Show simple item record

dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.advisorBjørberg, Professor Svein
dc.contributor.authorAarseth, Ole Andreas
dc.contributor.authorUrdal, Vegar Mong
dc.date.accessioned2015-10-05T14:46:44Z
dc.date.available2015-10-05T14:46:44Z
dc.date.created2015-06-08
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349812
dc.description.abstractBruken av gjennomføringsmodellen Offentlig Privat Samarbeid (OPS) har økt i norsk offentlig skolesektor de siste årene. Samtidig har flere rapporter om skolebyggenes tilstand i Norge presentert et bilde preget av forfall og dårlig vedlikehold. Helsefarlig inneklima og funksjonssvikt i skolene fører i verste konsekvens til stenging. Masteroppgavens problemstilling søkte derfor å kartlegge i hvilken grad OPS bidrar til verdiskapning for oppdragsgivere og brukere av offentlige skoler. Problemstillingen ble understøttet av forskningsspørsmål som undersøkte relaterte temaer. En litteraturstudie resulterte i en analyse der tilnærmingen til verdiskapning ble lagt frem: For å skape verdi må bygget til enhver tid dekke behovene til kjerneprosessen i organisasjonen (brukerne) som bruker bygget. I tillegg ble incentiver som bidrar til potensiell verdiskapning lagt frem: Livsløpsfokus - OPS-leverandøren skal eie og drifte bygget gjennom hele kontraktsperioden, og det er derfor argumentert for et sterkt incentiv for livsløpsfokus helt fra starten. Konkurranse grunnlag -Oppdragsgiver fungerer som leietaker. Tillitt til OPS-leverandøren, på bakgrunn av eget eierskap, gir incentiv til å fokusere på beskrivelse av bruksbehovet til bygget. Samarbeid - Tillitt og langtids partnerskap legger til rette for samarbeid mellom aktørene. Tid, kostnad og kvalitet - OPS-leverandøren får ikke betalt før bygget er tilgjengelig og funksjonelt. Incentivet bidrar til større sannsynlighet for gjennomføring til riktig tid, kostnad og kvalitet. Drift og vedlikehold - Betaling knyttet til funksjonalitet, tilgjengelighet og ytelse sikrer et bygg som til enhver tid dekker behovene for brukere og eier. Avvik fører til tilbakeholdelse av leie. To OPS-skoleprosjekter ble valgt til casestudier for å kunne verifisere teorien. Skolene ble ferdigstilt i henholdsvis 2008 og 2014. Casestudiene inkluderte dokumentstudier og semi-strukturerte intervjuer med sentrale aktører tilknyttet prosjektene. Funn i casestudiene viste livløpsfokus ved konkrete eksempler på gjennomførte valg basert på livsløpsberegning. Leietakerrollen til oppdragsgiver bidro til brukerfokus i utformingen av konkurransegrunnlaget, og tiltak som presentasjoner og rollespill ble benyttet for å sikre riktig fokus. Intervjuobjektene var enige om at prosjektene hadde et godt samarbeid, og funn viste et lavt konfliktsnivå. Funn indikerte også incitament for å sikre ferdigstillelse til riktig tid, kostnad og kvalitet. Videre ble det avdekket at betalingsmekanismen er viktig for å sikre incentivene i OPS-kontrakten, og at den fastsatte leiesummen sikrer funksjonelle og godt vedlikeholdte skoler. Undersøkelsen viste at OPS-modellen i liten grad bidro til økt brukermedvirkning i tidligfase siden graden av brukermedvirkning blir bestemt uavhengig av gjennomføringsmodell. Studien påpeker at dagens bestemmelser ved endt kontraktsperiode kan skape konflikter mellom OPS-leverandør og oppdragsgiver. Oppsummert indikerte funn at OPS-modellen bidrar til verdiskapning, og det ble konkludert med at modellen er egnet for segmentet offentlige skoler. Resultatene dannet grunnlaget for en vitenskapelig artikkel til verdenskongressen IPMA2015, og er også en del av leveransen til forskningsprosjektet Oscar. Masteroppgaven består av en prosessrapport, den vitenskapelige artikkelen og vedlegg. Prosessrapporten understøtter artikkelen, og utdyper blant annet problemstilling, metode, valg og beslutninger underveis. Valg, beslutninger og prosesser for å komme frem til den vitenskapelige artikkelen beskrives, før forslag til videre arbeid legges frem til slutt.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Eiendomsledelse og forvaltning
dc.titleOffentlig Privat Samarbeid som et virkemiddel for verdiskapning
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber104


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record