Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJohannessen, Steinnb_NO
dc.contributor.advisorStabursvik, Helgenb_NO
dc.contributor.advisorRyeng, Eirinnb_NO
dc.contributor.authorSolem, Tinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:36Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:36Z
dc.date.created2012-11-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566979nb_NO
dc.identifierntnudaim:7285nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232290
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er at erfaringer viser at det er en utfordrende oppgave å gjennomføre kvalitetsvurderinger av gangfelt med etterfølgende forslag til tiltak, samt prioriteringer blant disse. Særlig bykommunene, med et meget stort antall gangfelt, står ovenfor betydelige utfordringer på dette området. I denne masteroppgaven er Trondheim benyttet som typisk eksempel på en større norsk by. Hensikten med denne masteroppgaven er å foreslå en metode for prioritering av hvilke gangfelt som bør utbedres først og hvilke tiltak som synes best egnet. Utvelgelsen baseres på en ulykkesanalyse over fotgjengerulykkene i Trondheim fra 2002 til 2011, samt kriteriene som stilles til gangfelt. Et sentralt grunnlag for arbeidet har vært å ivareta regjeringens mål om å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på fotgjengernes premisser. Litteraturstudie, erfaringer fra andre byer, direkte observasjon og målinger, samt innsamling av eksisterende data er metoder som er benyttet for å besvare problemstillingen. Resultatet av ulykkesanalysen viser at barn er en utsatt trafikantgruppe. Fotgjengerulykkene foreslås derfor delt inn etter byens skolekretser. Samtlige gangfelt innenfor skolekretsene med flest fotgjengerulykker foreslås kvalitetsvurdert først. Gangfelt som ligger nær skole, som ikke er signalregulerte, har høyt fartsnivå, høy trafikkmengde, samt et høyt antall kryssende i makstimen anses som mest kritisk. Resultatet av kvalitetsvurderingene over gangfeltene som er valgt i denne masteroppgaven viser at samtlige gangfelt ikke tilfredsstiller kravene som stilles. Ulike problem som må løses er høy fart, lang kryssingsavstand, dårlig belysning, dårlig sikt, mangel på skilt/oppmerking, mangel på universell utforming, samt manglende vedlikehold. All erfaring og forskning viser det ubestridelige faktum om at nedsettelse av fartsgrensen gir størst effekt dersom målet er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på fotgjengerens premisser. For å oppnå ønsket fartsreduksjon anbefales utstrakt bruk av opphøyde gangfelt, da tiltaket skiller seg positivt ut. Det anbefales derfor at nedsettelse av fartsgrensene, på alle hoved- og samleveger i bolig- og sentrumsområder i Trondheim, gjennomføres.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7285no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectTransportno_NO
dc.titleKvalitetssikring av utvalgte gangfelt i Trondheim: - med hovedvekt på trafikksikkerhetnb_NO
dc.title.alternativeQuality assessment of selected pedestrian crossings in Trondheim: - primarily based on traffic safety aspectsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber160nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel