Show simple item record

dc.contributor.authorKristiansen, Randi
dc.contributor.authorSkårsmoen, Anneline
dc.date.accessioned2013-10-20T14:04:35Z
dc.date.available2013-10-20T14:04:35Z
dc.date.issued2013-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149021
dc.description.abstractHelsesektoren har generelt vært forbundet med lite effektiv drift og høyt overforbruk. Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012, og vil innføres gradvis over tid. Kommunene spiller en nøkkelrolle i forbindelse med innføringen og gjennomføringen av reformen. Selv om det finnes en del retningslinjer for hvordan kommunene skal utforme styringsmodellen og de ulike kontraktene, vil de likevel velge å utforme disse på forskjellige måter. Med bakgrunn i dette har vi valgt følgende problemstilling i vår masteroppgave: Hvilke styringsutfordringer oppstår når en standardisert reform blir innført i forskjellige kommuner? For å avgrense oppgaven har vi valgt en flercasestudie av økonomiske rammebetingelser i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen i Gran, Lunner og Oppdal kommuner. For å kunne besvare problemstillingen har vi benyttet oss av et teoretisk rammeverk som inkluderer økonomistyring, styringsutfordringer i offentlig sektor, institusjonell teori, prinsipalagent-teori og betingelsesteori. Vi har benyttet et kvalitativt forskningsdesign for å kunne besvare våre problemstilling, og har brukt både dokumentstudie og intervjuer som innsamlingsmetode. For å få mer utfyllende kunnskap om funnene i dokumentstudien, har vi foretatt ni intervjuer av sentrale personer som arbeider med samhandlingsreformen i kommunene. I denne oppgaven har vi fem empiriske hovedfunn: 1) Det oppstår en dekobling mellom reformens intensjoner og hvordan kommunene faktisk velger å innføre den. 2) Det nye økonomiske ansvaret i reformen skaper økt usikkerhet og uklare insentiver for økonomistyringen i kommunene. 3) Innføringen av en slik standardisert reform i kommunene er påvirket av institusjonelle omgivelser. 4) Innføringen av en slik standardisert reform fører meg seg mange prinsipal-agent-relasjoner. 5) En slik standardisert reform vil innføres forskjellig i kommunene på grunn av ulike forutsetninger for samhandling. I analysen er de empiriske hovedfunnene knyttet opp mot vårt teoretiske rammeverk. Ut i fra disse funnene konkluderer vi med at kommunene møter en rekke forskjellige styringsutfordringer ved innføringen av samhandlingsreformen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleStyringsutfordringer i kommuner : en studie av innføringen av samhandlingsreformen i Gran, Lunner og Oppdal kommunerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumberviii, 113, xii s. : illno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record