Show simple item record

dc.contributor.advisorHovd, Asbjørnnb_NO
dc.contributor.advisorSkøien, Knut Ivernb_NO
dc.contributor.authorNormann, Marius Fossumnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:28:21Z
dc.date.available2014-12-19T11:28:21Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565865nb_NO
dc.identifierntnudaim:7027nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232025
dc.description.abstractDenne masteroppgaven vurderer nye traseer for E134 mellom Ryghkollen og Langebru. Planstrekningen er om lag 9,2 km lang og går gjennom Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i Buskerud fylke. De to kommunene har omtrent 40 500 innbyggere. I 2040 er det forventet en befolkningsøkning på 14 000 til 54 500 innbyggere. Næringslivet domineres av de tre sektorene helse- og sosialtjenester, tjenesteytende næringer og sekundærnæringer. Begge kommunene har en større andel sysselsatte i sekundærnæringen enn Buskerud og landet generelt. Oppgaven belyser dagens situasjon i planområdet. Beregninger viser at ÅDT kan bli opp mot 60 000 i området i 2043 hvis veksten fortsetter som den har gjort de siste årene. Det planlegges derfor fire felt med fartsgrense 100 km/t på hele strekningen. E134 gjennom Eiker-kommunene har en gjennomgående god standard, med en stabil trafikkmengde gjennom hele planområdet. Trafikkmengden er mellom 15 500 og 17 500 kjøretøy/dag i planområdet. Veien har hovedsakelig en fartsgrense på 80 km/t. Fra Mjøndalen til Steinberg er det 70 km/t, mens det er 90 km/t ved Ryghkollen. Hele strekningen har enten forsterket eller fysisk midtoppmerking.Veien er en barriere mot Drammenselva for mange i Mjøndalen. Turstien som har blitt anlagt ligger mellom elva og veien og er både støy- og flomutsatt. Det er registrert 66 ulykker med personskade de siste 10 år. Ulykkene har medført 7 drepte, 2 meget alvorlig skadde, 15 hardt skadde og 113 lettere skadde. Det ble tidlig klart at en utvidelse til 4 felt i dagens trasé kunne være problematisk. Alternativene bærer preg av dette, da det utredes alternativer der E134 går utenom eller gjennom Mjøndalen. Det presenteres totalt åtte konsepter som senere siles ned til fem. Veiløsningen som er prosjektert er valgt på bakgrunn av en konsekvensvurdering som tar for seg prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensvurderingen baserer seg på metodikken fra Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. Innenfor de ikke-prissatte konsekvensene er følgende tema vurdert: Landskaps-/bybilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø/kulturminner Naturressurser Støy Hensyn til annen infrastruktur Trafikale konsekvenserAlternativene er kostnadsberegnet og kostnadene varierer fra 1,15 mrd. til 2,10 mrd. Med utgangspunkt i mål og krav, og en avveining av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser anbefales alternativ 3-2. Denne innebærer en tunnel på sørsiden av Mjøndalen før veien deretter fortsetter mot Langebru med veinormalstandard for dimensjoneringsklasse S8/S9.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7027no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectVegno_NO
dc.titleUtredning av ny trasé for E134 Ryghkollen - Langebru i Buskerud fylkenb_NO
dc.title.alternativeInvestigation of New Routes for the E134 between Ryghkollen and Langebru in Buskerud Countynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record