Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLibæk, Cecilie Dürr
dc.contributor.authorTrøen, Silje
dc.date.accessioned2014-12-16T10:36:04Z
dc.date.available2014-12-16T10:36:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227364
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Røntgen thorax er den røntgenundersøkelsen som hyppigst utføres i Norge. Dette er også den undersøkelsen som bidrar med omtrent halvparten av alle omtakene som blir gjort knyttet til konvensjonell radiologi. Det er utviklet egne kvalitetskriterier som kan brukes til å kvalitetsvurdere røntgen thorax-bilder. Basert på dette presenteres problemstillingen: «Hvordan skårer 9 utvalgte radiografer ved en kvalitetsvurdering, basert på European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, av 180 polikliniske røntgen thorax-bilder?» Oppgavens målgruppe er radiografer, radiografstudenter og andre yrkesgrupper som studerer eller arbeider innenfor fagfeltet medisinsk strålebruk. Metode: En tverrsnittstudie ble gjennomført fra januar til mai 2014 ved en anonym sykehusdivisjon tilknyttet Sykehuset Innlandet HF. Det ble benyttet en kvalitativ forskningsmetode for innsamling av kvantitative data. 10 radiografer ble kvalitetsvurdert, der en av radiografene ble ekskludert fra de totale resultatene. De 9 resterende radiografene eksponerte 180 røntgen thorax-bilder, 90 PA og 90 lateral, som ble inkludert i studien. Vurderingsskjemaet som ble benyttet i studien var basert på European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images (EC-guidelines), publisert i 1996. Dette skjemaet inneholder 10 kriterier for hver projeksjon, der den maksimale poengsummen for hver projeksjon er 10 poeng. Røntgen thorax-bildene som ble kvalitetsvurdert var alle eksponert ved det samme røntgenlaboratoriet på dagtid, og avbildet oppegående polikliniske pasienter av begge kjønn over 16 år. Alle bildene ble tatt i inspirasjon. Resultater: 90 PA bilder ga totalt 627 av 900 mulige poeng. Den gjennomsnittlige poengsummen for PA-bildene var 6,9, der typetallet var 7 og standardavviket på 1,37. 90 lateralbilder skåret totalt 699 av 900 mulige poeng. Den gjennomsnittlige poengsummen per bilde er 7,7. Typetallet er 8 og 9, og standardavviket er 1,36. Konklusjon: Det gjennomsnittlige PA-bildet for disse radiografene mangler 3 bildekriterier, der ingen av PA-bildene skåret 10 poeng. Lateralbildene mangler gjennomsnittlig cirka 2 bildekriterier, og det er flere av bildene som skåret 10 poeng.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Conventional chest radiography is the examination most frequently performed in Norway. This is also the examination, which contributes with approximately half of all rejects in conventional radiology. It is developed specific quality criteria that can be used to assess the quality of chest radiographs. Based on this we present our key question: «How scored 9 selected radiographers at a quality assessment, based upon European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, of 180 outpatient chest X-ray images?» Thesis is targeting radiographers, radiography students and other professionals who study or work in the field of radiation for medical purposes. Methods: A cross-sectional study was conducted from January to May 2014 on an anonymous hospital division associated with Sykehuset Innlandet HF. It was used a qualitative research method for collecting quantitative data. 10 radiographers were quality assessed, where one radiographer’s results were excluded from the total results. The 9 remaining radiographers took 180 chest radiographs, 90 PA and 90 lateral, which were included in the study. The evaluation form used in the study was based upon the European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images (EC-Guidelines), published in 1996. This form contains 10 criteria for each projection, where the maximum score for each projection is 10 point. Chest radiographs that were quality assessed were all taken at the same laboratory at daytime, and depicted ambulatory outpatients of both sexes over the age of 16 years. All chest radiographs was taken in inspiration. Results: 90 PA images got a total of 627 points of 900 possible. The average score for PA images was 6,9, where the mode was 7 and the standard deviation was 1,37. 90 lateral images scored a total of 699 points out of 900 possible. The average score per image is 7,7. The mode is 8 and 9, and the standard deviation is 1,36. Conclusion: The average PA-image for these radiographs is missing 3 image criteria, and none of the PA images scored 10 points. The average lateral image is missing about 2 image criteria, and there are several images that scores 10 points.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbildekvalitetnb_NO
dc.subjectrøntgen thoraxnb_NO
dc.subjectEC-guidelinesnb_NO
dc.titleHvordan skårer 9 utvalgte radiografer ved en kvalitetsvurdering, basert på European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, av 180 polikliniske røntgen thorax-bilder?nb_NO
dc.title.alternativeHow scored 9 selected radiographers at a quality assessment, based upon European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, of 180 outpatient chest X-ray images?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel