Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Øyvind
dc.date.accessioned2013-06-27T11:09:19Z
dc.date.available2013-06-27T11:09:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/143714
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Studien undersøker pasienttilfredshet til pasienter med oppholdet i postoperativ seksjon ved et universitetssykehus i Østlandsområdet. Pasienttilfredshet er mer og mer integrert i arbeidet med å forbedre helsetjenestens arbeid, og pasientens rettigheter til å bli hørt er styrket i lovgivningen. Hensikt: Todelt hensikt, del 1 undersøker instrumentets validitet og reliabilitet, del 2 beskriver pasientens vurdering av tilfredshet med oppholdet. Metode: Deskriptiv tverrsnittsstudie med kvantitativ metode. Det ble ikke funnet kjente instrumenter som undersøker pasienttilfredshet eksklusivt for det postoperative oppholdet, og spørreskjema ble utviklet lokalt. Respondentene var pasienter over 18 år med samtykkekompetanse, utdeling foretatt av personalet på postoperativ seksjon, svarene anonymisert. Svarprosent 58 % (n = 332). SPSS benyttet til deskriptiv statistikk, Kolmogorov – Smirnov test, Kji – kvadrat og Mann – Whitney test, faktoranalyse, Cronbach – α, signifikansnivå ble satt til p < 0,05. Resultat: Faktoranalysen resulterte i 3 faktorer som forklarte 50 % av variansen. Faktorene ble definert som 1) informasjonsbehov, 2) smerteopplevelse, 3) ivaretakelse. Cronbach – α for hele instrumentet ble 0,74, for faktorene 0,69 – 0,57 – 0,61. Deskriptiv statistikk viste høy grad av pasienttilfredshet, Mann – Whitney viste at elektive pasienter var mer fornøyd med informasjon enn ø-hjelps pasienter, menn var mer fornøyd med smerteopplevelse og kvinner oppga mer kvalme. Konklusjon: Pasientene rapporterer stor grad av tilfredshet med oppholdet i postoperativ seksjon. Instrumentet har akseptabel validitet og reliabilitet, men forbedringspotensiale.no_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: This thesis examines patient satisfaction with patients after their stay in postoperative unit in a University Hospital in Eastern Norway. Patient satisfaction is more and more integrated in the efforts to improve health services, and patients’ rights to be heard are strengthened in health legislation. Aim: Twofold, part 1 examine the validity and reliability of the instrument, part 2 describe the patients’ assessment of satisfaction with their stay. Methods: Descriptive cross – sectional study using quantitative methods. There was not found other instruments which examine patient satisfaction exclusively for the period in postoperative unit, and the questionnaire was developed locally. The respondents were patients aged more than 18 years, distribution was performed by the staff at postoperative unit, and the answers were anonymous. Respond rate 58 % (n = 332). SPSS were used for descriptive statistics, Kolmogorov – Smirnov test, Chi – square and Mann – Whitney tests, factor analysis, Cronbach – α, significance level were set to p < 0,05. Results: The factor analysis led to 3 factors explaining 50 % of the variance. The factors were labelled 1) need of information, 2) pain perception, 3) be taken care of. Cronbach – α for the entire instrument was 0,74, for the factors 0,69 – 0,57 – 0,61. Descriptive statistics showed high level of patient satisfaction, Mann – Whitney showed that elective patients were more satisfied with information than emergency admission patients, men were more satisfied with the pain perception and women suffered from more nausea. Conclusion: The patients reported a high level of satisfaction with their stay in the postoperative unit. The instrument has acceptable validity and reliability, but there are potentials for improvements.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectklinisk sykepleieno_NO
dc.subjectpasienttilfredshetno_NO
dc.subjectpostoperativ seksjonno_NO
dc.titlePasienttilfredshet i postoperativ seksjonno_NO
dc.title.alternativePatient satisfaction in postoperative unitno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::General surgery: 780no_NO
dc.source.pagenumber70no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record