Show simple item record

dc.contributor.authorSchneider, Patricknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:00Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:00Z
dc.date.created2011-07-07nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier430182nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241429
dc.description.abstractDet opprinnelige formålet med denne oppgaven var å gjennomføre en forstudie av Professor Terje Rølvågs idé om bruk av VAPAC i stolmekanismer. Dette har bidratt til at mye tid har blitt nedlagt i generelle og grunnleggende undersøkelser av vippemekanismer og deres virkemåte, samt hvordan ulike vippemekanismer best kan tilpasses til den enkelte bruker. Den initielle teknologianalysen avdekket blant annet at dagens løsninger er svært komplekse, potensielt dyre å produsere, og innehar en rekke mer eller mindre unødvendige justeringsmuligheter. Da det var utfordrende å finne en fellesnevner for hva som kjennetegnet en ”god” mekanisme, ble det på bakgrunn av forhenværende teknologianalyse i stedet undersøkt hva som kan antas å være ”den optimale” sitteopplevelsen. En stol hvor vippeutslaget følger den enkeltes evne til å forflytte sitt tyngdepunkt ble foreslått. Det ble videre undersøkt hvordan dette eventuelt kan oppnås og justeres for den enkelte bruker, med utgangspunkt i et utvalg av foreliggende mekanismetyper. En brukerkravspesifikasjon ble utarbeidet på bakgrunn av tidligere erfaring fra prosjektoppgave (1), samt utført teknologianalyse og beregninger. Denne ble videre benyttet til å konstruere en produktkravspesifikasjon til bruk i senere vekting av utarbeidet konsept. I det videre arbeidet med utvikling av potensielle prinsipper, ble det tydelig at ett av prinsippene pekte seg ut med betydelig større potensial enn de andre. Oppgavens hensikt ble derfor i samsvar med veileder refokusert til fremstilling av funksjonell prototyp1, og mindre vekt ble lagt på videre utvikling av de andre potensielle prinsippene. Det valgte prinsippet ble optimalisert og analysert så langt dette var mulig, og svært lovende resultater gjorde at en prototype ble fremstilt. Den opprinnelige versjonen viste seg imidlertid ikke å følge de foretatte beregninger og analyser. Det viste seg senere at en rekke faktorer hadde spilt inn for å gi et feilaktig grunnlag til produksjon av den opprinnelige prototypen. Viktigst blant disse var at det valgte materialet, Polyamid 6, ikke hadde de mekaniske egenskapene som var oppgitt fra produsent, men at disse forringes kraftig ved absorpsjon av fuktighet. Grunnet tidspress ble allikevel ytterligere to versjoner produsert, før dette ble avdekket. Resultatet ble allikevel en vippemessig fullt funksjonell prototyp, som tilbyr brukeren en helt ny og unik sitteopplevelse. Prototypen demonstrerer i tillegg ideens store økonomiske og praktiske fordeler i sammenligning med tradisjonelle vippemekanismer, da den blant annet består av betydelig færre deler og er svært enkel å montere. Underveis i utviklingsprosessen har det blitt gjennomført en grundig studie i hvordan den foreslåtte VAPAC mekanismen faktisk fungerer, og hvordan de ulike parameterne innvirker på mekanismens funksjon. Dette har resultert i et meget anvendelig og omfattende designverktøy, som har vært til stor hjelp under oppgavens forløp. Bruksmåte for designverktøy beskrives i detalj i oppgavens vedlegg A. For videre arbeid anbefales det, blant annet, grundigere undersøkelser av tyngdepunktvandring hos ulike kundegrupper. Dette slik at fremtidige stoler på best måte kan skreddersys til hver enkel bruker. Grundige kostnadsanalyser bør gjennomføres for å fastslå faktisk besparelse kontra tradisjonelle mekanismer. Videre optimalisering av bjelketverrsnitt i mekanismen bør gjennomføres, og flere konsept og materialer bør tas opp til vurdering.nb_NO
dc.description.abstractThe original purpose of this thesis was to perform a pilot study for Professor Terje Rølvågs idea of utilizing VAPAC in chair applications. A considerable amount of time has therefore been devoted to general and underlying studies of tilting mechanisms and their function, as well as how to best adapt the different tilting mechanisms to individual users. The initial technology analysis showed that existing solutions are highly complex, potentially expensive to produce and possess a number of more or less unnecessary adjustment possibilities. As no common denominator was found as to what characterizes a “good” mechanism, studies were conducted on what, if anything, defines ”the optimal" seating experience. Based on these studies, a chair where the tilt follows the movement of an individual's point of gravity was proposed and investigations on how this could potentially be achieved and adjusted for each user were conducted. On account of previous experience from the project thesis (1), as well as the technology analysis and performed calculations, a user requirements specification was developed. This was later used to construct a product requirements specification for use in subsequent weighting of chosen concept. The chosen conceptual design was optimized and analyzed as far as possible and promising results led to the manufacturing of a prototype. The original version turned out not to follow the underlying calculations and analysis. It was later discovered that a number of factors coincided to give a false foundation for its production. Most important among these was that the selected material, Polyamide 6, did not possess the mechanical properties that were specified by the manufacturer, but rather that these deteriorated significantly when exposed to moisture. Before this was discovered, however, an additional two prototypes were produced. During the development of potential conceptual designs, one of the conceptual designs showed considerably greater potential than the others. The purpose of the thesis was therefore, in concurrence with supervisor, refocused to the manufacturing of a functional prototype2. Less emphasis was therefore placed on the further development of the other conceptual designs. The result was a tilt-wise fully functional prototype, which offers the user a completely new and unique seating experience. The prototype also demonstrates the idea’s great economic and practical advantages in comparison to traditional tilt mechanisms, as, among other things, it consists of fewer parts and is easier to assemble. During the development process, a thorough study of how the proposed VAPAC mechanism actually works, and how the different parameters affect the function of the mechanism, has been carried out. This has resulted in a highly available and comprehensive design tool, which has been of great help during the course of the project. Method of use for the design tool is described in details in the paper's appendix. For further work, among other things, a more thorough investigation of the point of gravity’s movement in different customer groups is recommended. This so that future chairs can be custom made to each user in the best possible way. Thorough cost analysis should be conducted to determine actual cost savings compared to traditional mechanisms. Further optimization of beam cross-section in the mechanism should be conducted, and more concepts and materials should be evaluated.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleEvaluering og optimalisering av nytt konsept for stolmekanismernb_NO
dc.title.alternativeEvaluation and optimization of new chair mechanism conceptnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record