmetoder ved kloridinntrening 

   Berg, Nicolai-Thomas Seljesæther (Bachelor thesis, 2013)
  • Kjørebrille for elektrisk rullestol 

   Thingbø, Harald; Awan, Mehwish A.; Bakkehaug, Monika S. (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgaven har tatt for seg konseptutvikling av kjørebrille for elektrisk rullestol. Bakgrunnen for valget av tema er at ikke alle brukere av elektrisk rullestol kan bruke standard joystick for styring. Flere av alternativene ...
  • Klimagevinst ved ombruk? 

   Marius Huse og Lena Furseth (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke i hvilke grad det lønner seg å gjenbruke den bærende betongkonstruksjonen i en bygning fremfor å rive og bygge nytt. I valg av problemstilling har vi lagt vekt på studiets hovedmål: ...
  • Klimatiske utfordringer knyttet til dimensjonering av stikkrenner og kulverter 

   Pedersen, Aron Skarabot; Skjærbekk, Kennet (Bachelor thesis, 2019)
   I de senere årene har det vist seg at klimautfordringene blir stadig større, og det forventes en økning av nedbør i form av hyppighet og intensitet. Nedbør er en svært viktig faktor når man skal dimensjonere en veg, men ...
  • Kobling mellom BIM og brann 

   Borkhus, Atle; Mathisen, Jim Vik; Smith, Kelly Helene (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Målet for denne oppgaven har vært å se på nytteverdien ved å implementere brannteknisk prosjektering og modellering i BIM. Her har vi også sett på hvor gjennomførbart modelleringen er per dags dato. I byggeindustrien ...
  • Koblingen mellom BIM og Lean 

   Vik, Christian Vatnedalen; Nevjen, Maria Øverbø; Buraas, Gry Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Flere undersøkelser viser en negativ utvikling i produktiviteten i byggenæringen sammenlignet med andre næringer. Man hører ofte om byggefeil, feil i prosjektering og generelt dårlig samhandling mellom aktørene i næringen. ...
  • Kombinere data fra drone og laser til BIM formål 

   Obrestad, Gudmund; Sørensen, Jonas Johansen Bjørnsveen (Bachelor thesis, 2016-10-07)
   Det blir stadig mer utbredt å lage intelligente 3d modeller, såkalte BIM modeller, av eksisterende bygg. Både som et hjelpemiddel for eventuelle framtidige endringer på bygget, og ved behov for å få eldre bygg inn i et ...
  • Kombinert avstivningssystem for lavblokker i tre 

   Hoff, Lars Edvin Jonsson; Ødegård, Simen Leikvoll; Lundene, Eivind (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten har til hensikt å undersøke en lavblokk i tre fra byggefirma BoligPartner. De ønsker å få utredet byggverkets avstivningssystem. De ønsket spesielt å få undersøkt om det ville være mulig å fjerne en eller flere ...