Show simple item record

dc.contributor.advisorTosterud, Randi Beate
dc.contributor.authorKvikstadhagen, Anette
dc.contributor.authorBrekke, Lene Solbakken
dc.date.accessioned2016-09-01T11:27:23Z
dc.date.available2016-09-01T11:27:23Z
dc.date.issued2016-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403450
dc.description.abstractBakgrunn: Fibromyalgi er en kronisk revmatisk sykdom som gir mange diffuse symptomer. I følge Norsk Fibromyalgiforbund har om lag 160 000 mennesker i Norge denne diagnosen og det viser seg at det per dags dato ikke finnes behandlingsalternativer som har fullgod effekt. Fibromyalgi er den hyppigste årsaken til uføretrygd i Norge. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å øke kunnskapen om symptomlindring ved fibromyalgi hos kvinner, og mulig bidra til en bedre hverdag for pasientgruppen. Oppgaven fokuserer i stor grad på hvordan pasienten selv kan håndtere symptomer, i tillegg til andre lindrende strategier. Medikamentell behandling er lite omtalt. Metode: I denne bacheloroppgaven er litteraturstudie benyttet som metode. Det ble foretatt et systematisk litteratursøk, hvorav sju vitenskapelige artikler ble inkludert. Oppgaven tar for seg to kvalitative studier og fem kvantitative studier som er funnet i Cinahl, PubMed og Nursing & Allied Health Source (PQ). Resultat: Funnene i litteraturstudiet indikerer at det er flere symptomlindrende tiltak som kan iverksettes og som mulig kan bedre dagliglivet til disse pasientene. Fysisk aktivitet og kognitiv atferdsterapi viste seg å gi både en kortsiktig og langsiktig effekt. Konklusjon: Det er viktig å påpeke at en kombinasjon av flere lindrende strategier er nødvendig da fibromyalgi er en kompleks sykdom, samt at det bør gjennomføres på et tidlig stadie av sykdommen for å oppnå ønskelig effekt. Behandlingen bør være individuelt tilpasset etter behov.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Fibromyalgia is a chronic rheumatic disease that gives many diffuse symptoms. According to Norwegian Fibromyalgia Association, there is about 160 000 people in Norway with this diagnosis and currently there is no treatment that has adequate effect. Fibromyalgia is the most frequent cause of disability in Norway. Aim: The purpose of the bachelor thesis is to increase knowledge about symptom relief in woman with fibromyalgia, and this may contribute to a better life for people with fibromyalgia. It focuses largely on how the patient can deal with the symptoms on their own, in addition to other alleviated strategies. Pharmacological strategies are rarely mentioned. Method: In this bachelor thesis a literature study is used as method. It is conducted a systematic literature search, seven scientific articles were included. The thesis includes two qualitative studies and five quantitative studies found in Cinahl, PubMed and Nursing & Allied Health Source (PQ). Results: The findings of the literature study indicates that there are several symptomatic measures that can be implemented and as possible can improve the daily lives of these patients. Physical activity and cognitive behavioral therapy provided both short-term and long-term impact. Conclusion: It is important to point out that a combination of several relieving strategies is necessary because fibromyalgia is a complex disease, and it should be implemented at an early stage in order to achieve desired effect. The treatment should be custom individually as needednb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFibromyalgianb_NO
dc.subjectsymptomsnb_NO
dc.subjectalleviationnb_NO
dc.subjectFibromyalginb_NO
dc.subjectsymptomernb_NO
dc.subjectlindringnb_NO
dc.titlePasienter med fibromyalgi - Hva sier forskningen om hvordan symptomer ved fibromyalgi kan lindres?nb_NO
dc.title.alternativeWhat does the research say about how symptoms in fibromyalgia can be alleviated?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record