• On-surface manipulation of atom substitution between cobalt phthalocyanine and the Cu(111) substrate 

      Shen, Kongchao; Narsu, Bai; Ji, Gengwu; Sun, Haoliang; Hu, Jinbang; Liang, Zhaofeng; Gao, Xingyu; Li, Haiyang; Li, Zheshen; Song, Bo; Jiang, Zheng; Huang, Han; Wells, Justin; Song, Fei (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      On-surface fabrication of controllable nanostructures is an appealing topic in the field of molecular electronics. Herein, the adsorption of cobalt phthalocyanine (CoPc) on a Cu(111) surface is investigated utilizing a ...