• Tilbygg : Spjelkavik VGS 

   Aasheim, Eirik Haukanes; Dahle, Kristoffer Nøringseth (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar for seg utvidelsen av Spjelkavik VGS, hvor formålet er å komme frem til det best egnede bæresystemet med hensyn på fleksibilitet og brann. En grov økonomisk vurdering er også vektlagt i valget av ...
  • Integrated multi-domain system modelling and simulation for offshore crane operations 

   Chu, Yingguang; Æsøy, Vilmar; Ehlers, Sören; Zhang, Houxiang (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Advanced offshore machinery, such as an offshore crane, usually involves several energy domains. Modelling and simulation of multi-domain systems is challenging because of not only the complexity in modelling of the related ...
  • Avløpskonsepter i spredt bebyggelse 

   Dybvik, Thomas Olav; Ness, Ole; Olsen, Rune Simonsen (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven var å vurdere forskjellige avløpsløsninger som skal forbedre dagens avløpssituasjon i nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet, og samtidig sikre Brusdalsvatnet som drikkevannskilde. Avløpsløsningene ...
  • Modeling and simulation of sloshing motion in partly filled tank 

   Dong, Chongdong (Master thesis, 2015)
   With the increasing consume of LNG all over the world, transport of LNG through sea becomes more and more important. When LNG carrier is on wave with partly filled tank, sloshing will occur and cause damage to the structure ...
  • Ballast water treatment using waste heat from propulsion Engines-system simulation and experimental study 

   Liang, Qin (Master thesis, 2015)
   The master thesis aims to test and simulate a new efficient ballast water treatment system. The simulation part will combined with ship machinery system and ballast water treatment system. The experiment part will focus ...
  • CFD investigation in scale effects on propellers with different blade area ratio 

   Chen, Zicheng (Master thesis, 2015)
   The performance prediction of marine propulsor has long been assessed by means of model test. Due to the larger difference in Reynolds number between model and full scale, the traditional extrapolation of measured force ...
  • Prosjektering av renseanlegg i Nerdalen på Frei : Kristiansund kommune 

   Monge, Karl Bjarne (Bachelor thesis, 2015)
   Kristiansund kommune har i “Hovedplan for avløp og vannmiljø” satt som mål å bedre avløpssituasjonen og vannmiljøet i kommunen. I hovedplanen er nordre del av Frei pekt ut som et område som har en utfordrende avløpssituasjon ...
  • A multi-body dynamic model based on bond graph for maritime hydraulic crane operations 

   Chu, Yingguang; Æsøy, Vilmar (Chapter; Peer reviewed, 2015)
   This paper presents a bond graph model of a maritime crane lifting system comprised of a 3DOFs crane with three revolute joints, a winch, a segment of wire, and a pendulum load. The multi-body model contains the dynamic ...
  • Driftsplanlegging 

   Brudeseth, Mathias Moen (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler driftsplanlegging ved bygging av en ny trafostasjon. Hensikten med oppgaven er å vise grunnprinsippene for gjennomføringen av prosjektet. God driftsplanlegging er med på en effektiv gjennomføring ...
  • Utvikle modulbasert posisjonsreferansekurs 

   Valderhaugstrand, Peder Johan; Bårdseth, Øystein; Flem, Aslak Utheim (Bachelor thesis, 2015)
   Vår påstand når vi startet med denne oppgaven var at det eksisterer et behov for et kurs i posisjonsreferansesystemer. Mye på grunn av økende krav fra oppdragsgivere, men også fordi vi satt med et inntrykk av at kompetansen ...
  • Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng 

   Espe, Knut Willy; Sylte, Frank Toreli (Bachelor thesis, 2015)
   I Norge blir det hvert år gjort byggefeil for flere milliarder kroner. Slurv og dårlig håndverk koster ikke bare samfunnet unødvendig store summer, men kan også påvirke helse og sikkerhet for de som skal nytte seg av ...
  • "Nåtidens pirater i den maritime næring" 

   Hernes, Iselin Albertsen (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med oppgaven er ment til å rette fokus på piratvirksomheten og områdene det utspiller seg i, det er en virksomhet som har vist seg å bli et verdensomfattende problem og som truer sikkerheten til arbeidere på utsatte ...
  • Investigation in scale effects on propellers with different magnitude of skew by CFD methods 

   Zhao, Yaning (Master thesis, 2015)
   Scale effects on the open-water performance of marine propellers are the problems to be investigated to the researchers and ship designers. Present thesis analyse the scale effects of marine propellers by CFD methods. ...
  • Løfteåk for hovedmotorer 

   Eiken, Caroline; Storesund, John Egil Espeland (Bachelor thesis, 2015)
   Denne bacheloroppgaven presenterer et forslag til konstruksjon og design av et regulerbart løfteåk til bruk for forskjellige dimensjoner av hovedmotorer. Løfteåket skal reguleres i både bredde- og lengderetning, dermed ...
  • Challenges and solutions related to communication in the Arctic Ocean 

   Söderberg, Fredrik; Johansen, Hans Jørgen Mora; Nieminen, Erno Elmer (Bachelor thesis, 2015)
   The aim of this bachelor’s thesis is to discuss the problems related to communication in the Arctic and to present solutions that are used on board the vessels and offshore installations operating in the area today. We ...
  • Konsekvenser av oljeprisutviklingen 

   Aag, Henriette Sund (Bachelor thesis, 2015)
   I første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få ...
  • Åsegardene - Prosjektering av VA og veg 

   Nørstrud, Marianne; Nærø, Åge Maridal; Jeevaratnam, Jajanth (Bachelor thesis, 2015)
   I denne oppgaven er hensikten å prosjektere løsninger for veg, vann, avløp og overvann for området Åsegardene. Området består i dag av fem reguleringsplaner, hvorav fire av disse er vedtatt. Løsningene skal tilfredsstille ...
  • Barstadvika Offshorekai 

   Blankholm, Erlend Aklestad; Sande, Eirik Grov; Sandøy, Jostein (Bachelor thesis, 2015)
   Temaet for denne oppgaven er dimensjonering av en kaikonstruksjon. Kaien skal benyttes til offshorevirksomhet og har derfor et stort krav til kapasitet og vanndybde. Med bakgrunn i dette er oppgavens hovedfokus å finne ...
  • Miljøgate ved Høgskolen i Ålesund 

   Lunde, Anders Dahl; Brandsæter, Torbjørn (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med denne oppgaven er å etablere et kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Ålesund, Dette gjøres i samsvar med konseptvalgutredningen sitt forslag for bypakke Ålesund konsept K4- ‘’kombinert konsept’’, som i første ...