Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.authorHerfindal, Thea Karoline
dc.date.accessioned2015-10-05T14:46:30Z
dc.date.available2015-10-05T14:46:30Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349769
dc.description.abstractNasjonal transportplan for 2014-2023 har som mål at den fremtidige veksten i persontransporten i de store byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Sykkelandelen må økes til 10-20 % i de store byene for å nå målet om 8 % sykkelandel på landsbasis i 2023. For få flere til å sykle må det tilrettelegges for syklistene. Det må være enkelt og trygt å ferdes på sykkel. Tradisjonell sykkelplanlegging baserer seg på at syklistene velger korteste eller rakeste veg. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i hypotesen om at syklende kan velge noe lengre rutevalg hvis sykkelforholdene er bedre langs en alternativ rute. Hypotesen er utforsket ved å studere hvilke faktorer som påvirker rutevalget til pendlesyklister i Trondheim. Gjennom et litteraturstudie er det samlet kunnskap om andre rutevalgundersøkelser, planlegging av sykkelinfrastruktur og karaktertrekk ved syklistene. Med utgangpunkt i litteraturstudiet og oppgavens problemstilling ble fire ulike pilotundersøkelser designet og gjennomført: vegkantintervjuer, internettundersøkelse, registreringer for bruk av sykkelanlegg og spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsen viste seg mest hensiktsmessig å videreføre. Den inneholdt både en spørsmålsdel og et kart der syklistene kunne tegne opp sin reiserute til jobb/skole. Dermed kunne den gi svar på hva syklistene sier at de foretrekker, hva de faktisk velger og som eventuelt trekker dem bort fra korteste rute. De opptegnede rutene ble analysert i et GIS. Resultatene baserte seg på svar fra 61 respondenter, og 49 ruter inngikk i GIS-analysen. Resultatene bekreftet hypotesen om at syklende kan velge en noe lengre rute hvis sykkelforholdene er bedre langs en alternativ rute. GIS-analysen viste at reisetid er viktig for syklistene. Imidlertid vil mange syklister velge en lengre rute for å unngå veldig trafikkerte veger og bratte nedover- og oppoverbakker. Når det gjelder klatring er det store individuelle forskjeller, men spesielt kvinner har en tendens til å velge ruter med mindre klatring. Resultatene fra hva syklistene sier at de foretrekker viser at det er viktig med kort reisetid og reiselengde for pendlesyklistene. De er opptatt av sammenhengende sykkelvegnett, med gode strekningsløsninger og sikre steder å krysse vegen. Strekningsløsningene skal helst være egne avgrensede arealer for syklistene som sykkelfelt, sykkelveger og gang- og sykkelveger. Syklistene er også veldig opptatt av god drift og vedlikehold, i tillegg foretrekker de veger med lite biltrafikk. I rapporten er det anbefalt konkrete forslag for videre arbeid med temaet, spesielt er det vist til at transportmodeller bør utvikles slik at de ikke bare tar hensyn til korteste eller raskeste rute.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleFra A til B - En studie av pendlesyklisters rutevalg
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber175


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record