Viser treff 21-40 av 2251

  • Læreres møte med folkehelse og livsmestring 

   Gravaune Heimdal, Vetle (Master thesis, 2022)
   Med implementeringen av fagfornyelsen (LK20) har lærere i dagens skole fått et tydeligere mandat knyttet til psykisk helsefremmende arbeid. Med innføring av folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrfaglige temaer, ...
  • Lærerens verktøykasse - En videografisk studie av tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø i kroppsøvingsfaget 

   Holm, Malin (Master thesis, 2022)
   Denne studien setter søkelyset på lærerarbeidet i kroppsøvingsundervisning. Kroppsøvingsundervisning er et praktisk estetisk fag og krever en annen organisering enn teoretisk undervisning i klasserommet (Brattenborg & ...
  • All lyden vi ikke hører: en kvalitativ studie om hørselshemmedes opplevelse av et hørende klasserom 

   Lidström, Rickard André (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven i spesialpedagogikk har som formål å forstå unge døve og hørselshemmedes opplevelse av sosial kontakt og inkludering i et hørende klasserom. Formålet med dette er å skape mer kunnskap om hvordan det ...
  • Lekser; et verktøy for læring, eller en demotiverende tidstyv? 

   Ferstad, Andreas Vee (Master thesis, 2022)
   Lekser har vært debattert i media i lang tid. Med et hovedpoeng at lekser skal styrke elevenes akademiske prestasjoner, har praksisen vært godtatt i den tro at det fungerer. Likevel viser forskning at dette ikke nødvendigvis ...
  • Dysleksi og digitale hjelpemidler i skolen 

   Ofstad, Anja (Master thesis, 2022)
   I denne studien ønsket jeg å lære mer om dysleksi og tilrettelegging ved hjelp av digital lese- og skrivestøtte for elever i grunnskolen. Dette fordi jeg med bakgrunn som lærer har fått øynene opp for dysleksi, og vet med ...
  • Opplevde symptomer på ADHD, en begrensning for mestring? 

   Nordmo, Jorunn (Master thesis, 2022)
   Mestring har vist seg å være en viktig faktor når det kommer til både fysisk og psykisk helse hos oss mennesker. Flere styringsdokumenter trekker frem viktigheten av å mestre eget liv og evnen til å kunne håndtere ...
  • Oppfølging etter mobbing 

   Lindbak, Kristin Tangen (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne studien er hvordan skolene følger opp elever som har vært utsatt for mobbing. Jeg har i denne studien ønsket å få frem lærere og rektorers oppfatning av begrepet mobbing og deres meninger om oppfølging i ...
  • De bærer på et enormt ansvar, og passer på sine omsorgspersoner når de heller burde leke og bare fått lov til å være barn 

   Vold, Marit Kristine (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne masteroppgaven handler om barn som pårørende av foreldre med rusmiddelproblemer. Forskning viser at barn i slike livssituasjoner tidligere var betegnet som de «usyngelige», «skjulte» og «glemte» barna ...
  • Et godt psykososialt arbeidsmiljø på videregående skoler 

   Kadziolka, Adrianna Kinga (Master thesis, 2022)
   Lærerrollen fremhever ansattes velvære og mental helse, men er samtidig et veldig krevende yrke der utfordringene endrer seg konstant (Skaalvik & Skaalvik, 2012, s. 13). Ettersom lærerrollen er mangfoldig, gir denne oppgaven ...
  • Bak atferd er det følelser og bak følelser er det behov 

   Mia Olsen (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Hensikten med studien har vært å innhente kunnskap om personalet i skolens erfaringer med elever som viser utfordrende atferd. Der følgende problemstilling har blitt belyst: «Hvilken erfaring har personalet i ...
  • Læring gjennom studentaktive læring- og undervisningsformer ved høyere utdanning 

   Carvajal, Paulina (Master thesis, 2022)
   Bakteppet for denne masteroppgaven er studentaktive lærings- og undervisningsformer ved høyere utdanning. Formålet er å sette søkelyset på læringsassistenters opplevelser rundt det å skulle legge til rette for læring hos ...
  • Vold i skolen 

   Sørheim, Vetle. (Master thesis, 2022)
   Skolens oppgave med å håndtere vold og motvirke utviklingen av vold i skolen har de siste tiårene blitt stadig viktigere. Ved hjelp av mer kursing og mer forebyggende innsats kan dette bidra til å løse noe av problematikken. ...
  • «De vil jo så gjerne på skolen, men de får det ikke til» 

   Faraj, Zarya (Master thesis, 2022)
   Dette forskningsprosjektet har hatt som hensikt å undersøke hvordan lærere og spesialpedagoger forstår fenomenet skolevegring, samt hvordan de erfarer arbeidet med å forebygge at elever i grunnskolen utvikler skolevegring. ...
  • Mobbing Et marginalt unntaksfenomen eller en godt etablert styringskunst? 

   Dahl, Martha Torgeirdatter (Master thesis, 2022)
   Tematikken for denne oppgaven er mobbing undersøkt som et sosialt fenomen. Formålet er å utforske alternative måter å nærme seg og forstå hva mobbing er. Dette er en teoretisk oppgave hvor hovedproduktet er en teoretisk ...
  • Overgangen fra barnehage til skole for barn/elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon 

   Hagestuen, Ellen Hansen (Master thesis, 2022)
   Sammendrag Denne studien har tatt sikte på å gi et innblikk i fire pedagogers erfaringer med pedagogiske samarbeidsområder i overgangen fra barnehage til skole for barn/elever som benytter alternativ og supplerende ...
  • Forebygging av radikalisering og høyreekstremisme i den norske skolen 

   Søbstad, Peder (Master thesis, 2022)
   De siste 10 årene har vi sett en økende terrortrussel fra høyreekstreme i vesten, noe som har resultert i to terrorangrep på norsk jord. Forebyggingen av radikalisering og høyreekstremisme har i denne sammenheng tidligere ...
  • Kunnskapsdeling i tverrfaglige team 

   Roberg, Iselin; Bunes, Julie (Master thesis, 2022)
   Dette masterprosjektet har rettet et fokus mot kunnskapsdeling i tverrfaglige team. Vi forsøker å se nærmere på hvilke forhold som kan være med på å hemme eller fremme kunnskapsdeling i å skje i tverrfaglige team. Hensikten ...
  • På kontoret bra, hjemme best? En kvalitativ studie om uformell læring i en tid preget av hjemmekontor. 

   Eidsmo, Andreas Kornelius (Master thesis, 2022)
   Koronapandemien har tydeliggjort betydningen av raske omstillinger fra det fysiske arbeidsstedet til hjemmekontoret. Dette innebærer at ansatte står ovenfor nye muligheter og utfordringer i deres arbeidshverdag. I denne ...
  • Kunnskapsdeling i tverrfaglige team 

   Bunes, Julie; Roberg, Iselin (Master thesis, 2022)
   Dette masterprosjektet har rettet et fokus mot kunnskapsdeling i tverrfaglige team. Vi forsøker å se nærmere på hvilke forhold som kan være med på å hemme eller fremme kunnskapsdeling i å skje i tverrfaglige team. Hensikten ...
  • Hjelpesøkende atferd blant universitetsstudenter 

   Høiseth, Emmy Andrea (Master thesis, 2022)
   I Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2021 rapporterte nesten halvparten av studentene som deltok om et høyt nivå av psykiske plager. Samtidig oppga kun rett over 20% å ha oppsøkt profesjonell hjelp på ...