Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnarud, Jon Ivar Belghaugnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.created2011-11-02nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier453492nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231805
dc.description.abstractFunksjonshemmede har de siste årene blitt satt i fokus når det gjelder bygningsdesign. Med den nye byggtekniske forskriften fra 2010 skal ikke lenger bygningsdesign være et hinder for at funksjonshemmede kan delta på ulike samfunnsarenaer. Funksjonshemmede skal kunne få bo hvor devil og kunne besøke hvem de vil uten å møte på leie hindringer. Dette har resultert i at universellutforming nå må benyttes som et konsept for hvordan gjøre boliger tilgjengelige for funksjonshemmede. Samtidig kan det se ut som om brannsikkerheten til de funksjonshemmede nærmest blir glemt i det hele. Når funksjonshemmede entrer nye arenaer må brannsikkerheten for denne gruppen slå følge. Denne rapporten tar derfor for seg hvilke muligheter en har til å øke brannsikkerheten til funksjonshemmede, da i hovedsak hvordan sikre evakuering til sikkert sted ved brann. Rapporten er grovt sett begrenset til å omhandle mulige evakueringskonsepter som kan benyttes for å evakuere bevegelseshemmede ut av boligblokker. Et litteraturstudium og en brannanalyse utgjør kjernen i rapporten. . Litteraturstudiet gir en relativt grundig oversikt over viktige forhold knyttet til ulike evakueringsstrategier og evakueringskonsepter. . Brannanalysen ser på boligblokker med to ulike trappesjaktkonsepter i totalt tre ulike konfigurasjoner og hvordan ulike evakueringskonsepter fungerer i kombinasjon med disse. Litteraturstudiet resulterer i et økt fokus på evakueringsheis som evakueringskonsept da dette tilsynelatende er mest gunstig for å evakuere funksjonshemmede i tilfeller med simultan eller faset evakuering som evakueringsstrategi. Analysen resulterer i en oversikt over hvor mange personer som med ulike evakueringskonsepter blir hindret i å evakuere på grunn av røyk eller av å ikke ha muligheten til å bruke trapper. For å komme frem til disse resultatene, er det i en kvantitativ analyse kjørt en konsekvensanalyse etterfulgt av en risikoanalyse som tar i bruk resultatene fra konsekvensanalysen. Konsekvensanalysen er basert på brannsimuleringer som gir røykspredningen i boligblokkene. Rapporten kommer med følgende anbefalinger: . Det anbefales sterkt at evakueringsheiser raskt blir tillatt gjennom forskriften. Likevel bør det utføres et grundig arbeid med å standardisere forholdene denne rapporten tar opp i forbindelse med evakueringsheiser. . Horisontal evakuering bør få et større fokus i forskriften. . "Defend in place" er en evakueringsstrategi som kan være av interesse å benytte i høyeboligblokker hvor det blir påkostet tilstrekkelige tiltak for å sikre at det sikre stedet er inntaktgjennom et fullstendig brannforløp.nb_NO
dc.description.abstractBuilding design has for the last years taken people with disabilities into a higher consideration. People with disabilities shall with the new building regulations from 2010 be able to live wherever they want and to visit whomever they like, without running into problematic obstacles. To meet these requirements universal design is now to be used as a concept in how to make residential homes accessible to people with disabilities. At the same time it may seem like the fire safety of people with disabilities has been forgotten in it all. When people with disabilities enter new arenas, it is essential that the fire safety for this group tags along. This report therefore deals with which possible options one have to increase the fire safety for people with disabilities, and mainly how to achieve a safe evacuation to a place of safety. The report is roughly limited to concern evacuation concepts which can be used to evacuate mobility impaired persons out from apartment buildings. A literature study and a fire analysis makes out the core of this report. . The literature study gives a relatively detailed overview of important aspects related to different evacuation strategies and evacuation concepts. . The fire analysis looks into apartment buildings with two different stairwell concepts in threedifferent configurations and how several evacuation concepts may function in combination with these. The literature study result in a higher focus on evacuation elevators as a evacuation concept since this concept sticks out as especially favourable when it comes to evacuate people with disabilities when simultaneous and phased evacuation are used as evacuation strategies. The analysis result in an overview of how many persons which with different evacuation concepts are hindered from evacuating because of smoke or of lacking the possibility to use stairs. The results are based on a quantitative analysis composed of a consequence analysis and a risk analysis. Fire simulations of the smoke spread in the apartment building makes the foundation of the consequence analysis. The report result in the following recommendations: . It is highly recommended that the building code allows evacuation elevators to be used. The different aspects related to evacuation elevators which are mentioned in this report should be included in a thorough work of standardisation. . Horizontal evacuation should be subject to a higher focus in the building code. . The "defend in place" strategy could be of interest for high-rise residential buildings in Norway where sufficient measures to secure the place of safety has been provided.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleBrannsikkerhet ved Universell Utformingnb_NO
dc.title.alternativeFire Safety in Universal Designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel