Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRein, Anne Thormodsennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:34Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:34Z
dc.date.created2012-02-02nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier488996nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240732
dc.description.abstract«Asset Management», eller ressursstyring, er en systematisk prosess for å styre og forvalte alle eiendeler og ressurser som tilhører en virksomhet. For industribedrifter kan dette være eksempelvis maskiner, utstyr, lokaler, eiendom, produkter, lagerbeholdning og ansatte. Forvaltningen skjer gjennom alle faser av ressursers levetid. For fysiske ressurser består disse fasene av investering/anskaffelse, bruk, vedlikehold og deponering/avskaffelse. Konkurransen fra store, komplekse virksomheter, med enorme ressurser til å finansiere dyre styringssystemer, legges det press på utvikling av egnede systemer som spesielt er tilpasset virksomheten. Strengere lover og forskrifter stiller krav til optimalt helse- og sikkerhetsarbeid, noe som i dag gjør risikostyring til en stor og viktig del av driften for industribedrifter. PAS 55:2008 ble for første gang publisert i 2004 som et resultat av etterspørsel fra industrien om en veiledning for «Asset Management». Denne relativt nye publikasjonen er møtt av bred anerkjennelse internasjonalt. PAS 55:2008 fungerer som en veiledning til hvordan oppnå et effektivt og bærekraftig ressursstyringssystem, og definerer stegvis hvordan man opparbeider best mulig utnyttelse av virksomhetens ressurser på en effektiv og sikker måte. Selv om PAS 55:2008 hovedsakelig tar for seg effektiv styring av fysiske ressurser for organisasjoner og industribedrifter, påpekes det også at et fungerende «Asset Management»-konsept er totalt avhengig av de menneskelige ressursene. Arbeidsmiljø og -kultur påvirker også effekten av «Asset Management» Seagarden AS er en av de største leverandørene av marine smaksingredienser på det internasjonale mat- og smaksmarkedet. Virksomheten har som overordnet forretningsmål å oppnå 10 % markedsandel innen 2015. Et fremtidig «Asset Management»-konsept kan bidra til å oppnå det overordnede forretningsmålet, samt være et ledd i effektivisering og optimalisering av den nye prosesslinja (oppstart i 2012). En benchmarking-metodikk evaluerer implementering av et fremtidig «Asset Management»-konsept for Seagarden AS. Gjennom fem steg blir mål, prosess og «beste praksiser» identifisert, informasjon samlet inn for å velge passende praksiser, avvik fastsatt. For Seagarden AS, som har relativt lav kompleksitet, betydelig prosesserfaring, stabile kunde- og ansatteforhold, vil det ikke være kostnadseffektivt å detaljert iverksette alle kravene fra PAS 55:2008 for å utvikle og implementere et fremtidig «Asset Management»-konsept. I konseptet for Seagarden AS skal det fokuseres på menneskelige ressurser og informasjonsressurser. I tillegg danner organisering og forvaltning av fysiske ressurser kjernen i konseptet. Konseptet fokuserer på å balansere investeringskostnader og de verdiene ressurser potensielt kan gi tilbake til virksomheten – fordi Asset Management hovedsakelig handler om verdiskapning.nb_NO
dc.description.abstractAsset Management is a systematical approach for managing all assets and resources witch have a distinct value to the organization. For utilities this could be all the different machines, equipment, facilities, property, products, stock and employees. The assets are managed over their whole life cycle. For the physical assets the life cycle activities include creation/acquisition, utilization, maintenance and decommissioning or disposal. The competition from larger and more complex utilities, with the possibility to invest in expensive system for resource planning, puts pressure in development of usable management systems specially accommodate for the utility. Regulations and legal requirements demands optimization of health and safety, witch today makes risk management an essential part of utility operations. PAS 55:2008 was first published in 2004 as a result of demands from the industry for guidance to Asset Management. This relatively new specification is met by a wide recognition abroad. PAS 55:2008 can be used as a guidance to how achieve an effective and sustainable Asset Management System. It defines steps to how manage and utilize assets in an effective and secure manner. Even though PAS 55:2008 enables effective management of physical assets for organizations and utilities, the specification also point out the importance and dependency of human resources for a functional Asset Management concept. Work environment and culture also affects the effect of Asset Management. Seagarden AS is a leading supplier of marine savoury ingredients and bioactives in the global savoury and nutritional markets. The organization has an overall business objective of achieving 10 % market share in these segments within 2015. A future Asset Management-concept could contribute to achievement of the overall business objective, and to make the new process line effective and optimized (startup 2012). Benchmarking evaluates implementation of a future Asset Management-concept for Seagarden AS. A methodology is developed for identifying Objective, process and “best practices”, acquiring information to select appropriate practices and establishment of aberrancies trough five steps. For Seagarden AS, who has a relatively low complexity, considerable process experience, stable demands and customers, a detailed implementation of the requirements from PAS 55:2008 for the purpose of developing a future Asset Management-concept will not be cost efficient. The concept for Seagarden AS shall focus on human resources and information resources. Organization and managing of the physical assets forms in addition the core of the concept. The concept for Seagarden AS focuses on the balance between investment costs and return in resource values – because Asset Management more than anything deals with creation of value.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleAsset Managementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel