Show simple item record

dc.contributor.authorMyre, Hilde Kristinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:14Z
dc.date.created2010-11-30nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier373330nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231712
dc.description.abstractProblemer med dårlige kapasitets- og avviklingsforhold er ofte knyttet til byer og tettsteder med mye trafikk, og særlig i rushperioder. Det kan da være aktuelt å benytte modeller for å analysere hvilken effekt andre reguleringsformer eller utforminger kan ha på situasjonen. I tillegg kan bruk av modeller være aktuelt når man skal velge reguleringsform og utforming av kryssløsninger ved bygging av nye vegsystemer.Et populært modelleringsverktøy som benyttes i veg- og trafikkplanlegging er SIDRA INTERSECTION(Akcelik, 2009). Dette er en australsk datamodell, der en del parametre er basert på australske forhold. Hensikten med denne rapporten er derfor å undersøke i hvilken grad modellerte resultater stemmer overens med norske forhold, for deretter å kalibrere modellen for å få best mulig overensstemmelse mellom modellerte resultater og registrerte data.Det er gjort videoopptak og registreringer på syv utvalgte rundkjøringer i Norge. Fire av disse er lokalisert i Trondheim, i tillegg til en rundkjøring i henholdsvis Oslo, Bergen og Stavanger. Det er gjort registreringer av følgende data:· geometri · antall kjøretøy for hver svingebevegelse · antall fotgjengere for hver tilfart · kølengder · kritisk tidsluke og følgetid Registreringene fra felt er videre sammenlignet med modellerte verdier i SIDRA INTERSECTION. For å oppnå en modell som gir resultater som stemmer bedre overens med registreringer i felt, er det utført kalibreringer av modellen. Det er gjort kalibrering på to ulike måter, ved hjelp av Environment Factor og med følgetid og kritisk tidsluke.For å kunne kalibrere modellen mot registreringer på norske forhold, er det nødvendig å modeller er undkjøringene på en god måte. En sentral faktor som påvirker modelleringen av et trafikkbilde er Peak Flow Factor. Denne faktoren brukes for å ta hensyn til trafikkvariasjoner underregistreringsperioden. Faktoren påvirker hvilke trafikkmengder SIDRA benytter i modelleringen.Resultater som kapasitet og forsinkelse er veldig følsomme for endringer i Peak Flow Factor. Kun småendringer i faktoren gir store utslag for trafikkmengdene, som igjen får følger for kapasitets- og avviklingsparametre. Dersom man beregner Peak Flow Factor for hver svingebevegelse, vil trafikkmengdene på alle tilfartene økes mye, samtidig som kapasiteten reduseres på grunn av økt sirkulerende trafikk. Dette kan føre til at SIDRA beregner urimelig høye belastningsgrader og størreforsinkelser enn reelt. På bakgrunn av dette anbefales det å benytte en faktor i området 0,90 – 0,95.Dette gir en modellering med resultater som er noen lunde realistiske.I Norge benyttes ofte verdien 1,10 for Environment Factor. Resultater fra kalibreringene har vist atdenne verdien stemmer relativt godt for norske forhold. Gjennomsnittsverdien for faktoren var herpå 1,07, med en median på 1,10. Variasjonsområdet for faktoren i denne oppgaven var fra 0,84 til1,23. Resultatene indikerer at høyt hastighetsnivå for konflikterende trafikkstrøm vil fremme brukenav noe høyere verdi for Environment Factor, og motsatt. Også i tilfeller med svært god eller dårligsikt kan faktoren benyttes for å tilpasse modellen trafikantenes atferd. Det ble også gjennomført kalibrering av modellen ved hjelp av kritisk tidsluke og følgetid. I SIDRA beregnes disse parametrene som en funksjon av geometri, sirkulerende trafikkmengde og andre parametre. De kalibrerte verdiene vil derfor kun være gjeldende for de utvalgte rundkjøringene. Devil imidlertid indikere størrelsesorden av nødvendige justeringer i SIDRA. Dersom det skal foretas en generell kalibrering basert på kritisk tidsluke og følgetid, må kalibreringen være basert på formelgrunnlaget for beregning av kritisk tidsluke og følgetid. Det er da konstantene i de ulikeformlene, evt. formen på uttrykket, som må justeres. Da uttrykkene er avhengig av svært mangefaktorer, blir det en komplisert og tidkrevende prosess som krever et langt større datagrunnlag.På bakgrunn av dette, anbefales det å benytte Environment Factor til kalibrering av SIDRAINTERSECTION. Oppgaven er basert på et begrenset datagrunnlag, og det er noen usikkerheter knyttet til resultatene. Det er derfor behov for ytterligere arbeid omkring modellen før man kan konkludere med hvordan SIDRA skal brukes på norske forhold.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titlePraktisk uttesting av SIDRA for å vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record