Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRasmussen, Guri
dc.date.accessioned2009-12-14T08:56:03Z
dc.date.issued2009-12-14T08:56:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/148880
dc.description.abstractHensikten med studien var å få innsikt i hvordan operasjonssykepleiere videreutvikler handlingskompetanse i yrkespraksis. Problemstilling for studien er: Hvordan videreutvikler operasjonssykepleiere sin handlingskompetanse i forbindelse med uventede hendelser eller akutte situasjoner på operasjonsstua? Læring i et sosiokulturelt perspektiv er teoretisk tilnærming i denne studien. Empirien viser at operasjonssykepleiere opplever krav høyere produktivitet, og tid til fagutvikling blir ikke prioritert. Stress og arbeidsmiljø innvirker på utførelsen av arbeidet og dermed på pasientsikkerheten. Informantene var 21 kvinnelige operasjonssykepleiere, med yrkeserfaring mellom 1 – 38 år. De ble fordelt på 4 fokusgrupper, og intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert. Analysene er basert på systematisk tekstkondensering. Resultatene viser at operasjonssykepleierne innehar handlingskompetanse som benyttes i møte med pasientene. Pasientens sikkerhet prioriteres i operasjonssykepleiernes vurderinger og tiltak. Ved gjennomgang av resultatene var det to hovedområder som utmerket seg i samband med videreutvikling av handlingskompetansen. Det ene var det som skjedde innad profesjonen, det andre området var det som skjedde i det tverrfaglige kirurgiske teamet. Når det gjelder forholdene innad i profesjonen kan det synes som om det er to momenter som kan ha innvirkning på læringen. Det ene momentet er formidling av kunnskap og erfaring fra de erfarne til de nyutdannede, funnene tyder på at det er elementer i samarbeidet som er til hinder for formidling av kompetanse. Det andre momentet er om eller i hvilken grad, de nyutdannede kan påvirke den eksisterende kunnskap og praksis i operasjonsavdelingen. Det andre hovedområdet tyder på at relasjonelle forhold i det tverrfaglige teamet påvirker arbeidsmiljøet og dermed kompetanseutviklingen. Informantene beskriver kirurger som ikke viser respekt for operasjonssykepleierne, verken som individ eller for den kompetansen de innehar. Forhold som omhandlet kommunikasjon mellom kirurg og operasjonssykepleier ble også i flere sammenhenger omtalt som mindre bra. Arbeidsmiljøet har stor betydning for informantene og det kan dermed innvirke på pasientsikkerheten.en
dc.format.extent2940472 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleÅ være forberedt på det uventede: en fokusgruppestudie om operasjonssykepleieres videreutvikling av handlingskompetanseen
dc.title.alternativeTo be prepared for the unexpected: A focus group study about operation room nurses’ further development of actionen
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel