Show simple item record

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olavnb_NO
dc.contributor.authorHøifors, Carl Ottonb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:23Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:23Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565907nb_NO
dc.identifierntnudaim:7549nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232035
dc.description.abstractMasteroppgaven tar utgangspunkt i det pågående og statlige oppdraget Ski stasjon, et delprosjekt av det nye jernbanesporet Oslo-Ski. Multiconsults oppdrag i dette prosjektet består av ny reguleringsplan og detaljprosjektering av bygg, veger, parkanlegg, parkeringsplasser og jernbane tilknyttet Ski stasjon.Formålet med masteroppgaven er med utgangspunkt i Ski stasjon å utvikle en gjennomføringsmodell for fasen byggeplan, som er en detaljprosjekteringsfase. En slik modell tilfører et prosjekt verdier i form av:  Økt helhetlig forståelse for prosjektets faser og tilknyttede oppgaver. Standardisert planlegging og klar struktur for prosjektarbeidet. Veileder gjennom prosjektets gang. Prosjektdeltagere får en helhetlig forståelse på hvor de er i prosessen. Strukturert beslutningsprosess som gir nødvendige beslutninger på riktig grunnlag og til rett tid. Klarhet i de forskjellige beslutningenes innhold, som skal legge grunnlag for neste fase i prosjektet. En gjennomføringsmodell skal beskrive de ulike fasene i et prosjekt og stegene hver fase er bygget opp av. Det formes en oversikt over alle aktiviteter samt alle grensesnitt og prosjektets milepæler slik at punktene over realiseres. En slik modell skaper fortrolighet og god kommunikasjon fra tidligfase og konseptutredning fram til levering av forvaltning, drift og vedlikeholds- dokumentasjon. Det er i tillegg formet et forslag til utvikling av en verktøystrategi for å se hvordan et kontrollert system av 3D-verktøy kan bidra til å effektivisere prosjekteringsprosessen. Masteroppgaven er utarbeidet etter følgende inndeling:1. Litteraturstudie om relevante tema tilknyttet modellen.2. Praktisk studie av Ski stasjon; møter, samtaler og intervjuer av utvalgte aktører. 3. Utvikling av forslag til gjennomføringsmodell, verktøystrategi og database.4. Diskusjon rundt implementering av modell og forbedring av jernbaneprosjektering.LitteraturstudietDet er gjennomført et litteraturstudium om utvalgte tema for å understøtte problemstillingen og forskningsspørsmålene. De valgte tema er:  Gjennomføringsmodell Forståelse for produkt, prosess og prosjektorganisasjon Fremdriftsplanlegging Prosjektstyring Prosjektering og prosjekteringsledelse Samordning og koordinering BIM Jernbaneprosjekter og -prosjekteringDe studerte temaene er valgt som et styrende rammeverk for utviklingen av modellen. Grunnleggende forståelse for disse er nødvendig for å utvikle en aktuell modell som tilfører verdi til integrerte jernbaneoppdrag. Flere store firmaer, som Telenor og Aker, har med suksess utviklet sine modeller for styring av prosjekter. En gjennomføringsmodell gir bedre framdriftsplanlegging ved at prosjekteringsprosessen er mer kontrollert og oversiktlig. Dette gir bedre prosjektstyring og rasjonaliserer prosjekteringsledelsen. Før et prosjekts oppstart er det meget viktig å ha et felles begrepsapparat rundt produktet, en organisasjon rundt utviklingen av produktet og en prosess der produktet fremstilles. Dette kan sees i sammenheng med en velfungerende tidligfase der en tilstrekkelig konseptutredningsfase gjennomføres. Det stilles samtidig stadig større krav til digitale leveranser i statlige prosjekter. Forståelse for BIM og hvordan det kan tilføre verdi til prosjekteringen er derfor en forutsetning for en mer effektiv prosess i forhold til håndteringen av digitale verktøy. Praktisk studie Ski stasjonJeg har tilbragt deler av våren i Oslo i umiddelbar nærhet av prosjektet. Det er gjennomført et casearbeid der prosjektdokumenter, organisasjonsplaner og prosjekthistorie er tatt i betraktning. Deltagelse i prosjektmøter og samtaler med aktører har gitt innblikk i hvordan prosjektet blir styrt og hvordan problemstillinger har blitt taklet. Multiconsult er tverrfaglig rådgivende ingeniør i prosjektet som før sommeren skal levere detalj- og reguleringsplan. Ski stasjon er et integrert oppdrag der Multiconsult har ansvaret for alle fag utenom jernbaneteknikk. Når Multiconsult har ansvaret for å koordinere arbeidet på tvers av fagene er det viktig at hele prosjektorganisasjonen har en omforent oppfatning av hva som skal leveres. Erfaring fra prosjektet tilsier at det er spesielt viktig å ha kontroll på grensesnittsproblematikken internt og utad. En måte å få koordinert dette på er at de som skal gjøre jobben er med på å planlegge slik at alle grensesnitt ivaretas. Dette arbeidet har gitt erfaringer om viktigheten av et omforent konsept slik at alt tverrfaglig arbeid foretas etter samme rammer og mål. Intervjurunder med fagene i prosjektet har gitt informasjon om hva de enkelte fagene skal levere til byggeplan. Det er et gjennomgående resultat at det er behov for en modell som ivaretar grensesnitt og gir deltagere en enkel oversikt over hvor prosjektet til enhver tid skal være. Det var også enighet om at en slik modell med fordel kan utvikles som et digitalt system som hjelper oppdragsleder og fagene med å ha kontroll i prosjektet. LeveranserDet ble fra sommeren 2011 utført et internt utviklingsprosjekt i Multiconsult som gikk ut på å lage en gjennomføringsmodell for samferdsel og infrastruktur. Dette arbeidet ble gjort med fokus på vegprosjekter. I 2012 er det planlagt å gjøre et lignende arbeid for jernbaneprosjekter. Med god hjelp av en kjernegruppe fra Ski stasjon er det definert hvordan byggeplan bør bygges opp av et sett definerte steg og hvilke aktiviteter som skjer i de ulike stegene. Dette gjelder overordnet for prosjektet samt for de enkelte fag. Denne masteroppgaven har bistått utviklingen av det overordnede nivå 1 i en gjennomføringsmodell. Dette nivået betrakter formålet med prosjektering og prosjektstyring samt start- og sluttprodukter i hvert enkelt steg av byggeplan. Intervjurunden har i tillegg resultert i hva de enkelte fag skal utarbeide og levere i byggeplan. Formålet med dette arbeidet er å gi prosjektet en planlagt oversikt over alle aktiviteter, varigheter, omfang og grensesnitt slik at usikkerheten blir minimert før oppstart byggeplan høsten 2012. Gjennom studiet av Ski stasjon og tilhørende dokumenter er det kommentert hvordan en overordnet verktøystrategi kan foreligge byggeplan, altså en plan for hvordan håndteringen av 3D- verktøy skal foregå. Det er her blant annet foreslått en møtestruktur som sikrer tilstrekkelig 3D- oppfølging og forståelse for modellens oppbygging. Målet er enighet og felles forståelse for detaljeringsgraden av modellen. Dette hindrer at en enkelt endring fører til omfattende forandringer andre steder i modellen, dersom detaljeringsgraden er ulik. Verktøystrategien forankres i prosjektets DAK-manual og oppdragsgivers krav til digitale leveranser. Utvikling av datasystemDet er i oppgaven kommentert hvordan et digitalt datasystem med fordel kan styre prosjektgjennomføringen. Programmets hensikt er å verifisere at prosjektgjennomføringen går som planlagt i forhold til tid, faglige aktiviteter og leveranser. Med utgangspunkt i en database, altså lagringsenhet, med sjekklister for alle fag skal det være mulig å sette sammen et prosjekt før prosjektstartstart med prosjektspesifikke punkter og tilpasninger. Målet med et slikt system er å skape klarhet i prosjektet og sørge for at rekkefølgen av aktivitetene innehar en logisk sammenheng og rekkefølge. En visualisering av fagvise leveranser og frister vil lette kommunikasjonen med fagene seg imellom og ledelsen. Den digitale oversikten gjør at man kan forflytte seg mellom steg og sjekke ut og revidere punkter dersom det skulle komme endringer. Datamodellen trekker inn avhengigheter, tidspunkter og detaljeringsgrad i forhold til de ulike stegene i byggeplan og gir oppdragsleder kontroll slik at kommunikasjonen mellom den interne organisasjonen, kunden og eventuelle interessenter blir optimal. Implementering av modellI en stor organisasjon som Multiconsult kan det oppstå utfordringer ved implementering av en gjennomføringsmodell slik at den blir tatt i bruk i samtlige oppdrag i et forretningsområde. Det kan koste ressurser i form av tid og penger å eksperimentere med en slik modell, men det er slik ofring som kreves for å klare å utvikle prosjektgjennomføringen i Multiconsult. Dersom modellen brukes i flere kommende prosjekter, vil man med beste- praksis nyte fordeler av erfaringer som ved erfaringstilbakeføring forbedrer modellen til neste prosjekt. For at dette skal realiseres må det brukes interne ressurser på å informere om modellen og hvilke fordeler som kan høstes ved bruk. Eksempelvis etter at Ski stasjon er gjennomført kan prosjektledelsen dele erfaringer ved bruk av modellen i Multiconsults interne fora, slik at det kommer ut til bedriftens ansatte. Jo mer modellen da benyttes desto flere erfaringer, både positive og negative, kan tilbakeføres modellen. Effektive jernbaneprosjekterDet er gjennom oppgavearbeidet lokalisert flere områder med forbedringspotensial i et jernbaneprosjekt. Generelt tar planleggingsfasen i offentlige jernbaneprosjekter for lang tid, opptil hele 15 år. Parallelt sørger finansieringsmetoden statlige bevilgninger at prosjekter tar for lang tid, og noen ganger stopper helt opp. Gjennom intervjuer og dokumentanalyser er det også avdekket prosjektspesifikke forbedringsområder som kontrollerte faseoverganger, tilstrekkelig og planlagt informasjonsutveksling mellom aktører internt og byggherre, oppstartsmøte i hver fase, omfattende konstruksjonsgjennomganger, oppfølging av grensesnittsprogram, internkoordinering og verktøystrategi. Tilstrekkelig planlegging av disse temaene vil kunne effektivisere en prosjekteringsprosess i et jernbaneprosjekt som Ski stasjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7549no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleEffektivisering av BIM-basert jernbaneprosjektering, med utgangspunkt i Ski stasjonnb_NO
dc.title.alternativeImprovement of BIM-based railway engineering, based on Ski stasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber145nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record