Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorKvellestad, Agnar
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.date.accessioned2014-12-02T11:28:36Z
dc.date.accessioned2016-05-13T13:35:28Z
dc.date.available2014-12-02T11:28:36Z
dc.date.available2016-05-13T13:35:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNINA rapport. 53 p. Norsk institutt for naturforskning, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2656-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2389487
dc.description.abstractDrivavassdraget har bestander av sjøvandrende laksefisk på en om lag 85 kilometer lang elvestrekning mellom Sunndalsøra og absolutt vandringshinder 580 meter over havet i Drivdalen. Etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble introdusert på 1970-tallet har ungfisbestandene av laks (Salmo salar L.) blitt kraftig redusert, og i løpet av de siste 10 årene har også ungfisbestandene av ørret (Salmo trutta L.) hatt en betydelig nedgang. En mulig medvirkende årsak til sistnevnte er utslipp fra skiferindustrien i Drivdalen. Formålet med undersøkelsene var å undersøke om utslippene fra skiferindustrien i) påvir-ker bunnfaunaen negativt og ii) er en medvirkende årsak til en obsevert nedgang i mengde ørretunger i senere år. For å kartlegge forekomsten av bunndyr ble det tatt åtte sparkeprøver (fire prøver ved to tidspunkt) på stasjoner oppstrøms, nedstrøms og i selve influensområdet. ASPT-indeks, EPT, Forsuringsindeks 1 og Forsuringsindeks 2 for stasjonene ble beregnet. Alle bunndyr-lokalitetene hadde «god økologisk tilstand» eller bedre. Midt i utslippsområdet var artsan-tall og forekomster lavere enn referansestasjonene, men denne effekten var borte allerede ved nedre deler av anleggsområdet. For å vurdere effekten av partikkelutslippet på ørret ble ungfisk plassert i bur på stasjoner oppstrøms, nedstrøms og i selve utslippsområdet. Forsøket pågikk i 14 dager, fisken ble observert daglig, og det ble tatt prøver for histologiske undersøkelser ved to tidspunkt. All fisk overlevde forsøket. Fiskens adferd var tilsynelatende normal på alle stasjonene med unntak av stasjonen i utslippsområdet, hvor fisken ofte ble observert svømmende helt i overflata. Ved histologiske undersøkelser ble det ikke påvist partikler i gjeller og indre or-ganer, men mulige partikkelinduserte sykdomsforandringer ble påvist hos fisk fra utslipps-området.Det ble på samtlige stasjoner tatt vannprøver for analyser av fysiske og vannkjemiske pa-rametrer, samt forekomst av termotolerante koliforme bakterier. I vannprøven fra utslippet ble det påvist svært forhøyede konsentrasjoner av partikler, kobber og totalt fosfor. På bakgrunn av undersøkelsen foreslås følgende tiltak for å bedre situasjonen i de øvre delene vassdraget: • Bygging av små sedimenteringsdammer, som kan tømmes med jevne mellomrom, eller ved behov. • Kartlegging av kildene til de forhøyede verdiene av kobber og fosfat i utslippsvan-net. • Innsamling av vannprøver på stasjoner for å overvåke konsentrasjonene av vann-kjemiske parametrer på lav vannføring. Norge, Sør-Trøndelag, Oppdal kommune, Driva, sjøørret (Salmo trutta, bunndyr, konsekvensutredning, økologisk tilstand, utslipp,skiferindustri, suspenderte partikler, patologinb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1040
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1040.pdf
dc.titlePartikkelutslipp fra skiferindustri i Drivavassdraget. Undersøkelser av påvirkning på fisk og bunndyr.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T11:28:36Z
dc.identifier.cristin1139519
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskningnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel