Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauvås, Arnfinn
dc.contributor.authorLauvås, Thomas André
dc.date.accessioned2013-11-07T17:55:48Z
dc.date.available2013-11-07T17:55:48Z
dc.date.issued2013-11-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149027
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker ulike aspekter ved kunnskap hos Søbstad Helsehus. Vår overordnede problemstilling er som følger: “Hvilke(t) kunnskapssyn har lederne ved Søbstad Helsehus, og hvordan opplever lederne at de utøver kunnskapsutvikling til sine kunnskapsarbeidere?”. For å belyse problemstillingen har vi formulert to forskningsspørsmål vi vil svare på. Gjennom det første spørsmålet forsøker vi å avdekke hvilke(t) kunnskapssyn lederne har, og hvordan kunnskapsutvikling oppleves fra deres perspektiv. I det andre spørsmålet undersøker vi om helsefagarbeidere og sykepleiere kan defineres som kunnskapsarbeidere eller ikke. For å svare på forskningsspørsmålene har vi valgt å gjennomføre en kvalitativ studie med en stegvis-deduktiv induktiv tilnærming. Vi har valgt case som forskningsdesign, hvor Søbstad Helsehus er vår forskningsarena. Vår primære datagenereringsmetode er fem dybdeintervju med fem informanter fra ledergruppen ved Søbstad Helsehus, i tillegg til tre observasjonsdager og dokumentstudie som supplement. For å drøfte nevnte forskningsspørsmål mot empiriske funn benytter vi teorier knyttet til kunnskapsledelse og kunnskapsfilosofi. Våre funn viser at lederne i hovedsak har et prosessuelt kunnskapssyn, med et strukturelt kunnskapssyn som “støtte”. Strukturell og prosessuell kunnskapsutvikling synes å leve i et fungerende samspill ved Søbstad Helsehus. Våre funn tyder følgelig på at det strukturelle og det prosessuelle kunnskapssynet ikke nødvendigvis er to gjensidig utelukkende kategorier, men at de kompletterer og utfyller hverandre. I tillegg viser våre funn at eksisterende teori på kunnskapsarbeidere synes å ha en for streng yrkesinndeling. Det synes å være behov for et større fokus på individet i yrket, og ikke bare yrket isolert sett. Av denne grunn påpeker vi at ikke alle helsefagarbeidere og sykepleiere er kunnskapsarbeidere, men kun de individer som besitter et sett viktige og riktige egenskaper. Avslutningsvis presenterer vi et nytt begrep, “kunnskapsutøver”, og en tilhørende definisjon av dette begrepet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleFra kunnskapsarbeider til kunnskapsutøver : Hva kan læres av kunnskapsutviklingen ved Søbstad Helsehus?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumberviii,118 s. : illno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel