Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHammer, Rigmor
dc.contributor.authorStaurset, Helene Iversen
dc.date.accessioned2016-10-19T06:45:57Z
dc.date.available2016-10-19T06:45:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416146
dc.description.abstractBakgrunn: KOLS har blitt et folkehelseproblem og det er mer enn 250 000 personer som lider av sykdommen i Norge. I løpet av få år antas det at sykdommen vil være verdens tredje hyppigste dødsårsak. Det er grunnleggende at helsepersonell har kunnskap og forståelse for hvordan sykdom påvirker menneskers livskvalitet, opplevelse av velvære, håp og mestring.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven er å utforske hvilke erfaringer pasienter med kols har og hvordan de mestrer symptomer i hverdagen.nb_NO
dc.description.abstractMetode: Metoden for denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie der problemstillingen skal belyses ved hjelp av nyere forskning og relevant teori.nb_NO
dc.description.abstractResultat: Tre kategorier ble identifisert: Restriksjoner og isolasjon, tap av kontroll og tanker om døden og fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: Deltakerne opplevde restriksjoner og isolasjon på grunn av sykdommen og dens symptomer. Dette skapte følelser som sinne, frustrasjon og håpløshet. Noen deltakere brukte fysisk aktivitet som en mestringsstrategi, mens noen unngikk aktivitet. Deltakerne opplevde også tap av kontroll og uforutsigbarhet på grunn av akutt pustebesvær. På grunn av sykdommens progredierende karakter og kroppslige forandringer, tenkte mange på døden og fremtiden. Empowermentbegrepet er viktig, da det innebærer å styrke pasientens ressurser, muligheter og rettigheter. Å støtte og undervise pasienten, redusere angsten og styrke håpet er en viktig i sykepleien.nb_NO
dc.description.abstractNøkkelord: kols, kvalitativ, erfaringer, symptomer.nb_NO
dc.description.abstract***nb_NO
dc.description.abstractBackground: COPD has become a public health problem with more than 250,000 people suffering from the disease in Norway. Within a few years it is believed that the disease will be the third most frequent cause of death. It is essential that health professionals have the knowledge and understanding of how disease affects people's quality of life, sense of well-being, hope and coping.nb_NO
dc.description.abstractAim: The aim is to investigate the experiences of the people diagnosted with copd, and how they cope with the symptoms in the daily living.nb_NO
dc.description.abstractMethod: A systematic literature review was conducted with use of data collected from research papers and existing literature on nursing.nb_NO
dc.description.abstractResults: Three main subjects was identified: Isolation and restrictions, loss of control and thoughts of death and the future.nb_NO
dc.description.abstractConclusion: Participants experienced restrictions and isolation due to the disease and its symptoms. This created feelings of anger, frustration and hopelessness. Some participants used physical activity as a coping strategy, while some escaped activity. Participants also experienced loss of control and unpredictability because of acute shortness of breath. Because of the disease progressive character and bodily changes, many thought of death and the future. Empowerment is important as it means to strengthen the patient's resources, opportunities and rights. To support and teach the patient, reducing anxiety and strengthen the hope is an important in nursing.nb_NO
dc.description.abstractKey words: copd, qualitative, experiences, symptoms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKOLSnb_NO
dc.subjectKronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)nb_NO
dc.subjectLivskvalitetnb_NO
dc.subjectPasientens erfaringnb_NO
dc.subjectMestringsstrateginb_NO
dc.titleKronisk obstruktiv lungesykdom og mestring i hverdagen.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Lung diseases: 777nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge