Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRamberg, Magnus Rye
dc.date.accessioned2016-01-28T09:38:46Z
dc.date.available2016-01-28T09:38:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-326-1049-5
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375109
dc.description.abstractSammendrag: Temaet i denne avhandlingen er endring i skolen, avgrenset til endring av lærerens undervisningspraksis sett fra lærernes perspektiv. I forskningslitteraturen eksisterer det forholdsvis lite kunnskap om hvordan lærere i den norske skolen betrakter endringer i egen praksis i lys av de mange kravene om endring som de står overfor i dagens skole. Hensikten med denne avhandlingen er å bidra med utfyllende kunnskap om hvordan lærere oppfatter hva som bidrar til endring og utvikling i egen praksis. Avhandlingen tar utgangspunkt i følgende overordnede problemstilling: Hvordan oppfatter lærerne endringer i egen praksis på bakgrunn av de mange skolepolitiske visjonene og virkemidlene som er initiert for å fremme utvikling og forbedring i skolen? Det empiriske grunnlaget i forskningsprosjektet består i en kombinasjon av en kvalitativ studie med biografiske semistrukturerte intervjuer av åtte lærere i den norske grunnopplæringen utført i 2010, og en kvantitativ survey med et nasjonalt representativt utvalg av 911 lærere i den offentlige norske grunnskolen utført i 2012. De fire artiklene som inngår i avhandlingen fungerer som selvstendige empiriske studier som belyser den overordnede problemstillingen fra ulike perspektiver. Artikkel 1 (kvalitativ) belyser læreres oppfatninger av sentrale aspekter for endring og utvikling av egen undervisningspraksis. Videre undersøkes hvorvidt, og eventuelt på hvilke måter, innføringen av nyliberale mekanismer i det norske utdanningssystemet har endret lærernes praksis slik de selv oppfatter det. Nyinstitusjonell teori med Scotts (1995, 2008a) institusjonelle rammeverk inngår som en analytisk ramme i fortolkningene av lærernes beskrivelser. I artikkel 2 (kvantitativ) undersøkes læreres oppfatninger om antatt sentrale faktorer for endring på lærerog skolenivå, og deres relative forklaringskraft på læreres selvrapporterte utviklingsorientering. I artikkel 3 (kvantitativ) studeres relasjonene mellom lærernes oppfatninger av faktorer på skolenivå, som skolens ledelse, lærersamarbeid og skolens arbeid med lokale læreplaner, og i hvilken grad disse faktorene direkte eller indirekte predikerer læreres utviklingsorientering og graden av endringer i læreres undervisningspraksis som en følge av Kunnskapsløftet. Det økologiske perspektivet på agency (Biesta & Tedder, 2007) inngår som teoretisk rammeverk i artikkel 2 og 3. Artikkel 4 (kvantitativ) analyserer endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001-2012, med nyinstitusjonell teori som rammeverk. Funnene i den kvalitative studien indikerer at det er to elementer som i særlig grad har fått innpass i lærernes undervisningspraksis, slik lærerne selv oppfatter det: 1) innføringen av kompetansemål i Kunnskapsløftet (LK06) og 2) en ny vurderingsforskrift i 2009. Kompetansemålenes betydning framtrer også i de kvantitative analysene. Resultatene tyder på at disse har påvirket læreres praksis fordi de i stor grad samsvarer med lærernes normative verdier og oppfatninger, og lærernes kulturelt-kognitive rammeverk for undervisning og læring (kollektive praksisrutiner). I lys av utdanningspolitiske tilstramminger av kravene til elevenes læring, blant annet med mål- og resultatbaserte læreplaner og nye vurderingsprosedyrer, kan resultatene indikere at lærerprofesjonens normative oppfatninger av hva som er god praksis i seg selv er i endring. Funn i de kvantitative analysene støtter dette ved å indikere at lærernes oppfatninger av god praksis går i retning av å være mer tradisjonelt orientert, og at lærernes styring av elevenes læring har økt tilslutning på bekostning av elevenes medvirkning i egen læringsprosess. Et annet funn i studien er at lærernes perspektiver på endringer i praksis i første rekke handler om individuell orientering hos læreren, og i mindre grad de sosiale og strukturelle betingelsene i skolen. De mange skolepolitiske visjonene og virkemidlene som er initiert for å fremme utvikling og forbedring i den norske skolen, for eksempel betydningen av samarbeid mellom lærere og vekten på skolens ledelse, har ifølge studien hatt lav positiv effekt på læreres utviklingsorientering. Derimot har oppfatningen av relevans, eller samsvar mellom endringstiltak initiert på skolenivå og lærernes egne perspektiver på undervisning en viss betydning. I tillegg viser studien at skolens arbeid med lokale læreplaner er sentral for graden av endringer av praksis, slik lærerne oppfatter det. God kvalitet i det lokale læreplanarbeidet, der lærerne i samspill med andre aktører i skolesystemet diskuterer hvordan en kan forstå ulike momenter i læreplanene, står i et positivt forhold til graden av endringer i undervisningen sett fra lærernes perspektiv. Samlet understreker studien behovet for at skolens aktører og lokale og sentrale skolemyndigheter går i dialog med hverandre for å avklare hvordan sosiale, strukturelle og materielle betingelser i større grad kan rette fokuset mot læreres eksisterende praksiser, og hvordan betingelser i skolen bedre kan bidra til å understøtte lærere i prosessene med å endre og forbedre pedagogiske praksiser. Funnene i studien støtter også viktigheten av et godt samspill mellom strategier for endring top-down og bottom-up, der reformer og øvrig endringstiltak formes i tett samspill med lærerne.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: The theme in this thesis is educational change, more specifically change in teachers’ practices as perceived by teachers themselves. In the research literature, the amount of knowledge on how Norwegian teachers consider changes in their own practices is rather scarce. The purpose of this study is to contribute with complementary knowledge about how teachers perceive different aspects of change and development in their own practices. The overall research question addressed in this study is: How do teachers perceive changes in their own practices in the light of the recent educational reforms and policies that are initiated to promote development and improvement in schools? The empirical research in the project includes a combination of a qualitative study with biographical semi-structured interviews of eight Norwegian teachers in primary, lower secondary and upper secondary schools in 2010, and a quantitative survey with a nationally representative sample of 911 teachers in primary and lower secondary schools in 2012. The four articles included in the thesis are independent empirical studies that illuminate the overall research question from different perspectives. Article 1 (qualitative) explores teachers’ perceptions of what they consider to be the key aspects of change and development in their own practice. Furthermore, the article examines whether, and eventually in what ways, the introduction of neoliberal mechanisms in the Norwegian education system has changed teachers’ practices as they perceive it themselves. Neo-institutional theory, in particular Scott’s (1995, 2008a) institutional framework is included as an analytical framework in the interpretations of the teachers’ perceptions. Article 2 (quantitative) investigates teachers’ perceptions of presumably important factors for change on the teacherand school-level, and the relative effect of the factors on teachers’ change orientations. Article 3 (quantitative) examines teachers’ perceptions of the degree to which the latest national curriculum reform in Norway, the Knowledge Promotion 2006 (KP06), has brought about changes in their teaching. The study also proposes a model of how teachers’ perceptions of school-based conditions (i.e., school leadership, teacher collaboration, and development of school-based curricula) are related to teachers’ general orientations towards change and teachers’ perceptions of change as a result of the reform. The ecological perspective on agency (Biesta & Tedder, 2007) is included as a theoretical framework in article 2 and 3. Article 4 (quantitative) analyses possible changes in Norwegian teachers’ pedagogical beliefs in the period 2001-2012, within a neo-institutional theory framework. The findings of the qualitative study suggest that vital, regulative elements (in particular competency aims and systematical assessment) in recent neo-liberal policies have managed to penetrate teachers’ classroom practices, as the teachers perceive it themselves. The importance of the competency aims in teachers’ practices is also emphasised in the quantitative analyses. The study argues that these regulative elements have managed to penetrate teachers practice’ on the basis that they largely correspond with teachers’ normative values and beliefs, and teachers’ cultural-cognitive framework for teaching and learning. In light of the recent development in education with higher demands towards students’ learning, including competency aims, result-based curricula as well as new assessment procedures, it is questioned whether teachers’ normative values concerning what constitutes a good teaching practice are changing. Findings in the quantitative analyses support this notion by indicating that teachers’ progressive ideals are on decline, that cross-disciplinary education has less support, and that a teacher-directed instruction is more preferable. Another finding of the study is that dynamics of change appear to be primarily rooted in the individual orientations of teachers, and less in the social and structural conditions of schools. Hence, the study suggest that recent educational reforms and policies launched to promote development and improvement in the Norwegian school, e.g., the importance of teachercooperation and the school leadership, have little direct effect on teachers’ orientations towards change. However, when considering the dynamics of change, the school-level factors included in the study represent supportive conditions that may enhance the success of individual efforts to change and improve classroom practice. The relevance of change initiatives, i.e., teachers’ perceptions of how well aligned initiatives of change are with their own goals for learning and their goals for the pupils, is for instance particularly underlined in the study. In addition, the study shows that the work with school-based curricula is central to the degree of changes in teachers’ practices in light of KP06. Thus, there is reason to believe that the quality of the work with local curricula, e.g., whereby teachers in collaboration with other actors within the school system discuss how to interpret the various elements in the curriculum, is positively related to the degree of perceived reform changes in teachers’ teaching. In the conclusive remarks, it is argued that schools and local and central school authorities need to discuss and clarify how the social, structural and material conditions in schools may better support teachers in the processes of change and improvement of educational practices. Educational change efforts should to a larger extent be based on the contexualised needs of teachers and schools, and this call for a dialogue between authorities, schools and teachers whereby reforms and other change initiatives must be shaped in close interaction with the teachers.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral thesis at NTNU;2015:196
dc.titleHva endrer lærerens praksis? En studie av norske læreres oppfatninger av hva som endrer deres praksisnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel