Show simple item record

dc.contributor.authorDalen, Edgarnb_NO
dc.contributor.authorWåsjø, Kaspernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:46Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:46Z
dc.date.created2010-12-14nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier377558nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236614
dc.description.abstractKnutepunktsstandarden, Eurokode 3-1-8, gir regler for å beregne kapasitet og stivhet til et knutepunkt. Disse reglene baserer seg på komponentmetoden, der knutepunktet blir delt inn i flere basiskomponenter, og kapasitet - og stivhetsegenskapene blir bestemt for hver komponent. Det er i denne oppgaven sett på hvor godt reglene i Eurokode 3-1-8 beskriver virkelig oppførsel i et søylefotpunkt. Det er gjort rede for reglene for to søylegeometrier, H-profil og rektangulært hullprofil. Det er gitt en gjennomgang av teorien og modellene beregningsreglene bygger på for å gi en bedre forståelse av mekanismene lagt til grunn for reglene. Forståelse av teorien bak reglene er også til hjelp for å begrunne senere beregninger. Det er utført beregninger for to søylefotpunkt med ulik geometri, kalt søylefot A og søylefot B. Søylefot A er en generell valgt modell som tar hensyn til flere effekter i et søylefotpunkt. Det er for denne geometrien utført beregninger for aksiallast, moment og skjærkraft, samt en kombinasjon av aksiallast og moment i form av et M-N diagram. Søylefot B har en litt annerledes utforming enn søylefot A. Denne er benyttet i et momentforsøk i laboratoriet. Resultatene fra beregningene er sammenlignet med numeriske analyser i elementanalyse-programmet Abaqus. Analysene er utført med ikke-lineær materialoppførsel og ikke-lineær geometri. De viktigste parametrene som er sammenlignet er initiell stivhet og kapasitet. Siden det er modellert med ikke-lineær materialdata er det vanskelig å lese av eksakt kapasitet i analysene, blant annet på grunn av fastning i materialene. Stivheten er derfor funnet fra den elastiske fasen i pålastningen. For å verifisere analyseresultatene er det utført er parameterstudium for søylefot A. Her er parametre som tykkelse, boltlengde og boltplassering i fotpunktet endret for å se effektene av endringen. For søylefot B er analyseresultatene sammenlignet med et forsøk i laboratoriet. Her ble søylefotforbindelsen utsatt for moment, og kapasitet og initiell stivhet ble funnet. Analysene fra Abaqus og beregningen ga generelt en lik beskrivelse av initiell rotasjonsstivhet. Det kan observeres at regnereglene i de fleste tilfeller gir en noe for høy stivhet i forhold til Abaqusanalysene. Kapasiteten er ofte konservativ i beregningene, da en kan se at beregningskapasiteten blir begrenset av første flyt i modellen. Den numeriske analysen tar også hensyn til fastning, noe som medfører at kapasiteten til knutepunktet øker. Den beregnede skjærkapasiteten er også lav i forhold til resultatene fra analysene, noe som tyder på at kapasitetsberegningene etter Eurokode 3-1-8 er konservative. Resultatene fra laboratorieforsøket ble sammenlignet med beregnede resultater og numeriske analyser. Dette er vist i figuren på neste side. Laboratorieforsøket ga en mykere oppførsel enn i analysene, noe som trolig kommer av oppsettet i laboratoriet. Kapasitetsmessig viser imidlertid laboratorieforsøket gode resultater. I både analysen og laboratorieforsøket kunne det observeres at det først oppsto flyteledd i overgangen mellom søyleflens og fotplate. Dette er også denne bruddformen som gir dimensjonerende kapasitet etter Eurokode 3-1-8, noe som tyder på at reglene er basert på riktig bruddmekanisme. Den totale kapasiteten er også lik i laboratoriemodellen og analysemodellen, og kan leses av til rundt 100 kN. Denne er imidlertid begrenset av brudd i grunnmaterialet i laboratoriemodellen, og flyt i boltene i analysemodellen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleSøylefotpunkternb_NO
dc.title.alternativeSteel column basesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record