Show simple item record

dc.contributor.authorVordal, Kristoffer
dc.date.accessioned2016-07-06T07:58:07Z
dc.date.available2016-07-06T07:58:07Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395747
dc.description.abstractVirksomheter investerer tungt i IT hvert år og utfordringene med IT-prosjekter har vært store i langt tid. I de siste årene har det vært et økende fokus på gevinstrealisering for å sikre at man når målene i prosjekter hvor man innfører nye IT-systemer. Trenden nå er at IT-systemene driftes fra sky-baserte løsninger og det er et jag for virksomheter å henge med i utviklingen. Mange forhaster seg og glemmer derfor å gjennomføre grundig arbeid i alle faser av et ITprosjekt. Prosjektledelsesvirksomheten WSP Norge AS gjennomførte i tidsperioden 2013-2015 et prosjekt med å innføre samhandlingsplattformen Microsoft Office 365 og dermed ta steget med å flytte flere av sine IT-tjenester ut i «skyen». WSP følte på denne forhastelsen og spurte seg selv; «hva har vi fått ut av dette prosjektet, og har vi lyktes med å nå målene?» På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utformet: «I hvilken grad har WSP lyktes med innføringen av Microsoft Office 365 som ny samhandlingsplattform? » For å avgrense studien ble det utformet tre forskningsspørsmål: «Hvordan har prosjektet vært ledet?», «Hvilke faktorer har vært utslagsgivende for resultatet av prosjektet?» og «Har prosjektet et uutnyttet gevinstpotensial?» Innføringsprosjektet ble gjennomført for å løse problemer WSP hadde med dårlig serverkapasitet og for å fornye verktøy og tjenester de tilbyr sine ansatte. Konkrete mål de hadde for prosjektet var blant annet å tilby en sikker skylagringstjeneste, oppgradere intranettet og prosjektsidene i SharePoint, ta i bruk nye muligheter som de nye og verktøyene ga, og få et mer fleksibelt system som tilfredsstilte brukerbehovene i større grad. For å besvare problemstillingen ble det gjennomført en casestudie. Studien er en kvalitativ, empirisk og fortolkende sammenligning av brukergruppens opplevelse av innføringsprosjektet i forhold til arbeidet som var planlagt og ble gjennomført av prosjektgruppen. Innsamling av data ble gjort gjennom en dokumentstudie av relevante prosjekt- og virksomhetsdokumenter og åtte intervjuer av representanter fra både prosjekt- og brukergruppen. Det ble utført to intervjuer med representanter fra prosjektgruppen og seks intervjuer med representanter fra brukergruppen. Funnene ble diskutert opp mot teori innen emnene innføring av ny teknologi, gevinstrealisering og endringsledelse. Denne studien kan sees på som et avsluttende arbeid i forbindelse med innføringsprosjektet da den evaluerer prosjektet og gir forslag til tiltak for å realisere de siste ønskede gevinstene og det uutnyttede gevinstpotensialet. Innføringen av Office 365 som ny samhandlingsplattform har i stor grad lyktes. Forarbeidet til prosjektet var grundig gjennomført og dette la et godt grunnlag for videre arbeid. Man har fått realisert seks av ni ønskede gevinster pluss to uforventede gevinster. Blant de realiserte gevinstene så har man fått løst serverkapasitetsproblemet, man har fått en kostnadsbesparelse og man har fått et mer stabilt og fleksibelt system på flere måter. De tre urealiserte gevinstene er fortsatt mulig å realisere og i tillegg er det identifisert et uutnyttet gevinstpotensial. I dette potensialet finner man bedre arbeidsprosesser, bedre kommunikasjon og bedre kunnskapsdeling. På bakgrunn av funn og teori innenfor temaene kommunikasjon, inkludering og endringsvegring, ble det utviklet en typologi som viser sammenhengen mellom temaene. Funnene viste at prosjektgruppen kommuniserte informasjon om prosjektet i lav grad og at brukergruppen derfor følte seg lite inkludert. Kombinasjonen av dette førte til mer endringsvegring blant de ansatte. Dette, sammen med at prosjektgruppen ikke var tøffe nok i beslutningsfasen, gjorde at man bare delvis nådde målene om å få innført en sikker skylagringstjeneste og tatt i bruk nye verktøy, samtidig som at oppgradering av SharePoint aldri ble noe av. Forslag til tiltak er å gi brukerne mer informasjon om funksjonene og de nye arbeidsflytene i Office 365, planlegge og gjennomføre ny opplæring, og presentere nye og bedre måter å jobbe på for å utnytte de nye mulighetene. Ledelsen må inkluderes og vise forankring, og samtidig gå foran som gode eksempler. Det bør vurderes å rekruttere superbrukere som kan gi rask og god støtte til brukerne for å sørge for at man ikke faller tilbake til gammel praksis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleInnføring av Microsoft Office 365 i WSP Norge AS : Gevinstrealisering ved innføring av ny samhandlingsplattformnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberxiii, 139 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record