Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElstad, Toril Anne
dc.date.accessioned2014-06-27T09:22:16Z
dc.date.available2014-06-27T09:22:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196936
dc.description.abstractDeltakelse i et lavterskeltilbud innen kommunalt psykisk helsearbeid: en etnografisk studie av sosial samhandling, aktiviteter og opplevelser av mening Et overordnet mål for denne avhandlingen har vært å bidra med kunnskap om sosial samhandling, aktiviteter og brukermedvirkning i lavterskeltilbud innen kommunalt psykisk helsearbeid, hva deltakelse i slike settinger betyr for tjenestebrukere i deres dagligliv, og hvordan fagansatte i den samme tjenesten opplever sitt arbeid og sin fagrolle. Andre målsetninger har vært at funn fra den empiriske studien skal bidra i den videre utviklingen av kommunalt psykisk helsearbeid og en bredere forståelse av deltakelse som teoretisk begrep og perspektiv på området psykisk helsearbeid og rehabilitering. Studien har en etnografisk design; gjennomført som feltarbeid i et lavterskeltilbud innen kommunalt psykisk helsearbeid i 18 måneder. Forskningsmetodene var deltakende observasjon innen tjenestetilbudet, individuelle intervju med tjenestebrukere og fokusgruppeintervju med fagansatte. En økning av psykiatrisk sykehusbehandling i første halvdel av forrige århundre og en påfølgende reduksjon av institusjonsbehandling i siste halvdel har vært en internasjonal trend. Slike endringer får konsekvenser for mange som lever med psykiske helseproblemer. Tjenester med en åpen, fleksibel organisering, som tilbyr både støtte fra fagansatte og brukere seg i mellom, har blitt anbefalt som en del av en «recoveryorientert » tilnærming i psykisk helsearbeid i enkelte land. I Norge anbefales lavterskeltilbud som en helsefremmende strategi, også på psykisk helse-området. Funn fra denne studien viser at en blanding av profesjonell hjelp og brukermedvirkning gir tjenestebrukere muligheter for både å motta sosial støtte og delta aktivt; noe som kan bidra til en utvikling av gjensidige relasjoner i dagliglivet. For flere informanter i denne studien bidro deltakelse og gjensidig støtte til økt selvtillit og opplevelser av å bli anerkjent. Å benytte tjenesten basert på egne behov bidro også til økt deltakelse i lokalsamfunnet for mange. For fagansatte var fagkunnskap og erfaring viktig for utøvelsen av psykisk helsearbeid med en fleksibel, lavterskel tilnærming, og en slik tjenesteorganisering muliggjorde mer likeverdige relasjoner med brukerne enn fagrollen i institusjoner. Studien bidrar med kunnskap om hvordan en blanding av sosial støtte og utfordringer kan øke aktiv deltakelse og tilby muligheter for gjensidig anerkjennelse for mennesker som lever med psykiske helseproblemer. Sosial eksklusjon og psykisk stress kan hindre slike erfaringer og lokalbasert psykisk helsearbeid bør støtte menneskers muligheter for å opprettholde sin livssituasjon i lokalsamfunnet.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2014:95
dc.titleParticipation in a ‘low threshold’ community mental health service: an ethnographic study of social interaction, activities and meaningnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber135 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel