Now showing items 3247-3266 of 3453

  • Utarbeidelse av kommunedelplan for ny E6 på strekningen Isbrekken - Mjøensvingene i Oppdal kommune 

   Kastet, Lars (Master thesis, 2014)
   I 2012 ble det utført en konseptvalgutredning for E6 på strekningen Jaktøya Oppland grense og for Rv. 3 fra Ulsberg til Hedmark grense, der hovedmålet var å oppnå en sammenhengende god og trafikksikker veg. Utredningen ...
  • Utbedring av falltap i eldre kraftverkstunneler 

   Brandtsegg, Konrad M.; Langedal, Kristin H. (Bachelor thesis, 2019)
   Utbyggingen av vannkraftverk fikk en solid fremdrift etter andre verdenskrig. Spesielt i 60-årene startet flere nye kraftverker opp og flere av de er bygd i fjell. Teknikkene for driving av tunneler har endret seg de ...
  • Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger: Beregningsmessig analyse av parametre relatert til uttørkingsforløp og muggsoppvekst 

   Martinsen, Espen (Master thesis, 2010)
   Denne rapporten tar for seg to utbedringsmetoder for fuktskadede kjelleryttervegger. Utbedringstiltak 1 tarutgangspunkt i utvendig oppgraving og isolering med dampåpen isolasjon. Utbedringstiltak 2 tar utgangspunkt iinnvendig ...
  • Utbedring av Rv 7 Ørgenvika - Lindelien 

   Knutsen, Jan Halvor (Master thesis, 2016)
   Dagens situasjon Denne masteroppgaven omhandler utbedring av strekningen Rv 7 Ørgenvika Lindelien i Buskerud. Rv 7 er en hovedsfartsåre fra Øst- til Vestlandet og til flere populære ferie og hyttedestinasjoner i Hallingdal. ...
  • Utbedring av svømmehall: Tilstandsanalyser av svømmehaller etter NS 3424 

   Thomassen, Anette Mari (Master thesis, 2013)
   Rapporten tar for seg tilstandsanalysemetoden etter NS 3424 benyttet på bade- og svømmeanlegg med hensyn på ombygging. Tidligere utførte tilstandsanalyserapporter studeres for å se på variasjoner i bruk av metoden. Et ...
  • Utbygging av godsterminaler for jernbane 

   Lavoll, Øyvind Teodor (Master thesis, 2016)
   Oppgaven tar for seg utfordringene ved å øke andelen gods på jernbane, og fokuserer spesifikt på hvordan nye terminaler bør utformes for å sikre lave investeringskostnader, og en kapasitet som tilpasses veksten i ...
  • Utbygging av hyttefelt 

   Johannessen, Sveinung Huka; Blekastad, Magnus Nils (Bachelor thesis, 2019)
   Summary This bachelor thesis describes a cottage housing development project. The foundation of this project is based on an assignment given by Lurøy Bygg. Lurøy Bygg wants to develop 21 cottages and 18 boathouses. Both ...
  • Utbyggingstakt for høyhastighetsbaner i Norge: Alternative scenarioer for Oslo-Trondheim 

   Fjeldaas, Gulbrand (Master thesis, 2012)
   Det norske jernbanenettet har behov for oppgradering, og høyhastighetsbaner mellom de største byene vil i stor grad bidra til dette. I denne oppgaven har trinnvis og komplett utbygging av jernbanetraseer mellom Oslo og ...
  • Utfordringer avdekket i overtakelsen av næringsbygg 

   Schneider, Kim (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven består av tre deler; (A) en prosessrapport som omhandler arbeidet med oppgaven, (B) to vitenskapelige artikler: Artikkel 1 "Challenges found in handover of commercial buildings" (Schneider et al., 2015) ...
  • Utfordringer med implementering av Lean Construction i HENT AS 

   Møller, Sverre (Master thesis, 2013)
   Masteroppgaven har som hensikt å definere utfordringene med implementering av Lean Construction i entreprenørbedriften HENT AS. Oppgaven har et produksjonsrettet fokus. Teori om Lean Construction og endring i organisasjoner ...
  • Utfordringer og holdninger til HMS-krav 

   Owren, Sigbjørn Mjølhus (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven studerer hvordan HMS-krav har blitt mottatt nedover i organisasjonen i Backe, og hvilke holdninger de ansatte har til disse. Problemstillinga ble utforsket ved bruk av kvalitative intervju med ansatte i ...
  • Utfordringer ved implementering av BIM i produksjonsfasen 

   Lærum, Anders (Master thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke samsvaret mellom BackeGruppens mål og strategier for bruken av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og hvordan det fungerer i praksis i Backe Rogaland. Bakgrunnen for valg av ...
  • Utfordringer ved implementering av Lean Construction i BackeGruppen - Konsulentdrevet implementering 

   Knudsen, Jens Biermann (Master thesis, 2016)
   Byggenæringen i dag blir uthengt som altfor tradisjonell, og statistikk viser at næringen generelt har lav produktivitet sammenliknet med andre bransjer. Lauri Koskela publiserte for godt og vel tyve år siden Application ...
  • Utfordringer ved konvensjonell tunneldriving i tettbygde strøk 

   Åberg, Sindre (Master thesis, 2016)
   De siste ti årene har det blitt initiert og gjennomført flere prosjekt med konvensjonell tunneldriving i tettbygde strøk i Norge. Komplekse kontrakter og høye forventninger til tid, kostnad, kvalitet, HMS, kombinert med ...
  • Utfordringer ved kostnadsestimering og kostnadsutvikling for prosjekteringsgruppen 

   Peder Oluf Svendsen (Master thesis, 2019)
   Samtiden preges av raske endringer, og dagens løsninger utfordres. Behov for omstilling, fleksibilitet og innovasjon i offentlig sektor krever at Statsbygg leverer effektive lokaler som støtter statlige virksomheters formål ...
  • Utfordringer ved rensing av vann fra tunneldrift med utgangspunkt i Soknedalstunnelen 

   Beitdokken, Ann-Mari Furuheim; Engan, Ingrid Nesvold (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse problemer og utfordringer knyttet til mobile vannrenseanlegg ved tunneldrift, med utgangspunkt i Soknedalstunnelen. Oppgaven tar blant annet for seg tekniske og organisatoriske ...
  • Utforming av fleksible og fremtidsrettede arbeidsrom 

   Korvald, Inger Kanutte Larsen; Barosen, Hanna Martine Sortvik; Græsli, Sara (Bachelor thesis, 2019)
   I samarbeid med oppdragsgiver NNH og Pir II har studentene sett på og formulert en løsning for fleksible arbeidsplasser i det kommende innovasjonssenteret på Oppdal. Oppgaven omfatter en løsning på en fleksibel arbeidsplass ...
  • Utforming av rulleskiløyper: Velfungerande for alle 

   Selseng, Per Sigve (Master thesis, 2013)
   Med målsetting om velfungerande rulleskiløyper tilrettelagt for flest mogleg, gir rapporten forslag til korleis løypene bør utformast. Forslaga baserar seg på eksisterande retningslinjer til utforming av skiløyper og ...
  • Utforsking av "finn veien"-applikasjoner på Web og mobile enheter 

   Holter, Ingvild (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven har ulike ruteplanleggere blitt undersøkt, både på nett og mobile enheter, 17 totalt. Av mobile enheter er kun iPhone brukt. De har blitt sammenlignet med tanke på det kartografiske grensesnittet og ved ...
  • Utfylling i sjø ved hjelp av cellespunt og vertikale dren 

   Øye, Brynjar Midthun (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke muligheten for å innvinne nytt industriareal på et område ved Eitrheim, i Ullensvang kommune, ved en utfylling i fjorden. Det aktuelle området befinner seg like ved Boliden AS ...