Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugan, Jan Arvid
dc.contributor.authorVejzovic, Aida
dc.date.accessioned2016-03-10T08:09:38Z
dc.date.available2016-03-10T08:09:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381929
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan tre rådgivere i Nav som arbeider med tett oppfølging av ungdommer opplever å fasilitere empowerment. For å undersøke dette nærmere har jeg benyttet kvalitativ metode med inspirasjon fra hermeneutikk og fenomenologi. Datamaterialet ble hentet inn ved hjelp av halvstrukturert intervju. Problemstillingen som drøftes i denne oppgaven er; Hvordan opplever rådgivere i Nav å fasilitere empowerment hos ungdommer som står utenfor arbeid eller skole? Etter å ha fått innsikt i tre rådgiveres erfaringer knyttet til dette fenomenet, har jeg analysert datamaterialet med inspirasjon fra den konstant komparative analysemetoden og kommet frem til fem kategorier: vektlegger etablering og vedlikehold av relasjoner, samkonstruerer mål, legger til rette for mestringsopplevelser, videreutvikler kunnskap og ferdigheter, og fasilitering av empowerment. Jeg har benyttet empowerment prosessmodellen til Cattaneo og Chapman (2010) som et teoretisk rammeverk for å belyse studiens funn, da jeg så det som relevant etter å ha gjennomført den innledende analysen av datamaterialet mitt. Jeg har i tillegg utdypet noe av empirien som modellen bygger på, samt supplert med annen relevant teori der jeg har sett det som hensiktsmessig for å gi større innsikt i fenomenet. Dette teoretiske rammeverket har jeg deretter anvendt som analyseredskap i drøftingsdelen av oppgaven, der jeg først drøftet hver kategori hver for seg før jeg knyttet alle kategoriene opp mot kjernekategorien for å skape en helhetlig forståelse av hvordan rådgiverne opplever å fasilitere empowerment hos ungdommer som står utenfor arbeid eller utdanning. Følgelig har jeg fremstilt kategoriene i en modell som viser hvordan de henger sammen, og hva som synes sentralt i arbeidet med å fasilitere empowerment.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleFasilitering av empowerment : en kvalitativ studie av hvordan rådgivere i NAV opplever å fasilitere empowerment hos ungdommer som står utenfor arbeid eller skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record