Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThorolfsson, Sveinn Tnb_NO
dc.contributor.authorLeland, Torenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:32:41Z
dc.date.available2014-12-19T12:32:41Z
dc.date.created2013-09-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier648643nb_NO
dc.identifierntnudaim:9048nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242375
dc.description.abstractGresskledde vannveger er et tiltak for åpen overvannshåndtering. Hovedmålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om planlegging og utforming av gresskledde vannveger i Norge. Gresskledde vannveger er en grunn forsenking i terrenget med lav helning i avrenningsretningen. Grunnen kan erstattes med et filtermedium og dreneringsrør for å øke infiltrasjonskapasitetn. Tiltaket brukes til trygg bortledning av overvann, men er utformet for at transporten skal være så rolig som mulig. Ved å forsinke og fordrøye vannet jevnes vannføringen ut og volumavrenningen reduseres ved bedre tid til infiltrasjon. Gresskledde vannveger kan brukes til å samle opp avrenning og knytte ulike LOD-tiltak (Lokal OvervannsDisponering) sammen og redusere belastningen på disse. De kan inngå som elementer i park- og rekreasjonsområder og kan brukes som snødeponi om vinteren. Ved å heve utløpet eller bygge terskeldammer kan avrenning fordrøyes til det infiltrerer. Tiltaket kan og brukes som flomveg.Gresskledde vannveger forbedrer vannkvaliteten. De viktigst prosessene for tilbakeholdelse av forurensninger er sedimentering og infiltrasjon. Gode og stabile rensegrader har sammenheng med god hydraulisk kontroll. Gresskledde vannveger kan, ved rett utforming, fullstendig infiltrere mindre nedbørshendelser og den kritiske første delen av større nedbørshendelser som inneholder en stor del av forurensningene. Avrenningen fra små nedbørshendelser i gresskledde vannveger kan modelleres ved bruk av Mannings formel for vannføring og Green-Ampts likninger for infiltrasjon. Av 5 modellerte nedbørshendelser i en gresskledd vannveg i Luleå, hadde 4 hendelser en sammenheng mellom modellert og observert vannføring som ga en R2-verdi bedre enn 0,75.Gresskledde vannveger fungerer i kaldt klima, men trenger noen tilpasninger. Det er nødvendig med en høyere infiltrasjonskapasitet enn det som anbefales i amerikanske manualer på grunn av lave temperaturer. Hvis tiltaket skal brukes som snødeponi må dette gjennomføres uten at avrenningen hindres. Det er ikke kommet fram til egne metoder for dimensjonering av vintersituasjoner, men er lagt opp til at man overdimensjonerer en sommersituasjon. Masteroppgaven har resultert i et forslag til veileder for planlegging og utforming av gresskledde vannveger i norske forhold. Veilederen beskriver blå/grønn overvannshåndtering, urbanhydrologi, avrenningsberegninger og utforming av gresskledde vannveger. Den inkluderer også beregningseksempler og eksempler på anvendelse langs E6 Gardermoen-Biri og på Urridaholt, Island. På Urridaholt er gresskledde vannveger sentralt i overvannshåndteringen, avrenning fra veger og eiendommer samles opp og transporteres rolig bort samtidig som det infiltrerer.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleGresskledde vannveger i norsk klimanb_NO
dc.title.alternativeGrassed Swales in Norwegian Climatenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel