Show simple item record

dc.contributor.advisorBohne, Rolf Andrénb_NO
dc.contributor.authorHartvigsen, Torbjørnnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:23Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:23Z
dc.date.created2013-10-30nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier660800nb_NO
dc.identifierntnudaim:10122nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232709
dc.description.abstractDet blir stadig satt strengere energikrav til oppføring av bygninger i Norge, og regjeringen ønsker at energikravene i teknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i 2015. Selv om passivhus er miljøvennlige ved å ha et lavere energiforbruk i driftsfasen, er det også viktig at den fysiske konstruksjonen bidrar til å redusere klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor. I litteraturen foreligger det håndbøker, rapporter og veiledere som omhandler mulige ytterveggsoppbygginger som møter passivhuskravene. Med bakgrunn i denne litteraturen, sammenligner dette studiet miljøpåkjenningene til seks ytterveggsystemer for passivhus i tre ved hjelp av livsløpsvurderinger over et 60 års perspektiv. Ytterveggene som vurderes har utgangspunkt i ulike konstruktive prinsipper og ?materialer, men lignende u-verdier. Ytterveggene er beregnet for småhus og er i henhold til NS 3700, passivhusstandarden for boligbygninger. Livsløpsvurderingene er fra ?vugge til grav?, men inkluderer ikke energien som er nødvendig for å føre opp og rive veggen, energiforbruket i driftsfasen til bygget og vedlikehold, foruten utskifting av innvendig kledning etter 30 år. Sammenligningen av ytterveggsystemene er gjort på påvirkningskategoriene; globalt oppvarmingspotensial, ozonnedbrytingspotensial, forsuringspotensial, overgjødslingspotensial og fotokjemisk oksidasjonspotensial, samt på energiforbruket gjennom et livsløp. Miljødata fra miljødeklarasjoner (EPDer) utarbeidet på norske treprodukter benyttes for treproduktene i dette studiet. Disse dataene er kombinert med resultater fra simuleringer i SimaPro 7.3.3 for de resterende materialene, basert på generisk data fra EcoInvent 2.2. Metodene CML 2001 baseline og Cumulative energy demand (CED) har blitt brukt for å få miljøtall på henholdsvis påvirkningskategoriene og energiforbruket. For å håndtere usikkerheter rundt materialvalg, er det utført sensitivitetsanalyser på innvendig kledningstype og på type trykkfast isolasjonsprodukt. Ut fra sensitivitetsanalysen på innvendig kledningstype, ser man en betydelig miljøgevinst ved å benytte trepanel fremfor gips. Massivtreveggen er den eneste ytterveggen som ikke har innvendig kledning, og veggens relative miljøprestasjon avhenger i stor grad av hvilken kledningstype som forutsettes for de andre ytterveggene. Når det benyttes gips, oppnår massivtreveggen verdier som er under halvparten av verdiene til de andre veggene på tre av fem påvirkningskategorier. Når derimot trepanel forutsettes, oppnår massivtreveggen høyest verdier på fire av fem påvirkningskategorier og høyest på energiforbruk. Det er da den todelte bindingsverkveggen som presterer best i et miljøperspektiv, med laveste verdier på alle påvirkningskategorier utenom ozonnedbrytingspotensial, samt nest laveste verdier på energiforbruk. Bruk av stenderprodukter som i-profil, Iso3-stenderen og stender av sammenlimte lameller i gjennomgående bindingsverk, gir noe høyere verdier enn for den todelte bindingsverkveggen. De gjennomgående bindingsverkveggene presterer derimot totalt sett bedre enn bindingsverkveggen med påhengt trykkfast isolasjon.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleSammenligning av ytterveggsystemer for passivhus i tre ved hjelp av livsløpsvurderingernb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental Comparison of External Wall Systems of Wood for Passive Houses using LCAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record