Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWisløff, Ulrik
dc.contributor.advisorStensvold, Dorthe
dc.contributor.authorViken, Hallgeir
dc.date.accessioned2016-08-16T12:16:27Z
dc.date.available2016-08-16T12:16:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1723-4
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399397
dc.description.abstractSAMMENDRAG: De fleste land i verden vil fram mot år 2050 oppleve en demografisk endring, der andelen eldre personer vil øke sterkt. Denne demografiske endringen er forventet å øke helserelaterte kostnader, både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkelte. Fysisk aktivitet har vist seg å være en nøkkelfaktor for forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer, men det er mindre forskning på fysisk aktivitet blant eldre enn i resten av befolkningen. I tillegg så finnes det få langvarige, randomiserte treningsstudier med friske eldre. Avhandlingen bygger på tre forskningsartikler. Artikkel 1 hadde som mål å beskrive design, metode og initiering av en randomisert kontrollert studie, Generasjon 100, som evaluerer effekten av langvarig trening på helse, levealder og fysisk aktivitetsnivå hos eldre. Artikkel 2 hadde som mål å beskrive det fysiske aktivitetsnivået blant eldre voksne, ved hjelp av både relative- og absolutte intensitetsgrenser for akselerometer. Artikkel 3 hadde som mål å øke kunnskapen om bakgrunnsfaktorer som er assosiert med akselerometer-målt fysisk aktivitet blant eldre. Generasjon 100 er beskrevet i detalj i artikkel 1. Den startet opp i år 2012 og vil pågå fram til 2018. Studien inkluderte 1567 personer i alderen 70-77 år, alle bosatt i Trondheim kommune. Deltakerne gjennomgikk undersøkelser, deriblant måling av fysisk aktivitetsnivå og kondisjon (maksimalt oksygenopptak). De fylte også ut spørreskjema. Undersøkelsene gjentas etter 1-, 3- og 5 år av studien. Deltakerne ble tilfeldig trukket ut til en kontrollgruppe eller til en gruppe som trener utholdenhet med enten moderat- eller høy intensitet, to ganger per uke. Resultatene fra artikkel 2 viste at aktivitetsnivået blant 1219 norske eldre var høyere enn i andre land, men svært likt som i en norsk nasjonal kartlegging fra 2008-2009. Kvinner hadde et høyere totalt aktivitetsnivå, og brukte mer tid i høyere relative intensiteter, sammenlignet med menn. Totalt aktivitetsnivå og tid i nær-maksimal intensitet avtok med økende alder. Eldre personer med god kondisjon var mer fysisk aktive enn de med lav- og middels kondisjon. Vi fant at relative intensitetsgrenser, justert for kjønn og kondisjon, resulterte i at en høyere andel (79 %) eldre oppfylte myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet, sammenlignet med bruk av en tradisjonell absolutt intensitetsgrense (29 %). Resultatene fra artikkel 3 viste at 9 av 14 bakgrunnsfaktorer var med og forklarte 27 % av variansen i totalt aktivitetsnivå blant 850 eldre. Aktivitetsnivået var assosiert med demografiske, miljømessige og biologiske faktorer. Kondisjon, kjønn og årstid var faktorene som sterkest assosierte med totalt fysisk aktivitetsnivå. Studien er, så langt vi vet, den største studien av bakgrunnsfaktorer for fysisk aktivitet blant eldre som har kombinert akselerometermålinger og direkte målt maksimalt oksygenopptak.nb_NO
dc.description.abstractSUMMARY: Most countries in the world will by the year 2050 experience a large demographic change, leading to an increase in the proportion of older adults. This is expected to increase health related costs, both societally and individually. Physical activity is shown to be a key factor in the prevention of lifestyle-related diseases, but there is less research on physical activity among older adults compared to the general population. In addition, there are few long-term, randomised exercise intervention studies among healthy older adults. This thesis is based on three research papers. Paper 1 aimed to describe the design, methodology and initiation of a randomised controlled trial entitled the Generation 100 study, evaluating the effect of long-term exercise training on health, longevity and physical activity levels among older adults. Paper 2 aimed to describe physical activity levels in older adults, using both relative- and absolute intensity accelerometer thresholds. Paper 3 aimed to increase the knowledge about the background factors associated with accelerometer-measured physical activity in older adults. The Generation 100 is outlined in detail in paper 1. It began in 2012 and will continue until 2018. The study included 1,567 people aged 70-77 years, residing in the municipality of Trondheim, Norway. Participants underwent examinations, including measurement of physical activity and cardiorespiratory fitness (maximal oxygen uptake). They also filled out questionnaires. Participants are followed-up at 1-, 3- and 5 years of the study. Participants were randomly assigned to a control group or to either a moderate- or high intensity endurance exercise group required to train two times per week. The results from paper 2 showed that the activity level in 1219 Norwegian older adults was higher than in other countries, but very similar to a Norwegian national survey from 2008-2009. Females had a higher overall activity, and spent more time in higher relative intensities, compared to males. Overall activity and time in the near-max relative intensity decreased with age. Older adults with higher levels of cardiorespiratory fitness were also more active than those with low- and medium cardiorespiratory fitness. We found that the use of relative intensity thresholds, adjusted for gender and fitness, resulted in higher proportions (79%) of older adults meeting physical activity recommendations, compared to the use of a traditional absolute intensity threshold (29%). The results from paper 3 showed that 9 out of 14 background factors explained 27% of the variance in overall physical activity among 850 older adults. Activity level was associated with demographic, environmental and biological factors. Cardiorespiratory fitness, gender and season were the factors most strongly associated with overall activity. The study was, to our knowledge, the largest study of background factors for physical activity among older adults that has combined accelerometry and directly measured maximal oxygen uptake.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2016:192
dc.relation.haspartPaper1: Stensvold, Dorthe; Viken, Hallgeir; Rognmo, Øivind; Skogvoll, Eirik; Steinshamn, Sigurd Loe; Vatten, Lars Johan; Coombes, Jeff S; Anderssen, Sigmund Alfred; Magnussen, Jon; Ingebrigtsen, Jan Erik; Singh, Maria A Fiatarone; Langhammer, Arnulf; Støylen, Asbjørn; Helbostad, Jorunn L.; Wisløff, Ulrik. A randomised controlled study of the long-term effects of exercise training on mortality in elderly people: Study protocol for the generation 100 study. BMJ Open 2015 ;Volum 5.(2). http://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007519
dc.relation.haspartPaper 2: Aspvik, Nils Petter; Viken, Hallgeir; Zisko, Nina; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe. (2016) Physical activity among older adults (70-77yrs) - and consequences of different methodological approaches: The Generation 100 study. Accepted and published. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(11) s. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0167012
dc.relation.haspartPaper 3: Viken, Hallgeir; Aspvik, Nils Petter; Ingebrigtsen, Jan Erik; Zisko, Nina; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe. Correlates of objectively measured physical activity among norwegian older adults: The Generation 100 Study. Journal of Aging and Physical Activity 2016 ;Volum 24.(3) s. 369-375. Accepted author manuscript version reprinted, by permission, from © Human Kinetics, Inc. http://doi.org/http://hdl.handle.net/11250/2427889
dc.titlePhysical activity and exercise among older adults - The Generation 100 studynb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel