Show simple item record

dc.contributor.authorViken, Olanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:21Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:21Z
dc.date.created2012-03-26nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier512036nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241488
dc.description.abstractVed Kongsberg Protech Systems, en avdeling ved KDA, har det blitt laget en virtuell simuleringsmodell av RWS PROTECTOR M151 (remote weapon system) i simuleringsprogrammet FEDEM. Dette for å kunne studere hvordan skytenøyaktigheten til RWS blir påvirket av ulike parametere som vibrasjoner fra underlaget, stivheter i servoer og bolter. I denne masteroppgaven skal en modell av M2 Browning Machine Gun med softmount, som er en del av RWS, optimaliseres og justeres slik at dynamikken i modellen blir lik testdata gitt fra Kongsberg Protech Systems. Denne simuleringsmodellen skal videre i oppgaven brukes til å utføre en parameterstudie på en simuleringsmodell av hele RWS for å undersøke hvilke parametere som påvirker skytenøyaktigheten. I første del av oppgaven er virkemåten til M2 og softmount presentert, og parametere som kan bidra til å gjøre modellen ustabil er vurdert og analysert. Delene og oppbyggingen av RWS M151 blir også presentert. Videre i oppgaven blir det beskrevet hvordan simuleringsmodellen av SM/M2 har blitt forbedret og gjort mer stabil. Deretter blir det beskrevet hvordan det har blitt bygget opp en ny simuleringsmodell av RWS M151 med utgangspunkt i SM/M2 modell. Denne simuleringsmodellen har vært utgangspunkt for en optimaliseringsprosess i mode FRONTIER for å avdekke hvilke parametere som er viktige for skytenøyaktigheten for RWS M151. Det har blitt laget en stabil metode for å modellere inn toleranser i FEDEM, denne metoden har blitt brukt i simuleringsmodellen av RWS M151 i FEDEM. Det har også blitt laget en metode for å simulere boltforbindelser i simuleringsmodellen i FEDEM. Viktige parametere på RWS M151 har blitt lagt til i simuleringsmodellen og tatt med i en optimaliseringsprosess. Den endelige simuleringsmodellen av RWS M151 har blitt optimalisert i programmet modeFRONTIER for å finne en optimal sammensetning av parametere som gir best mulig skytenøyaktighet. Det har blitt brukt forskjellige statistiske metoder i mode FRONTIER for å avdekke hvilke parametere som påvirker skytenøyaktigheten. Tilslutt i optimaliseringsprosessen har det blitt forsøkt flere optimaliseringsalgoritmer for å finne en optimal sammensetning av parametere. Totalt har det blitt generert 2000 ulike designløsninger med ulike sammensetninger av verdier p parametere i simuleringsmodellen som har blitt løst ved hjelp av solveren i FEDEM. Ved hjelp av de ulike optimaliseringsalgoritmene har løsningene konvergert mot en bedre skytenøyaktighet og de har blitt funnet en optimal sammensetning av parametere som gir en løsning der målet med optimaliseringsprosessen er oppfylt. Forbedringen i skytenøyaktighet i den optimaliserte simuleringsmodellen av RWS M151 i forhold til startdesignet er på 37 %. Dette kunne vært bedre om noen av grensebetingelse hadde vært flyttet på de parameterne som hadde størst innvirkning på skytenøyaktigheten.nb_NO
dc.description.abstractAt Kongsberg Protech Systems (KPS), a division at Kongsberg Defense and Aerospace, a virtual simulation model of the RWS PROTECTOR M151 has been in the simulation program FEDEM. This has been done regarding to study how the accuracy of the RWS is influenced by different parameters such as ground vibrations, and stiffness in servoes and bolts. This master thesis will a model of a M2 Browning Machine Gun with a softmount, that is a part of the RWS, be optimized and tune it such a way that the dynamic movements of parts in the model will fit to test results made by KPS. This simulation model will then be used to do a parameter study on a simulation model of the complete RWS to investigate witch parameters the has most effect on the accuracy of the RWS. The first part of this thesis is the behavior of the M2 and softmount presented, and parameters that might have bad effect on the behavior of the simulation model will be analyzed and described. Further it is described how the simulation model of the SM/M2 have been improved and been done more stable. Also described is how a new simulation model of the complete RWS M151 based on the SM/M2 model has been made. This new simulation model thus used in a optimalization process in modeFRONTIER to discover witch parameters that has most affect on the accuracy of the RWS. It has been made a stable and robust method to model tolerances in FEDEM, this method has been used in the simulation model of the RWS M151 in FEDEM. It has also been made a method to simulate bolt connections in the simulation model in FEDEM. Important parameters on the RWS has been imported in the simulation model and taken account of an optimalisation process. The finale simulation model of the RWS M151 has been optimalized in the program modeFRONTIER to find an optimal assembly values on these parameters, that give a good accuracy. In modeFRONTIER it has been used many different statistical methods to find out witch parameters that has most affect on the accuracy of the weapon. In the end of the optimalisation prosess it has been used many different optimalisation algorithms to find an optimal assembly of parameters. It has been made 2000 different design solutions with different assemblies of parameters in the simulation model, these designs has been solved by the dynamic solver in FEDEM. By the optimalisation algorithms in modeFRONTIER the solutions of the simulations has converge to a better accuracy and it has been found an optimal assembly on the values of the parameters where the goal of the optimalization process is reached. The improvement in accuracy in the optimalized simulation model of the RWS M151 compared to the start design is 37 %. The improvement in accuracy could have been better if some of the constraints on the most contributing parameters had been extended.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleRWS modellering og optimaliseringnb_NO
dc.title.alternativeRWS Modeling and Optimizationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record