• Et relevansteoretisk blikk på likheter og forskjeller mellom partiklene "da" og "altså" 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Partikkelen da har utviklet seg historisk fra det anaforiske pronomenet da, som uttrykker en betingelse, men partikkelen altså stammer ikke fra et uttrykk som stiller en betingelse. Bortsett fra et tilleggskrav som er ...
  • Grammatikalisering av adverbet "gjerne" i ulike norske varieteter 

   Fretheim, Thorstein (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   En ytring av setningen Jeg kjøper gjerne Jarlsbergostkan beskrive hva den som sierdette, kan tenke seg å gjøre i en gitt situasjon, men en ytring av den samme set-ningen kan òg beskrive hva han eller hun pleier å gjøre. ...
  • Grunntegnstilling i norsk tegnspråk 

   Erlenkamp, Sonja (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen belyser sammenhengen mellom noen konstruksjonstyper i norsktegnspråk og ulike rekkefølger som hovedleddene kan stå i. Analysen viser atnorsk tegnspråk (NTS) i enkle transitive setninger har flere umarkerte ...
  • ""Her om dagen"" - om her som modifiserende element ved tidsangivelse 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Her er en pro-form som brukes ikke bare for å innlede stedsadverbialer som her i skyggen, men også tilsvarende tidsadverbialer som her på fredag. Denne artikkelen gjør rede for de innskrenkingene i det pragmatiske søket ...
  • Hybride verbformer i amerikanorsk og analyse av tempus 

   Åfarli, Tor A (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Eit karakteristisk trekk ved engelske innlån i amerikanorsk er at det lånte ordet typisk får norsk bøying, trass i at stammen er engelsk. I denne artikkelen skal eg diskutere korleis slike hybride verbformer kan bidra til ...
  • Høflighet i menneske-maskin-dialoger 

   Brøseth, Heidi (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Tidligere studier innenfor menneskeâmaskin-interaksjon hevder at mennesker er høflige mot datamaskiner (Nass, Moon & Carney 1999, Reeves & Nass 1996). Forklaringen er at folk oppfatter datamaskiner som ââ¬Åsosiale ...
  • "Inspect kniven i inventoryen min." Språklig praksis i et nytt domene 

   Sunde, Anne Mette (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Denne artikkelen undersøker sosiale og strukturelle aspekter ved språkkontakt mellom engelsk og norsk i den norske dataspillkulturen. Artikkelen beskriver et nytt og ukjent språklig domene der engelsk spiller en viktig ...
  • Noen diskursmarkører i norsk tegnspråk 

   Halvorsen, Rolf Piene; Amundsen, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen bygger på to uavhengige studier av tekststruktur i norsk tegnspråk.Enkelte tegn som forekommer i tekstgrenser i datamaterialet i begge studiene,blir beskrevet og analysert. Tegnene opptrer i grensene mellom ...
  • Norsk tegnspråk: helt norsk og veldig annerledes. Skisse av en ny beskrivelsesmodell for norsk tegnspråk 

   Erlenkamp, Sonja (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen gir en kort presentasjon av en beskrivelsesmodell for norsk tegnspråksom har blitt utviklet det siste tiåret. Modellen tar utgangspunkt i at norsk tegn-språk gjør bruk av to ulike meningsdanningsmekanismer som ...
  • Om det uuttalte - det relevansteoretiske implikaturbegrepet i møte med autentiske data 

   Borthen, Kaja; Berthelin, Signe Rix; Thomassen, Gøril (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen presenterer vi implikaturbegrepet, slik det forstås innenfor relevansteorien. Mens det innenfor teoretisk pragmatikk er vanlig å benytte oppkonstruerte eksempler for å illustrere implisitt kommunikasjon, ...
  • "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet 

   Brøseth, Heidi; Busterud, Guro; Nygård, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen presenterer en nærstudie av det grammatiske metaspråket i ei mye brukt lærebok i norsk for ungdomstrinnet: Nye Kontekst Basisbok 8-10. Gjennom en kvalitativ og kvantitativ tilnærming undersøker vi hvordan ...
  • Tegnrom og taktilt tegnspråk 

   Raanes, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikkelen handler om døvblindes taktile tegnspråk. Brukere av taktilt tegnspråk avleser språket i den taktile modaliteten gjennom følesans og berøring. Temaet i artikkelen er avgrenset til en analyse av bruken av ...
  • Vel i spørresetninger : en pragmatisk analyse 

   Fretheim, Thorstein (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Vel som modalpartikkel forekommer ikke bare i utsagnssetninger, men også i ja/nei-spørsmål og i syntaktisk bundne halespørsmål (“tag questions”). Spørresetningspartikkelen vel har en semantikk som er vesensforskjellig fra ...
  • "Vi va spost te å lær engelskt, da veit du" - litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk 

   Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I et autentisk datamateriale av amerikanorsk finner vi ordet spost, som ser ut som et ikke-norsk innslag. Dette ordet ser ut til å være i vanlig bruk, selv om norskamerikanere ugjerne vil være ved at de bruker det. ...